De officiële emissiefactoren voor wegverkeer, uitgesplitst naar verschillende voertuigklassen, zijn te vinden op Emissieregistratie. Klik op 'lucht' en vervolgens 'verkeer en vervoer'. Hier is ook de onderbouwing en de algemene methodiek voor de berekeningen van emissiefactoren en luchtkwaliteit te vinden.

De specifieke berekeningsmethodiek voor de voertuigemissiefactoren staat beschreven in Ligterink en De Lange (2009), te vinden in: 2009 Methodology VERSIT+ emission model

Resultaten van TNO-onderzoeken ten behoeve van de bepaling van emissies van wegverkeer in Nederland zijn gepubliceerd in de volgende rapporten:

Algemeen

Praktijkemissies van wegverkeer

Wegvoertuigen zijn een belangrijke bron van luchtverontreinigende emissies. Daarbij gaat het onder andere om stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (o.a. PM10), beide stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.... Lees verder
Contact