Logistiek in de stad valt vooral op door de negatieve effecten, zoals vervuiling en overlast. Dat is jammer en onterecht, want zonder logistiek komt het leven in een drukke stad tot stilstand: Logistiek maakt het leven in steden mogelijk. Een groei van een stad en het dynamisch en leefbaar houden van een stad is alleen mogelijk door goede logistiek. Daarom moet er niet gewerkt worden aan het verminderen van logistieke bewegingen pur sang maar aan het efficiënter en duurzamer maken van het logistieke systeem.

TNO zet zich via verschillende projecten en netwerken in om te werken aan concrete innovaties die de overlast verminderen en tegelijkertijd het systeem zo efficiënt mogelijk laten werken.

Zero emissie stadslogistiek

In 2030 moeten de stadscentra vrij zijn van schadelijke emissies zoals fijnstof en CO2, luidt de ambitie van de Europese Commissie. In Nederland richt de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek zich op emissieloze stedelijke logistiek in 2025. Dat vergt veel ingrepen op allerlei gebied. Elektrisch vrachtverkeer is een van de technische oplossingen. Daarbij gaat het niet alleen om studies naar nieuwe technologieën, maar ook veel testen in de praktijk. Daaruit moet blijken dat de beoogde oplossing zowel technisch werkt als voor de betrokken ondernemers economisch en operationeel haalbaar is. In het Europese project FREVUE (Freight Electric Vehicles in Urban Europe) werkt TNO met verschillende onderzoeksinstellingen, transportbedrijven en Europese steden aan proeven met elektrisch aangedreven voertuigen in de stedelijke logistiek.

Living lab voor stedelijke logistiek

Met Rotterdam werkt TNO samen aan een City Logistics Living Lab, een proeftuin voor experimenten met alternatieve vormen van stedelijke logistiek. Verder werken TNO en Rotterdam samen in een internationaal netwerk Center of Excellence for Sustainable Urban Freight Systems van grote steden wereldwijd, waaronder Londen, New York en Tokio en verschillende vooraanstaande onderzoeksinstellingen aan duurzame systemen voor goederenvervoer. Ook in het Europese project Citylab is TNO met Rotterdam deelnemer namens Nederland in een consortium met ruim twintig bedrijven en kennisinstellingen uit zeven landen. Daarbinnen geven we het Rotterdamse living lab verder vorm op basis van de door TNO ontwikkelde methodiek voor stedelijke logistiek.

Gedetailleerd inzicht

In het domein stedelijke logistiek gaat het niet alleen om het uitbannen van uitstoot. Ook bereikbaarheid, leefbaarheid en een gezonde economie komen aan bod, waarbij elke stad weer andere accenten legt. Vaak blijkt het lastig de wensen van stadsbestuurders en die van transporteurs op één lijn te krijgen. TNO helpt om de problematiek scherp te krijgen en tegenstellingen te overbruggen door beter inzicht te geven in stedelijke logistiek. ‘Met gedetailleerd inzicht in de samenstelling van het wagenpark en de logistieke activiteit waarom het gaat, kun je als gemeente veel gerichter beleid voeren’, zegt TNO-expert Quak. Eén van de hulpmiddelen daarbij is het door TNO ontwikkelde City Dashboard. Daarin komt informatie uit alle denkbare bronnen samen om gerichte beleid te kunnen voeren.  
‘Dit kan mede door het toevoegen van logistieke kenmerken aan een wagenpark, waarbij de voertuigen in steden een week lang worden gescand door camera’s.

TNO werkt via verschillende projecten en netwerken aan innovaties om overlast te verminderen en het logistieke systeem zo efficiënt mogelijk te laten werken. Hierbij gaat het om verschillende uitdagingen:

Contact

Dr. Hans Quak

  • stedelijke logistiek
  • stedelijke distributie
  • city logistics