Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken is in het klimaatakkoord van Parijs afgesproken dat de opwarming van de aarde aan het eind van de 21e eeuw niet meer dan 2 graden Celsius mag bedragen. Dit betekent dat in 2050 de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen met 60% moet worden gereduceerd in vergelijking tot 1990. Ook hebben deelnemende landen afgesproken te streven naar een maximale opwarming van 1,5 graad Celsius.

CO2 uitstoot verminderen

Lees ons laatste whitepaper over "Effect of pick-up points and returns on CO2 emissions in last mile parcel delivery networks"

Download

Forse klimaatdoelstelling voor transport en logistiek

Voor de nog altijd sterk groeiende transportsector komt dit streefgetal er op neer dat in 2050 de CO2-uitstoot door transport en logistiek ten opzichte van 1990 met 85 tot 95% moet zijn teruggebracht. Om deze forse doelstelling te realiseren zijn innovatieve technologieën nodig en moeten uitdagende beleidsvraagstukken worden opgelost. Met expertise op gebieden als mobiliteit, infrastructuur, emissies, bedrijfsvoering en data-analyse slaat TNO de noodzakelijke brug tussen overheid en bedrijfsleven.

Carbon footprinting: instrument voor inzicht in CO2-uitstoot

Om de klimaatdoelstellingen te realiseren is het van groot belang de juiste maatregelen te nemen en de effecten hiervan vooraf goed te kunnen beoordelen. Carbon footprinting kan hierbij helpen.

Carbon footprinting is een instrument waarmee de CO2-uitstoot door transport en logistiek in kaart wordt gebracht en de effecten van decarbonisatiemaatregelen vooraf worden ingeschat. Op operationeel (micro-) niveau stelt carbon footprinting logistiek dienstverleners in staat hun proces zo in te richten zodat niet alleen op kosten maar ook op CO2-uitstoot kan worden geoptimaliseerd. Maar carbon footprinting kan ook op strategisch (macro-) niveau worden toegepast en zo overheden helpen beleid te ontwikkelen dat bijdraagt aan de reductie van CO2-emissies door transport en logistiek.

Er bestaan verschillende carbon-footprint-methodologieën. Ook ontwikkelen diverse partijen rekenmodules of tools voor het bepalen van de carbon footprint. Deze tools berekenen in de regel aan de hand van brandstof- of energieverbruik en gegevens over de transportprestatie de carbon footprint van logistiek dienstverleners.

Bijdragen van TNO

TNO draagt bij aan de ontwikkeling van diverse van deze methodologieën en tools. In het project Carbon Footprint of Freight Transport (COFRET) ontwikkelden topwetenschappers uit Europese landen een breed toepasbare methodologie voor de bepaling van de uitstoot van broeikasgassen in transportketens.

In LEARN (Logistics Emissions Accounting and Reduction Network) heeft TNO samen met diverse internationale projectpartners carbon footprinting toegepast in de praktijk. Dat heeft inzicht opgeleverd in welke data nodig zijn en hoe data uit verschillende bedrijven moeten worden gecombineerd.

In het Lean & Green programma heeft TNO als onafhankelijke partij CO2-besparingsplannen van bedrijven beoordeeld en gemonitord. Ook heeft TNO op verzoek van Connekt de mogelijkheden voor harmonisatie van enkele verschillende carbon-footprinting methodes en-tools in kaart gebracht.

Langere termijn

Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen is carbon footprinting de komende jaren een belangrijk instrument. De uitdaging is om ook voor de langere termijn een stimulans te vinden die ertoe leidt dat bedrijven grootschalig overschakelen naar duurzamer technieken, gedrag en logistieke organisatie, dan wel te zorgen dat de vervoersvraag wordt verminderd. Dat vraagt om maatregelen, tools en concepten die misschien nog niet in de huidige businessmodellen passen. Vanuit het thema duurzame logistiek zet TNO haar kennis en innovatiekracht in om de noodzakelijke veranderingen te helpen bewerkstelligen.

Contact