De Nederlandse overheid zet zich in voor het terugbrengen van brandstofverbruik en schadelijke emissies van vrachtwagens en bussen. Om over objectieve gegevens te kunnen beschikken, voert TNO in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu metingen uit om de emissies en het brandstofverbruik van wegvoertuigen vast te stellen.

Het steekproefcontroleprogramma dient meerdere doelen

Vrachtauto's en autobussen stoten stoffen uit die op lokaal niveau schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. De meest bekende zijn fijn stof en stikstofoxiden (NOx). Dankzij Europese normstelling (Euro VI) stoten vrachtauto’s en bussen steeds minder schadelijke stoffen uit. Daarnaast stoten ze CO2 uit. CO2 is een broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

In het steekproefcontroleprogramma vrachtwagens controleert TNO of vrachtwagens en bussen die in Nederland in gebruik zijn, voldoen aan de Europese eisen die worden gesteld aan de uitstoot van uitlaatgassen. Daarnaast geven de metingen inzicht in de praktijkuitstoot van de voertuigen in de Nederlandse vloot.

De inzichten in praktijkemissies zijn van belang voor het verbeteren van de Europese normstelling, zodat vrachtwagens niet alleen op papier, maar ook onder praktijkomstandigheden schoon zijn én blijven. Verder dienen inzichten in praktijkemissies als onderbouwing van nationale beleidsmaatregelen.

Als laatste wordt de opgedane kennis door TNO ingebracht in verschillende nationale en internationale werkgroepen voor het bepalen van emissiefactoren.  De emissiefactoren zijn de invoergegevens voor luchtkwaliteitsmodellen en -berekeningen. In Nederland worden de gegevens ingebracht in de Taakgroep Verkeer en Vervoer; in internationaal verband zijn dat ERMES (European Research for Mobile Emission Sources) en Eurisec (European In-Service Emission Conformity).

Testen met representatieve voertuigen

TNO selecteert in overleg met het ministerie elk jaar een aantal typen vrachtwagens en bussen om te testen. De selectie wordt gebaseerd op de registratiegegevens van de RDW en vormt een goede afspiegeling van het Nederlandse wagenpark.

Voor de praktijkmetingen doet TNO regelmatig een beroep op Nederlandse eigenaren van vrachtwagens en bussen om hun voertuig - tegen vergoeding - aan TNO ter beschikking te stellen. Daarnaast biedt het Ministerie concessieverleners en grote fleetowners die bijvoorbeeld op het punt staan om Euro VI voertuigen aan te schaffen, gratis testen aan, zodat in de aankoopbeslissing voor het in de praktijk schoonste voertuig kan worden gekozen.

Lees meer

U vindt de meest recente rapporten over emissiemetingen aan vrachtwagens en bussen onderaan deze pagina.

 

Algemeen

Praktijkemissies van wegverkeer

Wegvoertuigen zijn een belangrijke bron van luchtverontreinigende emissies. Daarbij gaat het onder andere om stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (o.a. PM10), beide stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.... Lees verder

Contact