TNO over Miljoenennota: juist nu is innovatie essentieel

Thema:
Duurzame samenleving
Gezonde samenleving
Veilige samenleving
20 september 2022

De Miljoenennota en Troonrede gaan in op de grote maatschappelijke en economische uitdagingen waarvoor Nederland staat. In samenwerking met universiteiten en ondernemers werkt TNO aan structurele oplossingen voor een duurzame, veilige, digitale en gezonde samenleving om zo het verdienvermogen en de arbeidsmarkt van Nederland te versterken. Juist complexe, ontwrichtende veranderingen zoals de vergrijzing en de energietransitie vergen een sterke economische basis en een stevige concurrentiepositie op de internationale markten. Innovatie door toegepast onderzoek, maar ook ambitie en ondernemerschap, zijn daarvoor essentieel.

Verdienvermogen voor transities

TNO draagt hier actief aan bij door onder andere het Nederlandse bedrijfsleven te ondersteunen met R&D, maar ook door zelf ondernemingen te starten rond technologische doorbraken. Vanaf 2023 wordt 50 miljoen euro vrijgemaakt om de komende jaren te investeren in de laboratoria en andere faciliteiten van toegepaste kennisinstellingen. Doordat deze activiteiten gericht zijn op samenwerking met ondernemers, universiteiten en overheden, draagt dit direct bij aan het verdienvermogen en nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid. Voldoende technisch en wetenschappelijk opgeleid personeel is daarbij essentieel.

Strategische autonomie energie en veiligheid

De huidige energie- en koopkrachtcrisis als gevolg van de geopolitieke situatie dwingt Nederland tot een versnelling van de energietransitie. TNO draagt bij aan de benodigde versnelling door de ontwikkeling van toepasbare en waar mogelijk circulaire alternatieven, hergebruikstrategieën en verdere optimalisering van grondstoffengebruik. Om zo minder afhankelijk te worden van landen buiten Europa voor energie en kritieke grondstoffen, voor bijvoorbeeld batterijen, zonnepanelen en elektrolysers voor waterstofproductie. Ook vraagt een veilige en digitale samenleving om meer strategische autonomie ten aanzien van data-opslag.

Energiearmoede

Een belangrijk onderwerp in de Troonrede was de betaalbaarheid van de energierekening. Uit eerdere analyses van TNO blijkt dat mensen met de laagste inkomens in de slechtst geïsoleerde woningen het hardst worden getroffen. Daarom startte TNO onlangs een studie met CPB, PBL en CBS om overheden op huishoudens- en buurtniveau inzicht te gaan geven in de sociaal-economische gevolgen van klimaat- en energiebeleid. Zo proberen we de bestrijding van energiearmoede te steunen en het draagvlak onder de energietransitie te vergroten.

Preventie en gezondheid

In de begroting van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport staat een substantiële toekenning van budget voor de aanpak en kennisontwikkeling op het gebied van gezond leven en preventie. De erkenning dat investeren in gezonde leefstijl bijdraagt aan de volksgezondheid, ook bij een pandemie, en de zorg betaalbaar houdt. TNO werkt, onder andere in Lifestyle4health samen met partners aan kennisprogramma’s met als doel de ziektelast van leefstijl gerelateerde ziekten te halveren. Door de leefstijl standaard onderdeel van passende zorg te maken.

Foto: Ministerie van Financien/Valerie Kuypers

Bekijk de relevante documenten >

Laat je verder inspireren

165 resultaten, getoond 1 t/m 5

Jubileum TNO: 90 jaar aan innovaties

Informatietype:
Nieuws
30 september 2022

Dit jaar bestaat TNO 90 jaar. Opgericht in 1932 om kennis toepasbaar te maken. Om zo bij te dragen aan maatschappelijke opgaven en het verdienvermogen van Nederland. In die negen decennia zijn talloze innovaties ontwikkeld, elk met hun eigen impact. Voor de komende jaren stelt TNO wederom ambitieuze doelen die ze samen met haar partners dit decennium wil realiseren.

De opvoeding van AI

Informatietype:
Insight
27 september 2022

TNO voorspelt dat intelligente algoritmes snel ‘volwassen’ zullen worden. Zo kunnen ze medisch of juridisch advies bieden, maar ook autonoom worden ingezet waar te weinig man-, denk- of tijdkracht beschikbaar is.

Innovatie met AI

Informatietype:
Insight
27 september 2022

AI-gedreven innovatie voor het bedrijfsleven zal leiden tot een toename van 10% van het huidige Europese BNP in 2030. Hoe ziet die wereld er concreet uit? In de bouw, in de zorg en andere sectoren.

Innovatie innoveren

Informatietype:
Insight
27 september 2022

AI verandert de rol van de onderzoeker. De door AI gegenereerde kennis zal de komende decennia nog niet ‘verklarend’ zijn. Het legt wel verbanden, maar kent geen oorzaak-gevolg. Creativiteit blijft voorlopig voorbehouden aan de mens.

Arnon Grunberg over AI, creativiteit en moreel handelen

Informatietype:
Insight
27 september 2022

Peter Werkhoven, Chief Scientific Officer bij TNO, gaat in gesprek met Arnon Grunberg vanuit zijn standplaats New York. Jaren geleden spraken de twee elkaar tijdens een etentje over AI. Vandaag krijgen ze eindelijk de kans om dat gesprek voort te zetten. Wat is Grunbergs kijk of creativiteit? Kan dit worden geleerd aan een machine? En hoe verhoudt de mens zich moreel tot de machine?