nieuws

Scenario’s toekomstig duurzaam en betaalbaar energiesysteem

14 mei 2020

TNO heeft twee scenario’s uitgewerkt voor een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. Het ene schetst een toekomstbeeld waarin de overheid sterk sturend optreedt, in het tweede zijn het vooral burgers en bedrijven die werk maken van een duurzame samenleving.

Lees meer over de studie Scenario’s klimaatneutraal energiesysteem

Download de whitepaper

Download
Bestuursvoorzitter Paul de Krom van TNO en Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat en Energie van het ministerie van EZK.

Opvallend is dat niets doen aan de klimaatdoelstellingen uiteindelijk miljarden euro’s duurder uitpakt omdat we dan afhankelijk blijven van import van fossiele brandstoffen.

Bestuursvoorzitter Paul de Krom van TNO overhandigde de verkenning ‘Scenario’s voor klimaatneutraal energiesysteem’ aan Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat en Energie van het ministerie van EZK.

Houvast energietransitiebeleid

‘Slimme combinaties van energie-opties leiden tot een duurzame en betaalbare energiehuishouding’ luidt de ondertitel van de whitepaper. Volgens Gaastra sluit dat goed aan bij de koers van het ministerie en geeft de scenariostudie beleidsmakers en politici onderbouwde feiten om de juiste keuzes te kunnen maken:

“Zeker als het gaat om langjarige en onzekere transities zoals die op weg naar een klimaatneutraal energiesysteem bieden scenario’s als deze houvast voor denken en handelen van beleidsmakers. De coronacrisis laat zien dat de werkelijkheid zeer wispelturig is. Scenario’s zijn nuttig om je voor te bereiden op uiteenlopende werkelijkheden, om beleid te maken in wisselende omstandigheden. We krijgen van verschillende kanten onderzoeken, studies en scenario’s en deze van TNO als onafhankelijke wetenschappelijke partij is daarin een welkome aanvulling”, aldus Sandor Gaastra.

Expertises samenbrengen

Paul de Krom benadrukt dat TNO hier expertises heeft gecombineerd op het gebied van energie, technologie, economie, gedrag, sociale innovatie:

“De energietransitie is dermate ingrijpend dat je die vanuit verschillende invalshoeken moet benaderen en disciplines moet samenbrengen om effectieve, integrale oplossingen aan te kunnen bieden. TNO presenteert met deze scenario’s geen blauwdrukken. Niemand weet hoe de wereld er over zoveel jaar uitziet. Maar we schetsen in deze scenario’s relevante ontwikkelingen met als doel het denken hierover te stimuleren en het debat in brede zin te faciliteren. En daarvoor levert TNO wetenschappelijk gevalideerde inzichten aan. Wij maken geen keuzes, dat is aan de politiek.”

Sandor Gaastra: “Tijdens deze kabinetsperiode staan er nog allerlei betekenisvolle zaken op de agenda die voortvloeien uit het Klimaatakkoord, zoals de energie hoofdstructuur, de toekomstige marktordening voor energie, de warmtewet. De studie van TNO is bij de voorbereiding van beleid op deze gebieden zeer behulpzaam, maar ook als het bijvoorbeeld gaat om de toekomstige rol van waterstof en tal van andere vraagstukken rond de energietransitie.”

Reductie broeikasgassen in beide scenario’s

In beide energiescenario’s worden de doelstellingen voor reductie van broeikasgassen gerealiseerd. In het ADAPT-scenario bouwt Nederland voort op zijn economische sterktes en kiest het voor zekerheid en behoud van de huidige levensstijl. Duurzaamheid vinden Nederlanders dan minder belangrijk.

De doelstellingen voor broeikasgasreducties worden wel gehaald. Er is ruimte voor import van biomassa en het gebruik van fossiele brandstoffen in combinatie met afvang en opslag van CO2. De overheid treedt sterk sturend op in de keuzes die burgers en bedrijven maken.

TRANSFORM schetst een toekomstbeeld waarin Nederland bereid is tot gedragsverandering als het gaat om klimaat en duurzaamheid. Ons land schakelt over op een schone en energiezuinige economie met nieuwe innovatieve technologieën.

Burgers gedragen zich milieubewust en nemen duurzame initiatieven. De overheid speelt een stimulerende rol. Nederland wordt minder energie-intensief. De vraag naar energie daalt bij mobiliteit, industrie en in de agrarische sector. Er is geen draagvlak voor opslag van CO2 en de import van biomassa is beperkt.

Ons werk

Scenario’s voor klimaatneutraal energiesysteem

Ons land moet in 2050 een klimaatneutraal energiesysteem hebben. De vraag is of we dat doel kunnen bereiken zonder de economie radicaal te hervormen of andere ingrijpende maatregelen. Een energievoorziening... Lees verder
TNO Insights

Energievoorziening 2050: twee scenario’s, één conclusie

22 mei 2020
TNO-experts Martin Scheepers, Ruud van den Brink en André Faaij schreven een studie over de toekomst van onze energievoorziening in het licht van de klimaatdoelstellingen en de mogelijke – en bij voorkeur... Lees verder
Nieuws
Contact

Ir. Martin Scheepers

  • Energy Transition Studies

Mediavragen?