Aan de slag met de verduurzaming van bedrijventerreinen

Thema:
Duurzame bedrijventerreinen

Het verduurzamingspotentieel op bedrijventerreinen is groot. Bijna de helft van het totale gasgebruik en een derde van de elektriciteit in Nederland wordt op bedrijventerreinen verbruikt. Verduurzaming van een bedrijventerrein biedt economische kansen, sterke mogelijkheden voor energieoplossingen en vraagt om een collectieve aanpak.

Vanuit TNO ontwikkelen we kennis en tools die inzicht geven in het verduurzamingspotentieel van bedrijventerreinen. Daarbij werken we samen met partners aan de ontwikkeling van innovatieve en schaalbare collectieve oplossingen bij de verduurzaming van bedrijventerreinen, zoals energie hubs.

Grote potentie energiebesparing bedrijventerreinen

Bedrijven op bedrijventerreinen in ons land kunnen aanzienlijk besparen op energie en daarmee ook hun CO2-uitstoot fors reduceren. De 184 petajoule aardgas die op de bijna vierduizend bedrijventerreinen in Nederland wordt verbruikt kan met ruim 80% terug naar 30 PJ. De ruim 18,5 megaton CO2-uitstoot kan afnemen tot 13,6 Mton, bij de huidige elektriciteitsmix. Dit kan met maatregelen die nu al op de markt beschikbaar zijn.

Rapport

Download hier het rapport 'Potentie verduurzaming bedrijventerreinen'

Samen verduurzamen en netcongestie voorkomen

Bedrijventerreinen kunnen een grote rol spelen in de energietransitie. Door de verzameling van veel bedrijven bij elkaar is er een hoge, geconcentreerde energievraag. Hierdoor zijn er ondernemers die het voortouw hebben genomen om met elkaar samen te werken en zo te verduurzamen. Collectieve oplossingen uit deze samenwerkingen zijn kansrijk. Gezien de verwachtingen rondom de congestie van het elektriciteitsnetwerk is het zelfs noodzaak om samen te werken, efficiënt om te gaan met energiegebruik en extra ruimte op het elektriciteitsnet te creëren voor bijvoorbeeld elektrificatie van energievraag en installatie van duurzame energiebronnen.

Monitor brengt potentie in kaart

Om meer inzicht, betrouwbare en feitelijke data te krijgen en de potentie voor verduurzaming van een bedrijventerrein in kaart te brengen, ontwikkelde TNO in samenwerking met RVO, CBS en Kadaster ‘De Landelijke Monitor Verduurzaming Bedrijventerreinen’ in opdracht van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat. Hiermee kunnen zij beleidsdoelen stellen, monitoren, beleidsinstrumenten ontwikkelen en evalueren.

De Landelijke Monitor Verduurzaming Bedrijventerreinen biedt een uniforme, landelijke open dataset voor bedrijventerreinen, die gebruikt kan worden door overheden, marktpartijen en kennispartijen bij de verduurzaming van bedrijventerreinen.  De eerste versie van de Monitor bevat gegevens over energielabels, energieverbruik, CO2-uitstoot, milieucategorie, oppervlakte en erkende maatregelen – voor alle bedrijventerreinen in Nederland. De Monitor zal de komende jaren stap voor stap worden uitgebreid met nieuwe datasets.

Meer informatie:

Landelijke Monitor Verduurzaming Bedrijventerreinen

Bekijk de monitor en krijg inzicht in het verduurzamingspotentieel van jouw bedrijventerrein.

5 factoren voor succes

Het ondernemerschap en industriële karakter van bedrijventerreinen kan een belangrijke impuls geven aan de energietransitie voor bedrijven en de omgeving. In de door TNO opgestelde snelstartgids identificeren we 5 factoren voor succes:

  1. Een hoge organisatiegraad: is er al een bedrijvencollectief, zoals een ondernemingsvereniging, commissie of parkmanagement?
  2. Een formele en actieve (nonprofit-)collectiviteit: is er een collectieve entiteit van bedrijven volledig of prominent gewijd aan duurzaamheid, met een breed gedragen missie en visie?
  3. Professionaliteit: is de juiste expertise aanwezig en verbindende en dienende competenties, voor structurele ondersteuning van bedrijven in de energietransitie?
  4. Publiek-private samenwerking: os er structurele samenwerking tussen bedrijfsleven en (decentrale) overheden?
  5. Toegang tot kapitaal: is er toegang tot kapitaal onder gunstige voorwaarden? Bijvoorbeeld een energiefonds, ondernemersfonds of stimulerende regelingen.

Zelf aan de slag met verduurzaming van bedrijventerreinen? Download de snelstartgids (pdf).

Van momentum naar actie

TNO is medeoprichter van het Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen. Het programma helpt bedrijventerreinen te verduurzamen en begint met de eerste stap: het verhogen van de organisatie graad. Hoe de verduurzaming van bedrijventerreinen kan worden versneld, lees je in het rapport (pdf) dat TNO samen met de Transitiemakers en CLOK heeft opgesteld in de voorfase van het PVB.

Aan de slag met de juiste tools

TNO ontwikkelt techno-economische rekentooling die door experts kan worden ingezet bij de verduurzaming van bedrijventerreinen:

  • Een quick-scan energiegebruik en besparingspotentie op bedrijventerreinen (de Energiepotentieelscan, beschikbaar in licentievorm)
  • Een quick-scan voor de potentie voor flexibiliteit op bedrijventerreinen (de Flexscan, in pilot fase)
  • Tooling voor het doorrekenen van energiescenario’s en -projecten op bedrijventerreinen (ICE, in pilot fase)
  • Tooling voor het plannen en ontwerpen van energy hubs op bedrijventerreinen (in ontwikkeling binnen het EIGEN project)

Energie hubs kunnen bijdragen aan het inpassen van grootschalige opwekking van duurzame energiedoor bijvoorbeeld elektrificatie. Hierdoor brengen we vraag en aanbod van lokale energie in balans en vermindert de druk op het energienet.

TNO ontwikkelt governance structuren, reken- en businessmodellen, voor de ontwikkeling van energy hubs op bedrijventerreinen. Zowel in een Nederlandse als in een Europese context, bijvoorbeeld in het MOOI EIGEN project en het Horizon Europe project REFORMERS.

Laat je verder inspireren

3 resultaten, getoond 1 t/m 3

Waterstof als alternatief voor aardgas

Informatietype:
Artikel
Lees hier alles over het TNO rapport ‘Waterstof als optie voor een klimaatneutrale warmtevoorziening in de bestaande bouw’.

Succesvolle wijkaanpak: motiveer bewoners

Informatietype:
Artikel

Beweegredenen en barrières voor aardgasvrij wonen

Informatietype:
Artikel