Tien wetenswaardigheden over CO2 afvang en opslag (CCS)

Thema:
CO2-uitstoot van industrie afvangen
18 oktober 2023

Om de klimaatdoelstellingen te halen is afvang en opslag van CO2 (lees CO₂) onontkoombaar. Voorlopig komt het overgrote deel van de energie in Nederland van kolen, olie en gas, waarbij CO2 vrijkomt. Hoe zit het met afvang en opslag? Waar vang je af, waar sla je op en hoe werkt dat? Dat leggen we hier uit.

1. Welk probleem lossen we met afvang en opslag van CO2 op?

Klimaatverandering. Althans, voor een niet onbelangrijk deel. Voor alleen een duurzaam energiesysteem is afvang en opslag van CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS) niet echt nodig. Maar het broeikasgas CO2 leidt tot opwarming van het klimaat. Omdat we verdere klimaatverandering zoveel mogelijk moeten voorkomen en emissies van CO2 zo snel mogelijk moeten verminderen, ontkomen we er niet aan.

We zijn voor onze energievoorziening nog lange tijd afhankelijk van fossiele brandstoffen, ook al wordt er wereldwijd hard gewerkt, niet in de laatste plaats door TNO, aan duurzame alternatieven. CCS leidt vrij snel tot grote reducties van CO2-uitstoot van met name energie-intensieve industrie en energiecentrales.

2. Hoe werkt CO2 afvang (CCS)?

Er zijn ruwweg twee manieren. De meest voorkomende is de CO2 afvangen bij de ‘schoorsteen’, dus aan het einde van een industrieel proces. Dat noemen we post-combustion. De CO2 vang je na verbranding van gas, kolen of afval uit rookgassen af. Maar we ontwikkelen bij TNO ook methoden om CO2 al vroeg in het proces te verwijderen (pre-combustion). Een derde manier is de in de atmosfeer aanwezige CO2 met speciale technologieën te verwijderen (direct air capture).

SEWGS: revolutionaire CO2-afvangtechnologie

Om bestaande industriële productieprocessen schoner te maken, heeft TNO een technologie ontwikkeld die zeer efficiënt CO2 afvangt en tegelijkertijd waterstof produceert.

3. Hoe werkt CCUS?

Behalve CCS kom je ook vaak de term CCUS tegen, of CCTUS. De T staat voor transport van de plek waar je het afvangt naar ondergrondse opslag of faciliteit waar je er iets anders mee gaat doen. De U staat voor utilisation, oftewel hergebruik van CO2. Je kunt CO2 namelijk ook omzetten in waardevolle chemische bouwstenen waar weer andere producten van zijn te maken zoals elektrobrandstoffen (e-fuels). In tegenstelling tot CCS leidt CCU niet per se tot emissiereductie, behalve dan dat het fossiele brandstoffen enigszins verdringt. Hergebruik van CO2 gaat zeer waarschijnlijk op een veel kleinere schaal dan CCS ingezet worden.

4. Hoe werkt CO2 opslag?

We moeten CO2 opslaan omdat we het permanent van de atmosfeer moeten isoleren. Bij emissiereductie gaat het om enorme hoeveelheden. Alleen al in Nederland tientallen miljoenen tonnen op jaarbasis en voor Europa honderden miljoenen tonnen per jaar. Dan is ondergrondse opslag de enige optie. Bij dit soort volumes zijn zoutcavernes volstrekt ontoereikend. Dus hebben we het vooral over lege gasvelden en in beperkte mate aquifers, zoutwaterhoudende lagen in de ondergrond.

CO2 afvang en opslag: een cruciale technologie in de energietransitie?

CO2 afvang en opslag is een cruciale technologie in de energietransitie. In de podcastaflevering (Engelstalig) 'Increasing Our Understandig of Carbon Caputre and Stories Technologies' van 'The World We Want' bespreekt Filip Neele, lead scientist bij TNO, CCS-technologie en de rol ervan bij het ondersteunen van wereldwijde duurzaamheid.

5. Hoe werkt CO2 opslag in de Noordzee en welke voordelen biedt het

In het Nederlandse Noordzeegebied is er opslagcapaciteit voor honderden megatonnen, oftewel miljoenen tonnen, in leeggeproduceerde gasvelden. We hebben dus een veelvoud voor opslag van wat we in ons land jaarlijks uitstoten. In landen als Noorwegen, Denemarken en het UK wordt ook naar opslag gekeken, vooral in watervoerende lagen. Wellicht kunnen we in Nederland onderzoeken of we offshore misschien interessante aquifers beschikbaar hebben. Voorlopig ligt de nadruk bij ons op lege gasvelden, zoals in het Porthos-project, een samenwerking tussen Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN. TNO doet hiervoor veel ondersteunend onderzoek.

6. Kan het behalve offshore ook in lege gasvelden onder land?

Technisch zou dat mogelijk zijn, evenals in zoutcavernes en aquifers die ook in beeld zijn voor opslag van waterstof. Maar eerdere proefprojecten stuitten op weerstand bij de bevolking en omdat de opslagcapaciteit onder de Noordzee meer dan toereikend is, gaat de aandacht uit naar velden onder zee.

7. Zijn er risico’s aan verbonden?

Opslag in lege gasvelden heeft als voordeel dat de opslag zelf bewezen veilig is. De wereldwijd verzamelde ervaring met opslag in zoutwatervoerende lagen laat zien dat dat ook een veilige methode van opslag is. TNO heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar CO2-opslag in lege gasvelden onder de Noordzee en geconcludeerd dat dit veilig kan. Wel is het zaak permanent te monitoren hoe de CO2 zich daar onder druk gaat gedragen. TNO heeft hier de expertise voor.

8. Wanneer is CO2 afvang en opslag operationeel in Nederland?

Het eerste grote project Porthos (Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage) kreeg in het derde kwartaal van 2023 groen licht. Daarmee kan de benodigde infrastructuur worden gebouwd om de afgevangen CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven naar een paar gasvelden ruim drie kilometer onder de Noordzee te transporteren. Het is een zelfs voor Europese begrippen enorm project, waarbij per jaar 2,5 megaton wordt afgevangen en opgeslagen. In een periode van 15 jaar is dat een kleine 40 megaton CO2. Porthos is naar verwachting in 2026 operationeel.

Een nog groter CCS-project dat op stapel staat, is Aramis. Dat gaat voortbouwen op de de infrastructuur van Porthos en zal ook vervoer van CO2 met schepen naar Rotterdam (waar de Aramis pijpleiding begint) mogelijk maken. Op termijn gaat het hier om 22 megaton per jaar, dat ook in lege gasvelden offshore zal worden opgeslagen. In 2024 vallen hierover de definitieve besluiten.

9. Wat is de rol van TNO bij de afvang, transport en opslag van CO2?

De rol van TNO bij de afvang, transport en opslag is kort en krachtig: we doen ondersteunend onderzoek om CCS sneller, beter, efficiënter en goedkoper te maken. Ook faciliteren we de uitrol elders in Europa. TNO is een onderzoeksinstelling met een voortrekkersrol op dit gebied. Onze kennis zetten we nationaal en internationaal in voor CCS, zodat we de ontwikkeling kunnen verbeteren en versnellen.

In projecten als Porthos en Aramis doen we veel kennis op waar internationaal behoefte aan is. Nederland kan hierin een vliegwiel worden. We kunnen straks ook verbindingen maken met buurlanden die zelf geen opslagcapaciteit hebben.

10. Wat heeft TNO de afgelopen jaren bijgedragen aan hergebruik van CO2?

Het op zeer grote schaal kunnen afvangen van CO2 uit de afvalenergiecentrale van AVR. Ze verminderen de CO2-uitstoot met 50.000 ton per jaar. Tuinders gebruiken de CO2 om de opbrengst van gewassen te vergroten.

We hebben een mobiele ‘CO2 capture pilot plant’ bedacht en gebouwd om op locatie afvang van CO2 uit diverse rookgassen te testen. Zo helpen we bedrijven hun uitstoot te verminderen en te ontdekken wat technisch haalbaar en economisch verantwoord is. De mobiele plant werd ook gebruikt bij AVR.

We hebben de scheidingstechnologie SEWGS ontwikkeld die door de Zweedse staalproducent SSAB als eerste met succes is ingezet. Hiermee wordt tijdens het productieproces CO2 afgevangen en tegelijkertijd waterstof gemaakt.

De technologie SEDMES zet afgevangen CO2 samen met groene waterstof om in nuttige bijproducten, chemicaliën en brandstoffen.

Biomassa heeft een prominente rol in de transitie naar duurzaam. Bij voorkeur wordt biomassa ingezet daar waar duurzame alternatieven niet of beperkt voorhanden zijn: als hoogwaardige grondstof voor de biobased economy, als brandstof voor proceswarmte in de industrie en voor lucht- en scheepvaart en zwaar wegtransport, en als back-up of voor het opvangen van pieken in de ruimteverwarming en de elektriciteitsopwekking. Bovendien biedt inzet van biomassa de mogelijkheid tot een negatieve uitstoot van CO2.

CO2 elektrolyse is een veelbelovende elektrochemische technologie om dit broeikasgas om te zetten in hoogwaardige duurzame chemicaliën. We hebben een pilotinstallatie gebouwd, ZEUS genaamd, waar onderzoekers en industrie kunnen samenwerken om CO2 elektrolyse met ons op een hoger plan te tillen. Het is de grootste onafhankelijke installatie voor CO2 elektrolyse in Europa.

Plasmatechnologie heeft de potentie een belangrijke rol te spelen bij het halen van de klimaatdoelstellingen. Hiermee is waterstof CO2-vrij te maken uit methaan, waarbij ook waardevolle koolwaterstoffen worden gevormd. Daarvan zijn weer duurzame grondstoffen te maken. Na succesvolle proeven in het lab gaat in 2025 de bouw van een pilot plant van start. In 2030 moet de technologie commercieel worden uitgerold.

Opslag van CO2 in de ondergrond vereist een studie van de manier waarop CO2 veilig in onderzeese pijpleidingen kan worden vervoerd en met injectieputten in de gasvelden gepompt. TNO heeft voor het Porthos-project meegewerkt aan het ontwerp van het transport- en opslagsysteem en de risico’s van de opslag in kaart gebracht.

TNO ontwikkelt een testinstallatie waarmee het gedrag van CO2 tijdens het transport, injectie en opslag van CO2 kan worden onderzocht. De installatie is een instrument waarmee Nederland technische vraagstukken vanuit bijvoorbeeld projecten als Porthos en Aramis het hoofd kan bieden, en zal tevens gebruikt worden in het kader van Europese onderzoekstrajecten rond CCS.

Laat je verder inspireren

42 resultaten, getoond 1 t/m 5

Nederlandse tarief voor stadsverwarming: meer dan elders

Informatietype:
Insight
29 maart 2024
De focus op energieprijzen, vooral bij warmtenetten, is gegroeid. TNO's recente berekeningen laten zien dat het prijsverschil in de afgelopen jaren is toegenomen.

Bron van stikstof en fosfor in zeekleigebieden niet altijd duidelijk

Informatietype:
Nieuws
25 maart 2024

Nationaal advies: aanpak van funderingsproblematiek in Nederland

Informatietype:
Nieuws
4 maart 2024

Open toegang tot onderzoekslabs en gegevens Nederlandse ondergrond

Informatietype:
Nieuws
11 december 2023

GEMINI: slim managementsysteem voor aardwarmte-installaties

Informatietype:
Insight
30 november 2023