Expertisegroep Duurzaam transport en logistiek

Thema:
Duurzame logistiek
Duurzaam verkeer en vervoer

Om de impact van verkeer en transport op ons milieu te verkleinen, richten we onze expertise bij TNO op het schoner en zuiniger maken van voertuigen. Voor duurzame mobiliteit doen we onderzoek naar emissies en het energiegebruik van voer- en vaartuigen. Daarnaast analyseren we verkeersstromen om ze slimmer en efficiënter in te richten. In de logistiek helpen we duurzame innovaties te versnellen door pilots te organiseren. Met onze inzichten bieden we beleidsmakers en het bedrijfsleven handelingsperspectief, voor vandaag en morgen.

TNO zeroes ventilator bij truck

TNO zeroes ventilator bij truck

Toekomstbestendige logistiek

Het team Logistiek van TNO ontwikkelt kennis en methodieken voor het inrichten van efficiënte en duurzame logistieke stromen. Wij werken aan de mainportregio van morgen als knooppunt in wereldwijde goederenketens. Met de inzet van ICT laten we logistieke ketens optimaal functioneren. Met behulp van ‘serious gaming’, living labs en vervoersmodellen ontwerpen, beheren en plannen we geavanceerde logistieke processen.

Met onze activiteiten willen we bijdragen aan een naadloos verbonden logistiek systeem dat efficiënter is, nieuwe bedrijvigheid creëert en de CO2-uitstoot drastisch terugdringt. Dat doen we door het ontwikkelen, introduceren en stimuleren van slimme nieuwe logistieke concepten. Daarbij richten we ons op de volgende drie onderwerpen:

1. Geautomatiseerde en zelforganiserende logistiek

Ons logistieke systeem zal in de toekomst een steeds sterkere mate van zelforganisatie vertonen. Bij TNO werken we al aan dat toekomstbeeld en bieden we de logistieke sector handelingsperspectief om goed voorbereid te zijn. Aan  de hand van experimenten laten we bijvoorbeeld zien óf en hóe automatisering en zelforganisatie werken.

Tegelijkertijd werken we aan een vergaande automatisering van de logistiek, zoals de autonome haven, truck platooning, en zelforganisatie. Wat betekent het voor logistieke partners als een pakketje in een container zichzelf routeert over de hele wereld, tot op de deurmat van de ontvanger? Met onze kennis over dit soort innovaties helpen we logistieke partijen de juiste stappen te zetten en slim in te spelen op de toekomst.

2. Data gedreven logistiek

Onderzoek door TNO toont aan dat datadelen door de hele logistieke keten loont. Door alle data over aangeboden vracht en de beschikbaarheid van vrachtwagens, vliegtuigen, treinen en schepen te combineren en te verrijken, kunnen we het transport veel efficiënter inrichten en logistieke ketens optimaal laten functioneren.

Ook kan het bijdragen aan de robuustheid van de logistieke sector, die zo beter kan inspelen op snelle veranderingen. Dat laten we zien in demonstrator projecten op corridorniveau, maar ook al heel concreet in de bedrijfsvoering van logistieke partijen.

3. Transitie naar CO2-neutrale logistiek

We bieden bedrijven en beleidsmakers inzicht en daarmee handelingsperspectief voor het verlagen van de CO2-uitstoot in de logistieke keten met realistische businesscases. Om de klimaatdoelstellingen uit het Parijs Akkoord te realiseren, moeten we maatregelen combineren. Met alleen technologische oplossingen komen we er niet. Daarom ontwikkelen en versnellen we innovatieve logistieke concepten waarbij we samenwerking tussen logistieke partijen in de keten stimuleren.

Een goed voorbeeld is het verhogen van de beladingsgraad door samenwerking binnen de keten en synchromodaal plannen. Of het reduceren van voertuigkilometers door de introductie van bouwlogistieke innovaties. Denk bijvoorbeeld aan hubs aan de rand van de stad, in combinatie met de inzet van emissievrije voertuigen voor stadslogistiek.

Schone en zuinige voertuigen

Het team Duurzame Mobiliteit van TNO spant zich in voor het schoner en zuiniger maken van de voertuigvloot. We voeren uitgebreide emissiemetingen uit bij voertuigen en adviseren beleidsmakers over effectieve maatregelen die bijdragen aan een schonere leefomgeving.

Het hart van ons werk bestaat uit het vergaren, koppelen, verrijken en interpreteren van voertuigdata op het gebied van emissies en gedrag. De opgedane kennis borgen we in onze modellen, waarmee we onze klanten adviseren op de volgende drie onderwerpen:

1. Praktijkemissies van voertuigen en vaartuigen

TNO is in Nederland en Europa toonaangevend op het gebied van praktijkemissies van verkeer en vervoer. We meten al jaren de emissies van motorvoertuigen op de weg onder reële omstandigheden. Daaruit blijkt vaak dat er nog een aanzienlijk verschil zit tussen wettelijke normen en de daadwerkelijke uitstoot.

De onderzoeksresultaten helpen overheden om betere wetgeving te maken voor schone en zuinige auto’s en om deze te handhaven. Daarnaast helpen we fabrikanten met onze geavanceerde meet- en analysemethoden en ‘real-world’ data, om voertuigen optimaal schoon en zuinig te krijgen.

2. Transitie naar CO2-neutrale mobiliteit

Mobiliteit heeft een groot aandeel in onze totale CO2-footprint. Om de klimaatdoelstellingen van het Parijs-akkoord te halen is een drastische verandering nodig van ons mobiliteitssysteem. Deze transitie vraagt om slimme combinaties van maatregelen en duurzame technologieën. Een aantal daarvan dragen op korte termijn al bij aan de ‘decarbonisatie’ van mobiliteit, andere moeten nog verder worden ontwikkeld.

TNO heeft diepgaande kennis van het mobiliteitssysteem en beschikt over modellen die rekening houden met de samenhang tussen de effecten van verschillende maatregelen. Daarmee bieden we overheden en bedrijven waardevolle inzichten om de transitie naar CO2-neutrale mobiliteit te kunnen versnellen.

3. Schone en zuinige mobiliteit in steden

Met onze kennis van praktijkemissies en de transitie naar CO2-neutrale mobiliteit, helpen wij steden met het vinden van effectieve maatregelen om hun mobiliteitssysteem te verduurzamen. Op basis van wagenparkscans kunnen we een uitspraak doen over de huidige verkeersemissies in de stad, en aangeven welke ingrepen in het verkeer of het wagenpark het meest effectief zijn. We bieden steden instrumenten, inzichten en stappenplannen voor de transitie naar schone, CO2-neutrale mobiliteit.