In 2019 is in Nederland het Klimaatakkoord gesloten. Met dit akkoord geeft Nederland invulling aan het internationale Klimaatverdrag van Parijs in 2015, met als doel de opwarming van de aarde te beperken tot bij voorkeur 1,5 °C, maar in ieder geval maximaal twee graden.

Inzicht in omvang CO2-uitstoot en impact van reductiemaatregelen in de logistiek

De doelstellingen in het Nederlands Klimaatakkoord zijn fors: in 2030 moet de CO2-uitstoot in de logistiek met ongeveer 30% zijn verminderd. Dat brengt vragen met zich mee voor bijvoorbeeld overheden, gemeentes, provincies en logistieke dienstverleners. Hoeveel kunnen verschillende segmenten uit de logistiek bijdragen? Wat is daarbij het potentieel van technische maatregelen met betrekking tot aandrijvingen en brandstoffen? Hoeveel kunnen logistieke efficiencymaatregelen bijdragen? En wat is het effect van landelijke of regionale maatregelen?

Toolbox voor rekenen aan de effecten van CO2 reductiemaatregelen

Om dit soort vragen te beantwoorden ontwikkelde TNO in opdracht van Topsector Logistiek, vertegenwoordigd door Connekt, de toolbox Decamod waarmee kan worden gerekend aan de effecten van CO2-reductiemaatregelen in de logistiek. Met Decamod wordt inzicht gegeven in de bronnen van CO2-uitstoot van de logistieke sector op verschillende dwarsdoorsneden, zoals geografische niveaus (landelijk of regionaal), verschillende sectoren (specifieke sectoren of logistiek als geheel) en modaliteiten.

Bovendien kan het model de impact van verschillende individuele technische en logistieke reductiemaatregelen en de interactie tussen maatregelen bepalen. Hiermee berekent Decamod in zogenaamde ‘what-if’-analyses de effecten van maatregelpakketten op onder andere voertuigkilometers, CO2-uitstoot en kosten.

Geïnteresseerd in de Co2 reductie toolbox?

Neem contact op voor meer informatie.

Contact opnemen

Drie effectstudies: bouwlogistiek, modal shift en zero-emissiezones

Als onderdeel van de ontwikkeling van Decamod en het testen daarvan heeft TNO in 2020 de effecten van een aantal uiteenlopende opties voor CO2-reductie berekend. In een studie voor bouwlogistiek is een pakket doorgerekend met technische maatregelen, zoals de inzet van elektrische voertuigen, het gebruik van waterstof en hernieuwbare brandstoffen, en logistieke maatregelen, zoals bouwhubs, het combineren van retourstromen, en control towers.

In een andere studie heeft TNO het effect berekend van een modal shift-scenario waarin een deel van het containervervoer op de goederencorridors Oost en Zuid van de weg naar spoor en binnenvaart wordt verplaatst. Ook is gekeken naar het effect als modal shift wordt gecombineerd met de inzet van zuinige voertuigen, zoals Super EcoCombi’s.

Daarnaast heeft TNO onderzoek uitgevoerd naar de effecten van zero-emissiezones voor stadslogistiek in twee grote steden in Nederland. En op basis van deze resultaten een inschatting gemaakt van de CO2-winst als in 31 grote gemeentes in Nederland een zero-emissiezone wordt geïntroduceerd.

Decamod geeft inzicht in de impact van maatregelen

TNO beschikt met Decamod over gedetailleerde informatie over de omvang van de CO2-uitstoot van verschillende logistieke segmenten en andere dwarsdoorsneden van de logistieke sector. Met Decamod worden realistische reductiepotentiëlen bepaald van een groot aantal technische en logistieke maatregelen in het goederenvervoer. 

Dit maakt het mogelijk doelstellingen uit het Klimaatakkoord te vertalen naar mogelijke bijdragen van individuele sectoren of regio’s. Met deze inzichten over de potentiële impact van maatregelen binnen specifieke segmenten creëert TNO handelingsperspectief voor deze segmenten en bedrijven.

Decamod toolbox

Decamod: toolbox rekenen aan CO2-reductie in transport en logistiek

Download

CO2-uitstoot goederenvervoer Nederland

CO2-uitstoot van het goederenvervoer in Nederland volgens Decamod

Download

CO2-besparing modal shift

CO2-besparing ten gevolge van modal shift op de corridors Oost en Zuid in Nederland

Download

CO2-reductie in de bouwlogistiek

Mogelijkheden voor CO2-reductie in de bouwlogistiek in Nederland

Download

Decamod: zero-emissiezones in de praktijk

Download
Contact

Ir. Jordy Spreen

  • duurzame logistiek
  • carbon footprinting
  • stadslogistiek
  • duurzaam transport
  • voertuigemissies