In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voert TNO het steekproefcontroleprogramma voor personen- en bestelauto's uit. In dit meerjarenprogramma worden voertuigen uit de praktijk door TNO aan verschillende meetprogramma's onderworpen. Daarbij worden emissies en brandstofverbruik volgens de officiële testprocedure voor typekeuring en onder uiteenlopende praktijkomstandigheden vastgesteld.

Het doel van de metingen is tweeledig. Allereerst gaat het om het verkrijgen van inzicht in de praktijkprestaties van voertuigen en specifieke technologieën. Op basis van een gemiddeld beeld van de praktijkemissies worden jaarlijks landelijke emissiefactoren voor wegvoertuigen vastgesteld. Deze emissiefactoren worden in Nederland gebruikt om te rekenen aan de luchtkwaliteit, om totale nationale emissies te bepalen, en om de effectiviteit van maatregelen te berekenen. Daarnaast levert het programma objectieve informatie en inzichten die door de Nederlandse overheid worden ingebracht bij Europese beleidstrajecten ten behoeve van verbetering van emissiewetgeving en de bijbehorende testprocedures.

TNO meet uitlaatgasemissies van voertuigen zowel in het laboratorium op een rollenbank als op de weg tijdens rijden in normale verkeersomstandigheden. In overleg met het ministerie selecteert TNO elk jaar een aantal autotypen om te testen.

Verschillende rollenbanktests in het laboratorium

Metingen in het lab worden uitgevoerd op een rollenbank, waarbij emissies worden gemeten met de meest moderne emissiemeetapparatuur zoals voorgeschreven volgens de typekeuringstestprocedures. De testcondities in het lab zijn zeer goed gecontroleerd en reproduceerbaar zodat metingen aan verschillende voertuigen en in verschillende labs goed onderling vergelijkbaar zijn.

Op een rollenbank, die de massa en de rol- en luchtweerstand van het voertuig simuleert, worden ritpatronen nagereden. Naast de voor de typekeuringstest voorgeschreven NEDC-ritcyclus (New European Driving Cycle) gebruikt TNO echter ook andere ritpatronen die beter dan de NEDC-cyclus de verschillende gebruiksomstandigheden van voertuigen in de praktijk representeren.

PEMS emissiemetingen op de weg

De sterk variërende omstandigheden op de openbare weg kunnen echter niet allemaal op een rollenbank nagebootst worden. De emissies van moderne voertuigen blijken in de praktijk zeer gevoelig voor deze omstandigheden. Voor vaststelling van praktijkemissies zijn daarom metingen op de weg met specifieke mobiele meetapparatuur nodig.

Met het zogenaamde Portable Emission Measurement System, kortweg PEMS, kan TNO de praktijkemissies van CO, CO2, HC en NOx nauwkeurig vaststellen tijdens het rijden op de openbare weg. PEMS is een complex systeem, dat alleen door deskundig personeel kan worden ingebouwd en gebruikt. Tijdens de test rijdt een chauffeur van TNO een route in normaal verkeer en een meettechnicus bedient de meetapparatuur. Om metingen onderling vergelijkbaar te maken is een standaardroute ontwikkeld die representatieve delen stad, buitenweg en snelweg bevat.

Voor Euro 6 personen- en bestelauto’s wordt op dit moment in Brussel gewerkt aan een procedure voor het meten van Real Driving Emissions (RDE) met behulp van PEMS. De RDE-wetgeving moet in 2017 van kracht moet worden.

SEMS: een compact systeem voor emissiemetingen op de weg

Met het compacte Smart Emission Measurement System, of SEMS, kunnen ook NOx en CO2-emissies van voertuigen op de weg worden gemeten. Het systeem kan gemakkelijk worden in- en uitgebouwd en het voertuig kan tijdens de meting door de eigenaar normaal worden gebruikt. Zo kunnen grote hoeveelheden meetdata over langere perioden van normaal gebruik, bijvoorbeeld een maand, worden verzameld en geanalyseerd.

SEMS is in 2014 door TNO ontwikkeld om snel en tegen lage kosten een screening te kunnen maken van de NOx-emissies van een voertuig in de praktijk. Het is geen gereglementeerd meetinstrument en is minder nauwkeurig dan PEMS. In sommige gevallen geven SEMS-metingen aanleiding voor een PEMS-vervolgmeting.

Vanaf Euro 5 zijn metingen op de weg met PEMS en SEMS in toenemende mate de basis voor vaststelling van emissiefactoren voor personen- en bestelwagens. Een belangrijk aandachtspunt in het onderzoek van de laatste jaren zijn de praktijkemissies van NOx door Euro 5 en Euro 6 dieselvoertuigen, die gemiddeld een factor 3 tot 10 hoger uitvallen dan de waarden die worden gemeten in de typekeuringstest.

Opmerking

De onderzoeken zijn niet bedoeld voor handhaving, dat wil zeggen het vaststellen of specifieke voertuigmodellen wel of niet aan de emissienormen voldoen. Ook zijn de gebruikte testmethoden niet geschikt om al dan niet fraude bij auto’s vast te stellen. Gedetailleerd onderzoek naar de oorzaken van de geconstateerde hoge praktijkemissies vereist andere soorten van onderzoek dan de emissiemetingen die TNO voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft uitgevoerd.

Lees meer

U vindt de meest recente rapporten over emissiemetingen aan personen- en bestelauto’s onderaan deze pagina.

Algemeen

Praktijkemissies van wegverkeer

Wegvoertuigen zijn een belangrijke bron van luchtverontreinigende emissies. Daarbij gaat het onder andere om stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (o.a. PM10), beide stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.... Lees verder
Algemeen

Praktijkverbruik personenauto's

Het brandstofverbruik van personenauto’s is de laatste jaren afgenomen. De daling van het praktijkverbruik is echter minder sterk dan de daling van het brandstofverbruik dat wordt gemeten tijdens de typekeuringstest.... Lees verder

Contact

Ing. Pim van Mensch

  • CO2
  • uitlaatgasemissies
  • testen
  • rollenbank
  • PEMS