Ons werk

Methoden voor bepalen carbon footprint

De transportsector is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de wereldwijde CO2-uitstoot. Met het groeien van de sector neemt dat aandeel zelfs nog verder toe. Om het tij te keren zijn innovatieve technologieën nodig en dienen uitdagende beleidsvraagstukken te worden opgelost. Met expertise op gebieden als mobiliteit, infrastructuur, emissie, bedrijfsvoering en data-analyse slaat TNO de noodzakelijke brug tussen overheid en bedrijfsleven.

Om de gevolgen van klimaatverandering te kunnen opvangen besloot de Europese Unie dat de wereldwijde temperatuurstijging niet boven het niveau van 2 graden Celsius mag uitkomen. Teneinde dit doel te bereiken moeten geïndustrialiseerde landen en regio's hun jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van het niveau in 1990 reduceren met 30% in 2020 en 60 tot 80% in 2050. Duurzame logistiek is het belangrijkste middel om de doelstellingen te helpen bereiken – enerzijds door de winstgevendheid van bedrijven te verhogen, anderzijds door gelijktijdig de uitstoot te verlagen.

Lean & Green Award

De Lean & Green Award is een van de middelen waarmee de overheid duurzame logistiek bevordert. Bedrijven die met een plan van aanpak kunnen aantonen dat zij versneld bijdragen aan het bereiken van de CO2-doelstelling mogen deze titel voeren. Dan gaat het om efficiëntieverhogende en dus kostenbesparende maatregelen op het gebied van het gebruikte netwerk, de transportkeuze, de inzet van techniek, enzovoorts. Het stimuleringsprogramma valt onder de noemer Connekt, een programma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. TNO als onafhankelijke partij beoordeelt de plannen en monitort de uitvoering.

COFRET

In het project Carbon Footprint of Freight Transport (COFRET) ontwikkelen topwetenschappers uit tien Europese landen een breed toepasbare methodologie voor de bepaling van de uitstoot van CO2, CH4, N2O en andere broeikasgassen in transportketens. COFRET is een initiatief van veertien onderzoeksinstellingen en wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Ook hier speelt TNO een markante rol. Zo leiden we het onderzoek waarin de methodologie wordt opgesteld en dragen we bij aan de test- en evaluatiefase.

Langere termijn

Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen zijn de Lean & Green Award, COFRET en de diverse andere initiatieven de komende tien jaar van zeer groot belang. De uitdaging is om ook voor de langere termijn een stimulans te vinden die ertoe leidt dat bedrijven grootschalig overschakelen naar duurzamer technieken, gedrag en logistieke organisatie, dan wel te zorgen dat de vervoersvraag wordt verminderd. Dat vraagt om maatregelen, tools en concepten die misschien nog niet in de huidige businessmodellen passen. Vanuit het thema duurzame logistiek zet TNO haar kennis en innovatiekracht in om de noodzakelijke veranderingen te helpen bewerkstelligen.

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.