De transitie naar CO2-neutrale mobiliteit in 2050

Thema:
CO2 neutrale mobiliteit

De klimaatdoelstellingen vragen om grote stappen binnen het domein van mobiliteit. Zo moet de CO2-uitstoot in 2050 zijn gedaald met zo’n 80 tot 95 procent vergeleken met 1990. Dat kan alleen door een samenhangend geheel aan maatregelen én door regievoering over de transitie vanuit de overheid en het bedrijfsleven.

Bij TNO ontwikkelen we kennis waarmee overheden en bedrijven op een onderbouwde manier de juiste keuzes kunnen maken. Op korte én langere termijn.

Slimme combinaties

Verkeer, logistiek, stedelijke planning, ruimtelijke ordening en energiesystemen beïnvloeden elkaar. Daarom bereiken we CO2-neutrale mobiliteit alleen met het slim combineren van vele maatregelen, energiezuinige voertuigen, elektrisch vervoer, duurzaam opgewekte energie en beheersing van de groei van het wagenpark en het aantal verkeersbewegingen. Daarbovenop komen innovaties, zoals ‘Mobility as a Service’, die de balans snel kunnen veranderen. Wij hebben kennis van al deze onderdelen én kunnen de verbanden ertussen leggen.

Systeemaanpak op basis van kennis en data

In onze systeemaanpak zijn de effectiviteit van maatregelen onderling en in combinatie te vergelijken en door te rekenen. Onze aanpak is gebaseerd op analyse van ontzettend veel meetgegevens over brandstofverbruik en CO2-emissies van voer- en vaartuigen. Ook gebruiken we gegevens uit andere databronnen. We hebben eigen modellen die de samenhang tussen CO2-besparende maatregelen doorrekenen.

Met onze aanpak werken we aan oplossingen op een manier die voor overheden en bedrijven praktisch uitvoerbaar en economisch haalbaar of zelfs rendabel is. We bieden deze partijen overzicht over de stappen die nodig zijn om de doelstellingen in 2050 te bereiken. Daarmee helpen we overheden en het bedrijfsleven met handelingsperspectief in de transitie naar CO2-neutrale mobiliteit.

Ondersteuning voor beleidsmakers

We ondersteunen beleidsmakers op allerlei niveaus binnen de overheid zodat ze beslissingen rondom CO2-reductie in de mobiliteitssector kunnen nemen. Dat doen we onder andere zo:

  • We voeren impact-assessments uit om de effectiviteit van beleid vast te stellen. Hiermee kunnen overheden goede besluiten nemen en tot een sterk en effectief beleid komen.
  • We helpen met een concreet stappenplan en aangepaste programmering van een combinatie van maatregelen om de klimaatdoelen te halen.
  • We monitoren de voortgang en identificeren mogelijkheden tot bijsturing.

Ondersteuning voor het bedrijfsleven

Ook het bedrijfsleven ondersteunen we bij het terugdringen van CO2. Zo helpen we de transportsector en vlooteigenaren om investeringsbeslissingen te nemen. Denk aan technische en economische beoordeling van CO2-besparende maatregelen. We analyseren het reductiepotentieel, maar ook kosten en baten van maatregelen. Daarnaast identificeren en analyseren we bijeffecten van maatregelen. Bijvoorbeeld op het gebied van geluid, luchtkwaliteit en energieverbruik. Met onze kennis kunnen bedrijven toekomstvaste besluiten nemen over de investeringen van vandaag én morgen.

Versnelde transitie naar duurzame mobiliteit

Op deze manier dragen we bij aan een versnelde transitie naar duurzame mobiliteit. We brengen kennis en kunde uit alle relevante systemen samen en ondersteunen zo alle partijen in transport en mobiliteit in het verminderen van CO2-uitstoot. Lees meer in de rapporten die we uitbrachten: