De uitlaatgasemissies van brommers en snorfietsen zijn relatief hoog. Over bijna de hele linie is in stedelijk gebied de uitstoot per kilometer hoger dan die van een benzineauto. Het brandstofverbruik van brommers is gunstiger dan dat van een auto, al zijn er inmiddels zeer zuinige personenauto’s die vergelijkbare verbruiken halen.

De luchtkwaliteit in steden is nog steeds een groot probleem, dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door het wegverkeer. De bijdrage van brommers en snorfietsen aan de NO2- en de fijn stof (PM10) concentraties in steden is gering, zelfs op locaties met veel brommerverkeer. Ze zijn echter wel verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de koolwaterstoffen (HC) en koolmonoxide (CO) uitgestoten door het verkeer.

Brommers kennen onderling grote verschillen in de hoeveelheid emissies en brandstofverbruik. In het algemeen zijn 2-taktbrommers meer vervuilend dan 4-taktbrommers (het begrip 2-takt of 4-takt verwijst naar de werking van de motor). De uitstoot van 2-taktbrommers is ook gevoeliger – in negatieve zin – voor opvoeren. Bromfietsen in een 25 km/u-versie (snorfietsen) hebben, door de toegepaste vormen van snelheidsbegrenzing, hogere emissies en een hoger brandstofverbruik dan 45 km/u-brommers. TNO heeft voor de verschillende voertuigklassen, wegtypen en verkeerssituaties emissiefactoren ontwikkeld. Aan de emissiefactoren voor brommers ligt een beperkte dataset ten grondslag. De bijdrage van brommers aan de overlast en luchtverontreiniging op een bepaalde locatie is  afhankelijk van het type brommers dat op een bepaalde locatie rijdt. In de gemeenten Utrecht en Amsterdam is door TNO onderzoek uitgevoerd naar de samenstelling van het brommerpark. Hieruit blijkt dat het brommerpark vooral uit snorfietsen bestaat van een redelijk jonge leeftijd (tot 7 jaar).  Inmiddels is zo’n driekwart van de brommers en snorfietsen van het motortype 4-takt; 2-takt verdwijnt langzaam maar zeker uit het straatbeeld. Verder is het opvallend dat een groot deel van de snorfietsen aanzienlijk harder rijdt dan de maximale constructiesnelheid van 25 km/h.

Om emissies bij de bron aan te pakken bestaat er emissiewetgeving. De wetgeving is bedoeld voor nieuwe voertuigen. Voordat een nieuw voertuigtype op de weg wordt toegelaten worden er meerdere typekeuringstesten uitgevoerd welke allen moeten voldoen aan de emissie-eisen.  Tijdens diverse metingen is gebleken dat brommers uit de praktijk vaak niet aan de huidige Europese emissienormen voldoen. In 2020 wil de Europese Commissie strengere eisen en testprocedures invoeren voor tweewielers. De Europese Commissie heeft aan TNO gevraagd om de nieuwe eisen en testen te valideren. Ook wordt onderzocht welke procedures in de toekomst toegevoegd kunnen worden naast de bestaande testen in het laboratorium, zoals het testen van emissies op de weg. Het rapport ‘Effect study of the environmental step Euro 5 for L-category vehicles’ geeft de resultaten van de studie voor de Europese Commissie weer.

In 2017 heeft TNO in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de steden Amsterdam, Nijmegen, Rotterdam en Den Haag een programma uitgevoerd om brommeremissies te meten. De resultaten van het meetprogramma leveren inzicht in emissieprestaties van 15 brommers. De selectie van de voertuigen bestaat voornamelijk uit Euro 2 (Euronorm voor grootste deel van het park) en enkele Euro 3 (meest moderne brommers qua Euronormering tijdens het onderzoek) brommers, brommers met carburateur en brommers met elektronische brandstofinjectie, met 2-takt en 4-takt motoren en uit snor- en bromfietsen. De meeste brommers zijn gebruikte exemplaren met uiteenlopende kilometerstanden.

De belangrijkste punten uit het onderzoek

  • De metingen aan de 15 brom- en snorfietsen laten zien dat brommeremissies over het algemeen hoog zijn. Dit geldt ook voor de gemeten nieuwe Euro 2 brommers. De levensduur van katalysatoren blijkt heel beperkt te zijn. De emissies in de meest gevallen fors hoger dan de bestaande emissielimieten voor Euro 2 brommers.
  • 2-takt brommers stoten gemiddeld bijna 25 keer meer deeltjesmassa, en 5 keer meer onverbrande koolwaterstoffen (THC) uit dan 4-takt brommers.
  • Brommers met elektronische brandstofinjectie stoten in het algemeen lagere emissies uit dan brommers met een carburateur, dit geldt voor zowel de Euro 3 brommers als de geteste Euro 2 brommers met deze technologie. Dit geldt ook wanneer er meer kilometers gemaakt zijn met het voertuig. De levensduur van de katalysator lijkt beter te zijn voor de brommers met elektronische brandstofinjectie (voor de geteste modellen). Deze technologie is naar verwachting de basis is voor Euro 4 brommers die vanaf volgend jaar geleverd moeten worden.
  • Opvallend is dat brommers met brandstofinjectie wel meer NOx uitstoten dan de andere brommers.
  • De relatief hoge NOx emissies van de onderzochte 4-takt Euro 3 brommers zijn een aandachtspunt; deze liggen op het niveau van moderne Euro 6 diesel personenauto’s. Hoewel er maar weinig Euro 3 brommers verkocht zijn in Nederland, is de toegepaste technologie naar verwachting de basis voor Euro 4 brommers. Voor Euro 4 is echter wel een aparte eis voor NOx (voor euro 3 is het HC + NOx). Metingen aan Euro 4 brommers moeten uitwijzen wat de NOx emissies van Euro 4 brommers zijn.
  • De nieuwe dataset biedt een goede basis voor update van de brommeremissiefactoren.

Lees meer

Algemeen

Praktijkemissies van wegverkeer

Wegvoertuigen zijn een belangrijke bron van luchtverontreinigende emissies. Daarbij gaat het onder andere om stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (o.a. PM10), beide stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.... Lees verder

Contact