nieuws

Gemeente Amsterdam en TNO zetten zich samen in voor een duurzame en bereikbare stad

15 sep 2017

De gemeente Amsterdam en TNO starten een vierjarige samenwerking op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en circulaire economie. Doel is om met behulp van data inzicht te verkrijgen om de toekomst zo goed mogelijk vorm te geven. In 2017 start de samenwerking aan de hand van twee concrete uitdagingen: verbetering van de luchtkwaliteit in Amsterdam en het zoveel mogelijk beperken van de overlast door werkzaamheden op de Zuidas.

Amsterdam groeit en verdicht. Welke keuzes op het gebied van mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling dragen bij aan een gezonde leefomgeving?

Luchtkwaliteit

Het verbeteren van de luchtkwaliteit is een belangrijk speerpunt voor de gemeente omdat een betere luchtkwaliteit een positief effect heeft op de gezondheid van de inwoners van de stad. Door het invoeren van milieuzones voor vervuilend verkeer en het stimuleren van elektrisch vervoer zet de gemeente in op verbetering van de luchtkwaliteit. Met behulp van data kan inzichtelijk worden gemaakt wat de effecten van de milieuzones zijn op de luchtkwaliteit in Amsterdam.

Urban Strategy

TNO heeft ervaring met het balanceren van verschillende aspecten in ruimtelijke planning, waaronder mobiliteit, milieueffecten, veiligheid. Met Urban Strategy kunnen deze aspecten in één keer interactief gesimuleerd worden. Gemeente Amsterdam en TNO ontwikkelen gezamenlijk een aanpak om deze simulaties te koppelen aan (real time) meetgegevens. Hiermee wordt een leercyclus opgezet, waarin eerst een toekomstbeeld wordt opgebouwd van de situatie in de stad en verbetermaatregelen worden gesimuleerd. Na toepassing van deze maatregelen worden de effecten gemeten. Voor ons betekent de samenwerking met gemeente Amsterdam dat TNO haar innovaties meteen kan toepassen en de waarde hiervan kan laten zien. De uitdaging is om aan te tonen dat het continu leren en bijsturen van complexe beleidsmaatregelen de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad daadwerkelijk verbetert.

Zuidas

Toepassing van Urban Strategy is relevant voor de geplande werkzaamheden op de Zuidas. De Zuidas ligt strategisch tussen Schiphol en de Amsterdamse binnenstad en is voor weg- en railverkeer een belangrijk knooppunt. Naast een groot aantal bedrijven en organisaties wonen er ook steeds meer mensen in dit gebied. In 2019 start de grootste bouwoperatie uit de geschiedenis van het gebied: Zuidasdok. Om de bereikbaarheid en leefbaarheid te kunnen voorspellen en volgen gedurende de jaren waarin dit gebied zich ontwikkelt, zetten gemeente Amsterdam en TNO een dashboard neer. Hierin kunnen bijvoorbeeld de effecten van anders reizen (Mobility as a Service, zoals het gebruik van deelauto’s) inzichtelijk gemaakt worden. Tijs Roelofs, Smart Mobility Manager van gemeente Amsterdam geeft aan: “De ambitie is om bij de start van de verbouwing van de Zuidas, de drukte in tijd en ruimte zò goed te kunnen voorspellen, dat we als stad de juiste maatregelen kunnen nemen om de overlast te beperken.”

Koers 2025 - Ruimte voor de stad

De ambitie is geformuleerd om tot 2025 de bouw van 50.000 tot 100.000 woningen binnen de stadsgrenzen mogelijk te maken. Op welke plekken dit kan gebeuren staat in Koers 2025, een integrale en stadsbrede inventarisatie van woningbouwlocaties. De effecten op leefbaarheid (geluid, luchtkwaliteit, bereikbaarheid) worden dankzij deze samenwerking direct meegenomen tijdens de uitwerking van de ontwikkelstrategie.

Samenwerking naar de toekomst

In de komende jaren wordt de samenwerking verder uitgebouwd. Getest wordt wat de impact van nieuwe technologieën en gedragseffecten zijn, zoals geautomatiseerd vervoer en Mobility as a Service (MaaS).  Wethouder Verkeer en Vervoer  Pieter Litjens: “We investeren grootschalig in de bereikbaarheid van Amsterdam. Dat is hard nodig, maar zorgt ook voor hinder.”  “Natuurlijk is het belangrijk die hinder zoveel mogelijk te beperken, maar we willen als gemeente ook een stap verder gaan: gelijktijdig investeren in de oplossingen en economie van morgen. Urban Strategy helpt voorspellen wat de impact is van deze werkzaamheden, maatregelen en extra infrastructuur op de bereikbaarheid en leefbaarheid in de stad.”

Kennis

Societal impact for accessibility and liveability

Welke effecten hebben de duurzaamheidsambitie en digitalisering op de wijze waarop we ons in de stad en de metropoolregio vervoeren? Met integrale modellen en data brengt TNO de toekomst in beeld en helpen... Lees verder
Nieuws
Contact

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.