Informatietype:
Project
Thema:
Inclusieve arbeidsmarkt
Unit:
Healthy Living & Work

Synclusive: in- en doorstroom genereren in de regio

Status project

Maart 2023 - Maart 2027

De huidige arbeidsmarkt kent krapte, maar tegelijkertijd staan kwetsbare groepen langs de zijlijn. Hoewel ‘werk voor iedereen’ zowel in het Nederlandse beleid als dat van de Europese Unie centraal staat, blijkt het bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt een complex opgave. Als trekker van het Europese Horizon-project Synclusive draagt TNO bij aan het vinden van een oplossing om de in- en doorstroom op de arbeidsmarkt te stimuleren. Synclusive wil een innovatieve, integrale, interdisciplinaire systeemaanpak implementeren en evalueren die erop is gericht om kwetsbare mensen betere kansen te bieden in de regionale arbeidsmarkt.

Dat niet iedereen dezelfde kansen op de arbeidsmarkt heeft, is een maatschappelijk probleem van alle tijden. Het is van belang daar iets aan te doen, zowel voor het individu als de maatschappij. Voor het individu omdat passend werk bijdraagt aan een gezond en een gelukkig leven. En in maatschappelijke zin is het niet alleen moreel juist dat iedereen kans heeft op werk en bestaanszekerheid. De huidige krapte op de arbeidsmarkt maakt het aanpakken van de ongelijkheden bovendien zeer urgent.

Mobiliteit zorgt voor tractie

Synclusive staat voor ‘System approach to close the employment gap and create a more inclusive labor market for vulnerable groups’. Het bevorderen van de arbeidsmarktinclusie van kwetsbare groepen gaat niet alleen over de inclusie van kwetsbare groepen die zich nog buiten de arbeidsmarkt bevinden. De visie van Synclusive is dat het stimuleren van de arbeidsmarktmobiliteit van huidige werknemers in organisaties, een aanzuigende werking zal hebben op inclusie van kwetsbare mensen.

Om deze beweging op gang te krijgen en tegelijkertijd discriminatie te verminderen is een innovatieve systeemgerichte aanpak nodig. De gedachte is dat actieve regionale gemeenschapscoalities kunnen bijdragen aan de mobiliteit binnen organisaties. Hierbij is het belangrijk dat regionale stakeholders – zoals werkgevers, gemeenten, UWV, coachings- en onderwijsorganisaties – het doel van arbeidsmarktinclusie van kwetsbare werkzoekenden omarmen en gezamenlijk obstakels voor het realiseren van de doelen aanpakken.

Interventies gezamenlijk uitproberen in Living Labs

In de onderzoeksaanpak van Synclusive staan Living Labs, een omgeving waarin gewone mensen in de praktijk de innovatieve interventies ‘in het echt’ uitproberen, centraal. In vier Living Labs stimuleert Synclusive de vorming van een regionaal netwerk van stakeholders waarin wordt samengewerkt aan maatwerkoplossingen om de instroom en doorstroom van kwetsbare groepen te stimuleren.

Prikkels en barrières alsook oplossingen voor instroom en doorstroom worden geïnventariseerd of (door)ontwikkeld. Gezamenlijk wordt een geïntegreerd pakket aan interventies vervolgens geïmplementeerd voor zowel opwaartse als zijwaartse mobiliteit van werknemers en voor de instroom van kwetsbare groepen. In de Living Labs zijn stakeholders niet alleen eindgebruikers, maar ze vormen een gemeenschap waarin wordt samengewerkt en het uiteindelijke product of dienst in de complexe realistische omgeving wordt ontwikkeld en ingezet.

Synclusive is van start gegaan in maart 2023 en loop tot maart 2027. Het Nederlandse Living Lab is opgezet in de arbeidsmarkt regio Amersfoort. De opstartfase van dit Living Lab loopt ten einde. In de arbeidsmarktregio Amersfoort wordt met een grote werkgever in de kinderopvang gewerkt aan onder meer talentontwikkeling van zittend personeel, instroom van jonge vrouwen met een migratieachtergrond.

Tevens wordt de mogelijkheid onderzocht van combibanen, en wordt gewerkt aan het verbeteren van het werkklimaat. De drie andere Living Labs bevinden zich in Portugal, Bulgarije en Finland.

Leren van elkaar

Het project wordt uitgevoerd door zestien onderzoeks- en praktijkorganisaties, waaronder gemeentes, werkgevers, sectororganisaties, trainingsorganisatie en sociale zekerheidsorganisaties uit de vier landen waarin Living Labs zijn opgestart. Een belangrijk doel van het Horizonproject is leren van elkaar.

Naast de partners die betrokken zijn bij de vier Living Labs zijn tevens partijen uit Ierland, Italië en Estland betrokken. Ook zij, en stakeholders uit hun landen, denken en discussiëren mee om te kijken of en eventueel ook hoe een aanpak als die van Synclusive ook in hun land zou kunnen werken en kan leiden tot een inclusievere regionale arbeidsmarkt.

Effectevaluatie en lessen voor Europa

TNO heeft jarenlange ervaring op het gebied van het ontwikkelen van interventies ter bevordering van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie op de arbeidsmarkt, waarbij we ons richten op werk(zoek)enden, werkgevers en professionals bij gemeentes.

In dit project is TNO de onderzoeksorganisatie die helpt bij de opzet, maar de regie en de keuzes aan de regio’s laat. Wel is TNO verantwoordelijk voor de evaluatie(s) en de interpretatie van de resultaten, zowel van het Nederlandse Living Lab als van de vier Living Labs gezamenlijk. Hieronder valt ook het in kaart brengen van de lessen voor arbeidsmarktinclusie van kwetsbaren die hier voor Europa uit te trekken zijn.

Het project wordt op twee verschillende manier geëvalueerd. Er vindt een traditionele effectevaluatie plaats en daarnaast wordt op een meer kwalitatieve wijze onderzocht welke mechanismen een rol spelen. Waarom iets wel of niet werkt, voor wie, en onder welke omstandigheden en wat betekent dat voor de knoppen om aan te draaien om bedrijven en regio’s inclusiever te maken? Daarbij wordt rekening gehouden met de regionale, nationale en culturele context.

Succes delen en anderen inspireren

Uiteindelijk moet de aanpak van Synclusive in de vier Living Labs resulteren in een set van interventies op maat, op verschillende niveaus, gericht op verschillende partijen en moeten deze interventies onderling op elkaar worden afgestemd.

Denk bijvoorbeeld aan training van leidinggevenden om de talenten van personeel te ontwikkelen, het creëren van een inclusieve werkomgeving, maar ook aan beleidsmaatregelen om discriminatie aan te pakken en training en coaching van werkzoekenden die klaarstaan om vacatures op te vullen die bij de deelnemende bedrijven zijn ontstaan. Met behulp van deze interventies en de gecreëerde regionale coalities zal de sociale zekerheidslast in regio’s kunnen worden verminderd en bedrijven effectiever en stabieler worden.

Een doel is tevens om een goed voorbeeld te zijn en andere partijen, in dezelfde maar ook in andere arbeidsmarktregio’s te enthousiasmeren. Laat het succes in deze vier regio’s een prikkel zijn voor anderen.

Doe jij met ons mee?

Wil je meer weten over het Synclusive project, horen welke ervaringen wij en onze partners opdoen, met ons meepraten of met ons samenwerken in ons Living Lab in de regio Amersfoort? Neem dan contact met ons op.

synclusive-logo

Laat je verder inspireren

89 resultaten, getoond 1 t/m 5

BASF en TNO werken samen aan Decision Support voor Safe and Sustainable by Design

Informatietype:
Insight
17 juli 2024
Als voorloper op het gebied van SSbD ontwikkelt BASF proactief en in nauwe samenwerking met TNO een uitgebreid Decision Support System (DSS).

Veilige en duurzame chemicaliën stimuleren zakelijke kansen en maatschappelijke transities

Informatietype:
Insight
5 juli 2024

4 oplossingsrichtingen om een krappe arbeidsmarkt tegen te gaan

Informatietype:
Insight
1 juli 2024

Onbenut arbeidspotentieel biedt kansen voor krappe arbeidsmarkt

Informatietype:
Nieuws
27 juni 2024

TNO’s ambitie voor 2030: Passend werk voor 80% van Nederland

Informatietype:
Insight
29 mei 2024