Met strategische aanpak klimaatdoelstellingen haalbaar

Thema:
CO2-neutrale industrie
Systeemtransitie
14 november 2022

Wereldwijd, maar ook in Nederland lopen we achter ten opzichte van de doelstellingen van Parijs. Maar het is zowel urgent als mogelijk om de doelen te halen. Er zijn al veel oplossingen beschikbaar en die kunnen niet alleen het klimaat, maar ook andere duurzaamheidsdoelen dienen en niet in de laatste plaats de economie. TNO pleit voor een integrale systeemaanpak en laat zien hoe we kunnen versnellen.

Integrale systeemvisie essentieel

Afgelopen april schreef TNO een whitepaper over mogelijkheden om de energietransitie te versnellen. Daarin wordt voor een aantal prominente sectoren belangrijke opties geschetst waarmee dat kan worden gerealiseerd. Duidelijk is dat de energietransitie veel meer vergt dan technologische oplossingen; het vergt een zogenaamde systeemaanpak. Minstens zo belangrijk zijn financiële steunmaatregelen, de beleids- en implementatietrajecten, gedrag en de beschikbaarheid van vakmensen.

Tegelijkertijd is de energietransitie niet het enige vraagstuk waar de samenleving mee te maken heeft. Hoge energieprijzen, geopolitieke spanning, het gevaar van nieuwe pandemieën, de stikstofcrisis en de enorme druk op de arbeidsmarkt zijn andere belangrijke thema’s die een beroep doen op (deels) dezelfde schaarse middelen. Een totaalbeeld en een visie op al deze onderling verweven vraagstukken is derhalve essentieel.

Whitepaper: De energietransitie moet sneller

Dit is nodig om de klimaatdoelstellingen te halen.

Enkele oplossingsrichtingen:

Verduurzamen sectoren

TNO presenteerde afgelopen zomer vijf maatregelen om het vrachtverkeer en de scheepvaart (die een zeer grote bijdrage leveren aan de CO2-emissies) sneller te verduurzamen. De verduurzaming van woningbouw kan ook worden versneld via een industriële en programmatische aanpak. Technisch en maatschappelijk zou dat zeer positieve effecten kunnen hebben, zo onderzocht TNO, maar zeker hier spelen ook bepaalde schaarste problemen (materialen en arbeid), hetgeen de onderlinge verwevenheid van de verschillende vraagstukken illustreert.

Verduurzamen industrie

En dat geldt ook voor de industrie. De Nederlandse industrie is verantwoordelijk voor ruim een derde van het energiegebruik, emissies van CO2 en gebruik van ruwe materialen. Speciaal voor die sector ontwikkelt TNO oplossingen in de vorm van een TNO Green Print. Met een 'Green Print' biedt TNO partijen in de industrie concrete oplossingen, faciliteiten en samenwerkingen om verduurzaming en versnelling van de energietransitie gestalte te geven. Daarbij werken we samen met overheid en industrie. Leidend hierin is de industriële transformatie, geen kleine incrementele maatregelen maar fundamentele verandering van de industrie waar circulariteit centraal staat.

Dit is een voorbeeld van een integrale aanpak waarbij de energietransitie en de realisatie van een meer circulaire economie elkaar versterken. Een dergelijke aanpak kan ook een forse bijdrage leveren aan het verlagen van stikstofemissies en andere milieubelasting, vermindering van afhankelijkheid van ruwe grondstoffen en minder afvalproductie. Uiteraard heeft een dergelijke fundamentele transformatie tijd nodig, maar juist daarom is het ontwikkelen van een integrale visie en een meerjarenplan een noodzakelijke voorwaarde voor succes. Naast het verduurzamen van het aanbod en het gebruik van energie, is het verlagen van de vraag naar energie effectief en noodzakelijk om de doelen te realiseren.

Beleid energietransitie

TNO ontwikkelt kennis en adviseert overheden welk beleid kan helpen om de consumptie van energie en klimaat belastende producten en diensten te verlagen. En ook over hoe de inwoners van Nederland in verschillende rollen (consument, werknemer, etc.) mee te nemen in de energietransitie. In verschillende analyses wordt helder gemaakt dat de energietransitie, mits goed geregisseerd en gecombineerd met gestage innovatie (zowel voor technologieverbetering als snelle opschaling), tot lagere kosten van de energievoorziening kan leiden.

Whitepaper: Klimaatneutraal energiesysteem voor Nederland

Nieuwe verkenning toont grenzen mogelijkheden

Parijse klimaatdoelen vergen additioneel beleid

In de recent gepubliceerde klimaat- en  Energieverkenning maken meerdere onderzoeksinstituten, waaronder PBL, RIVM en TNO, bekend dat meer beleid nodig is willen we de CO2-reductie doelstellingen halen. De raming op basis van het vastgesteld en voorgenomen beleid komen uit op 39-50% reductie ten opzichte van 1990. Dit is minder dan de 55% reductie die nodig is in 2030 en de stap naar 0 emissies in 2050 moet dan nog gezet worden. Extra beleid is nodig voor alle sectoren. TNO pleit voor een integrale aanpak over de sectoren heen op basis van een strategie gericht op het daadwerkelijk halen van de doelen in 2050.

Zoals reeds aangegeven is een systeemaanpak daarbij noodzakelijk. Zo’n integrale en consistente aanpak is van groot belang zodat we meerdere problemen (broeikasgasemissies, stikstof crisis, grondstof schaarste, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening) tegelijk en efficiënt aanpakken met tijdig zicht op barrières en stabiliteit in beleid, de markt en voor innovatie. TNO helpt Nederland om de klimaatdoelen wel te halen door met kennis over technologie, innovatieprocessen, beleid en gedrag de energietransitie te versnellen.

Laat je verder inspireren

22 resultaten, getoond 1 t/m 5

Decarbonisatie opties voor de Nederlandse maakindustrie

Informatietype:
Insight
28 augustus 2023

Met het MIDDEN-project slaan het Planbureau voor de Leefomgeving en TNO de handen ineen om innovatieve decarbonisatie in de industrie te realiseren. Verken de unieke database en kennisbank met waardevolle informatie over alle industriële clusters en processen in ons land.

Nederland wereldwijde hub voor waterstofimport, transport en opslag

Informatietype:
Insight
7 augustus 2023

De eerste waterstofketen vanuit het buitenland naar Nederland is een feit. Spanje wordt een belangrijke leverancier van groene waterstof aan Noordwest-Europa en ons land gaat een hubfunctie vervullen in het verder exporteren.

Waterstof ontwikkelingen in volle gang in de energie- en materialentransitie

Informatietype:
Insight
20 juli 2023

Wat valt er te vertellen over de toekomst van groene waterstof? Welke rol speelt het de komende decennia in de energietransitie? Een gesprek met TNO-waterstof experts Marcel Weeda en Lennart van der Burg.

Op een duurzame manier plastics produceren uit CO2: vanaf 2030 kan het

Informatietype:
Insight
22 juni 2023

Onze ambitie voor 2030: plastics circulair produceren zonder CO2 uitstoot, maar mét CO2 o.a. als grondstof. Dit gaan we mogelijk maken. Hoe? Lees meer

De duurzame toekomst van de Nederlandse woningvoorraad in beeld

Informatietype:
Insight
15 juni 2023

PBL en TNO hebben samen het open source model Hestia ontwikkeld. Het bevat de energetische staat van alle woningen in ons land en kan maatregelen door zowel eigenaren als overheid doorrekenen op de effecten daarvan.