Om het emissiegedrag en brandstofverbruik van voertuigen in de praktijk goed in beeld te brengen, moeten voertuigen onder een groot aantal in de praktijk voorkomende situaties worden getest. TNO ontwikkelde de afgelopen jaren daarvoor het Smart Emissions Measurement System, kortweg SEMS. SEMS is een eenvoudig in te bouwen en zeer compact sensor-based systeem dat de emissies van een voertuig meet.

Heb je onze afdelingsauto zien rijden en ben je benieuwd naar onze emissies?

Klik hier

Smart Emissions Measurement System

Doordat SEMS zo compact is, kan het voertuig tijdens een meting gewoon worden gebruikt. Dit maakt meten gedurende langere tijd mogelijk; zo kunnen grote hoeveelheden praktijkdata worden verzameld. Door deze eigenschappen is SEMS is bruikbaar voor veel partijen, waaronder consumentenorganisaties, fleetowners, typekeurende instanties en voertuigfabrikanten. Met een vloot met SEMS-uitgeruste voertuigen kunnen verkeersemissies real-time worden gemonitord en gekoppeld aan de actuele verkeerssituatie.

Emissiemetingen

Sinds dieselgate weet iedereen dat de emissies van auto’s sterk kunnen afwijken van de waarden die gemeten worden op de officiële typekeuringstest. Om dat probleem te ondervangen is een Real Driving Emissions test toegevoegd aan de typekeuring. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een mobiel meetsysteem, het Portable Emissions Measurement System (PEMS).

Dit gecertificeerde systeem is echter duur en groot, en voor het uitvoeren van een test is naast de bestuurder ook iemand nodig om de apparatuur te bedienen. PEMS-testen hebben daarom in de regel een beperkte meettijd. Omdat emissies en brandstofverbruik van voertuigen sterk afhangen van de manier waarop en de omstandigheden waaronder het voertuig wordt gebruikt, kan met een korte test nooit het hele emissiegedrag in kaart gebracht worden. SEMS biedt een kosteneffectief alternatief dat monitoring op grote schaal mogelijk maakt.

Emissiemonitoring

De methodiek achter SEMS geeft een beter inzicht in emissies en maakt betere emissiewetgeving en handhaving mogelijk. In de toekomst kan op basis van deze methodiek een typekeuring worden ontwikkeld die gebruik maakt van on-board monitoring. Dat kan door de technologie en software zoals toegepast in SEMS standaard in voertuigen in te bouwen en praktijkdata automatisch door te geven aan de typekeurende instantie.

De mogelijkheid om de emissies van voertuigen in de praktijk voor langere tijd te monitoren in plaats van slechts te meten, stelt voertuigfabrikanten in staat om beter inzicht te krijgen in emissies onder verschillende omstandigheden en zal ook de effectiviteit van bestaande wetgeving vergroten. Het zal ervoor zorgen dat uitlaatgasnabehandelingssystemen voldoende robuust worden om onder alle omstandigheden effectief te zijn. Daarmee zijn de echte winnaars van een verdere verbetering van emissie-monitoring het milieu en de consument.

Het SEMS-meetsysteem van TNO is ongeveer zo groot als een pak melk en neemt dus weinig ruimte in. Een auto kan tijdens een meting daarom gewoon worden gebruikt. Dat maakt het mogelijk om grote hoeveelheden praktijkgegevens over de uitstoot van het voertuig te verzamelen.

SEMS-technologie maakt voertuigvergelijkingen mogelijk

De kracht en intelligentie van SEMS zit niet alleen in de eenvoud van het meetsysteem. De combinatie van het meetsysteem en de processingsoftware maken SEMS uniek. De gemeten sensordata wordt draadloos van het meetsysteem naar een database verstuurd, vanwaar de data geanalyseerd en verwerkt wordt tot algemeen geldige uitspraken over de uitstoot van het voertuigmodel onder verschillende rijomstandigheden.

Daarmee maakt SEMS het mogelijk om, op basis van in de praktijk gemeten emissiegegevens, voertuigen onderling te vergelijken. Handige informatie voor bijvoorbeeld een milieubewuste consument, een leasebedrijf dat duurzaam wil inkopen of een OV-bedrijf op zoek naar schone bussen.

Algemeen

Praktijkemissies van wegverkeer

Wegvoertuigen zijn een belangrijke bron van luchtverontreinigende emissies. Daarbij gaat het onder andere om stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (o.a. PM10), beide stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.... Lees verder
Contact