Informatietype:
Project
Thema:
Duurzame bedrijventerreinen
Unit:
ET

GEAR@SME ontsluit het energiebesparingspotentieel van MKB's

Status project

2020 - heden

In samenwerking met

Synyo, CertiMac, CSA, BEA, XXX, CCS, VNO-NCW, Servelect, TUCN, CIT

Met meer dan 25 miljoen MKB’s in Europa vertegenwoordigt deze sector een enorm energiebesparingspotentieel. Door een gebrek aan expertise, tijd, kapitaal, en een gebrek aan ondersteuning is het vaak lastig voor MKB om energieaudits en energiebesparende maatregelen uit te voeren. Om dit probleem aan te pakken heeft de Europese Commissie financiële steun verleend aan het GEAR@SME-project, dat op 1 september 2020 is gestart.

Onder leiding van TNO brengt het GEAR@SME-project een multidisciplinair team bijeen met een evenwichtige verdeling tussen onderzoeksorganisaties, zakelijke dienstverleners en organisaties met een multiplierfunctie uit zes verschillende EU-landen. Concreet bestaat het consortium uit gerenommeerde onderzoeksorganisaties (CIT, TNO en ENEA), innovatieve zakelijke dienstverleners met ervaring in de MKB-sector (BEA, CCS, CertiMac, Servelect en SYNYO), en organisaties, variërend van brancheorganisaties (CLOK, CNA) tot Kamer van Koophandel Duitsland en universiteit TUCN.

GEAR@SME aanpak

De aanpak van GEAR@SME voor de invoering van energie-efficiënte maatregelen in MKB’s is in drie opzichten uniek: Ten eerste introduceren we de rol van een voor de MKB’er vertrouwde partij (de Trusted Partner) als een belangrijke speler om de kloof tussen MKB en de leveranciers te overbruggen. Ten tweede ontwikkelen we een lokale collectieve aanpak van energie-efficiëntie in MKB’s, gebaseerd op geografische nabijheid (bijvoorbeeld een bedrijvenpark). Ten derde brengen we de Multiple Benefits-aanpak van energie-efficiëntie in het MKB in de praktijk.

GEAR@SME consortium partners

Deze drie ingrediënten vormen de kern van een gemeenschappelijke methodologie die kan worden aangepast aan elke lokale situatie in de lidstaten van de EU en die we zullen demonstreren in gebruikscases in vier verschillende landen: Duitsland, Italië, Nederland en Roemenië. In GEAR@SME wordt ook aandacht besteed aan het bieden van oplossingen op maat voor verschillende soorten MKB en het toegankelijker maken van externe financiering. Met deze aanpak verwachten we bij te dragen aan een versnelling van de energietransitie.

Zoals vermeld speelt de Trusted Partner een sleutelrol in de GEAR@SME-methodologie. Op Nederlandse bedrijventerreinen is dit vaak de parkmanager, in andere Europese landen wordt de rol van Trusted Partner op verschillende plaatsen en door verschillende partijen vervuld. De methodiek houdt dus rekening met lokale verschillen, die vooraf in de pilots worden geïdentificeerd. Binnen het project worden Trusted Partners, MKB en versnellingsorganisaties (bijvoorbeeld energieconsultants en koepelorganisaties) getraind om met de methode te werken en samen maximale energie-efficiëntie te bereiken. De uitrol van de methode wordt ondersteund door een online portal, die ook wordt gebruikt om de geleerde lessen breed te verspreiden.

Wat verwacht GEAR@SME te bereiken?

Er wordt voorzien in een ruimere toepassing van de GEAR@SME-methodologie buiten het kader van het project. De verdere uitrol zal worden opgenomen in een exploitatiestrategie, waarbij wordt voortgebouwd op de in de use cases opgedane ervaringen. Het doel van de verdere exploitatie is een kader te bieden waarin de Trusted Partner een sleutelrol speelt bij de activering en organisatie van het MKB, waardoor het in staat wordt gesteld maatregelen te nemen op het gebied van energie-efficiëntie, en het navolging te geven in ten minste vier andere EU-landen, hetgeen leidt tot extra energiebesparingen.

GEAR@SME is een aanvulling op lopende activiteiten in Nederland

Nederland heeft ongeveer 3.500 bedrijventerreinen, waar het merendeel van het Nederlandse MKB is gevestigd. De bedrijventerreinen zijn dan ook een belangrijke motor van de economie. Ook het besparingspotentieel op deze locaties is groot. GEAR@SME vormt een aanvulling op het werk dat TNO al doet met partners in de BE+ Foundation, met als doel 250 bedrijventerreinen energiepositief te maken. Inmiddels zijn al 35 bedrijvenparken aangesloten bij deze stichting.

BE+ ondersteunt MKB-collectieven met praktische adviezen, quick scans, collectieve financiering en organiseert regelmatig bijeenkomsten waar ze ervaringen uitwisselen en gezamenlijk initiatieven vormgeven. In dit kader zijn verschillende methodieken en instrumenten ontwikkeld om bedrijfsverenigingen en parkmanagers te ondersteunen bij het verduurzamen van hun terrein. De verduurzaming van 250 bedrijventerreinen leidt tot een CO2-reductie van 2,2 Mton door energiebesparing en duurzame energieproductie, zo blijkt uit cijfers van het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dit draagt bij aan diverse doelstellingen van het Nederlandse Klimaatverdrag. Zo is de sectordoelstelling voor de gebouwde omgeving 3,4 Mton CO2-besparing. Daarnaast draagt het bij aan de doelstelling om in 2030 35 TWh van onze energiebehoefte op het land duurzaam op te wekken.

Laat je verder inspireren

8 resultaten, getoond 1 t/m 5

Waterstof als alternatief voor aardgas

Informatietype:
Artikel

Lees hier alles over het TNO rapport ‘Waterstof als optie voor een klimaatneutrale warmtevoorziening in de bestaande bouw’.

Succesvolle wijkaanpak: motiveer bewoners

Informatietype:
Artikel
Het aardgasvrij maken van gemeenten vergt meer dan technologische oplossingen. ECN part of TNO helpt partijen onderbouwde keuzes te maken op basis van feiten.

Bedrijventerreinen verduurzamen

Informatietype:
Artikel
Het Versnellingsprogramma Verduurzaming Bedrijventerreinen helpt bedrijventerreinen in Nederland effectief en kostenefficiënt verduurzamen.

Beweegredenen en barrières voor aardgasvrij wonen

Informatietype:
Artikel
Hoe zorg je dat bewoners overstappen op aardgasvrij wonen? We onderzochten de drijfveren en barrières in verschillende gemeenten.

Transitie naar aardgasvrije wijken: van regie naar uitvoering

Informatietype:
Insight
25 maart 2022
Wat is de rol van lokale overheden bij de uitvoering om wijken van het aardgas af te krijgen? De G4-steden, TNO en Platform31 werken samen aan de transitite.