Uit metingen van TNO blijkt dat Euro 5 dieselbestelauto’s in de praktijk veel meer NOx uit stoten dan tijdens de typekeuringstest op een rollenbank. Bestelauto's maken een relatief klein deel uit van de voertuigvloot, maar zijn verantwoordelijk voor een veel groter deel van de NOx-emissies. Dit komt vooral omdat bijna alle bestelauto's op diesel rijden terwijl van de personenautovloot, die 10 keer zo groot is, het merendeel op benzine rijdt.

De bestelautovloot is gemiddeld ouder door beperkte export van gebruikte voertuigen. Bij personenauto’s is er een grote export van relatief jonge dieselvoertuigen die uit de leasemarkt komen. Daarnaast zijn de eisen voor zware bestelauto’s minder streng dan die voor personenauto’s en worden deze steeds een jaar later aangescherpt dan voor personenauto’s en bijna twee jaar later dan voor vrachtauto’s.

Grofweg zijn bestelauto’s verantwoordelijk voor de helft van alle NOx-uitstoot van het lichte wegverkeer (personen- en bestelauto's) en voor meer dan een kwart van de totale NOx-emissies van wegverkeer (incl. vrachtwagens, bussen en speciale voertuigen). Naar verwachting groeit dit aandeel de komende jaren verder. Het aandeel van bestelauto’s in de alle kilometers van het wegverkeer is ongeveer 13%.

Het rapport NOx emissions of Euro 5 diesel vans – test results in the lab and on the road (TNO 2016 R10356) presenteert gedetailleerde resultaten van metingen op de weg en op de rollenbank. Het gaat daarbij om de emissie van stikstofoxiden (NOx) van dertien Euro 5 dieselbestelvoertuigen en één zwaardere bestelauto met een motorkeuring volgens Euro VI. TNO heeft deze metingen, die in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn uitgevoerd, grotendeels in 2014 verricht. Begin 2015 zijn de meeste resultaten al zonder vermelding van merk en model gerapporteerd (TNO 2015 R10192 - On-road NOx and CO2 investigations of Euro 5 Light Commercial Vehicles), en zijn de nieuwe emissiegegevens verwerkt in de luchtkwaliteitsmodellen.

Verwerking in berekeningen voor lokale luchtkwaliteit

Resultaten van emissiemetingen van TNO worden verwerkt tot zogenoemde emissiefactoren die op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau door verschillende partijen worden gebruikt voor de berekening van luchtkwaliteit en de effecten van maatregelen om deze te verbeteren. Dit gebeurt in de context van het overlegorgaan GCN/GDN (een samenwerking onder supervisie van het RIVM tussen verscheidende ministeries, PBL, TNO en RWS) en ten behoeve van het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit). Deze emissiefactoren worden jaarlijks geactualiseerd op basis van de laatste inzichten.

De in 2014 door TNO uitgevoerde metingen aan dieselbestelauto's hebben in maart 2015 geleid tot een aanzienlijke bijstelling van de NOx-emissiefactoren voor licht wegverkeer (0 tot 26% toename afhankelijk van wegtype/verkeerssituatie). Dat is het gevolg van 40% tot 60% hogere emissiefactoren voor zware bestelauto’s, gebaseerd op de inzichten uit het rapport. RIVM heeft deze bijstelling verwerkt in de monitoringsronde van het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) voor 2015 (zie de aan de Tweede Kamer gestuurde rapportage).

Daadkracht voor betere luchtkwaliteit

Deze constatering en de resultaten als geheel zijn voor TNO aanleiding om samen met overheden én fabrikanten snel en daadkrachtig werk te maken van een beter en realistischer systeem om praktijkemissies te bepalen en effectieve regulering om praktijkemissies naar het gewenste niveau te brengen. Dit zal de luchtkwaliteit in vooral de stedelijke gebieden in Europa zeer ten goede komen. TNO zet haar expertise op dit gebied graag in om met overheden en fabrikanten daarbij het voortouw te nemen. TNO ziet daarbij een rol voor het door TNO ontwikkelde SEMS-systeem om goedkoop en tijdens normale inzet van voertuigen praktijkemissies te kunnen meten.

Meetresultaten Euro 5 dieselbestelauto’s

lees meer
Algemeen

Praktijkemissies van wegverkeer

Wegvoertuigen zijn een belangrijke bron van luchtverontreinigende emissies. Daarbij gaat het onder andere om stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (o.a. PM10), beide stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.... Lees verder

Contact