Expertisegroep Duurzaam transport en logistiek

Thema:
Duurzame logistiek
Duurzaam verkeer en vervoer

Op de afdeling Duurzaam transport en logistiek helpen wij het vervoer van goederen en personen efficiënter en duurzamer te maken. In de sector logistiek helpen we innovaties te versnellen door praktijkproeven met bedrijven. Voor duurzame mobiliteit doen we onderzoek naar emissies en energiegebruik van voertuigen en vaartuigen. Met onze kennis bieden we korte- en lange termijn handelingsperspectief voor beleidsmakers, bedrijven en de consument.

Logistiek

Het team Logistiek ontwikkelt kennis en methodieken voor intelligente en duurzame logistieke stromen. Wij werken aan de strategie voor de mainportregio van de toekomst als knooppunt in wereldwijde goederenketens, aan de inzet van ICT om logistieke ketens optimaal te laten functioneren en aan het ontwerpen, beheren en plannen van gezamenlijke logistieke processen. Hiervoor zetten we methodieken in zoals serious gaming, living labs en vervoersmodellen.

TNO zeroes ventilator bij truck

Ons doel is om bij te dragen aan een naadloos verbonden logistiek systeem dat efficiënter is, nieuwe bedrijvigheid creëert en de uitstoot van CO2 aanzienlijk terugdringt. Dit doen wij door logistieke concepten mogelijk te maken, toe te passen en te stimuleren. Onze focus ligt op de volgende 3 onderwerpen.

Geautomatiseerde en zelf-organiserende logistiek

Een belangrijk toekomstbeeld is dat het logistieke systeem een steeds grotere mate van zelf organisatie gaat vertonen. Wij zijn bezig met dat toekomstbeeld en hoe we de logistieke sector handelingsperspectief kunnen maken om goed voorbereid te zijn op deze toekomst, bijvoorbeeld door aan de hand van experimenten te laten zien óf en hóe automatisering en zelforganisatie werkt.

Daarbij werken we aan vergaande automatisering van de logistiek, zoals de autonome haven, truck platooning, en zelf-organisatie. Daarbij gaat het om vraagstukken als ‘wat betekent het voor partijen in de logistiek als een pakketje in een container zichzelf routeert over de hele wereld tot op de deurmat bij de consument thuis’. Met onze kennis over deze innovaties helpen we logistieke partijen de juiste stappen te zetten en zo slim in te spelen op de toekomst.

Data gedreven logistiek

Onderzoek door TNO toont aan dat data delen door de hele logistieke keten heen loont. Door alle beschikbare data over aangeboden lading en de beschikbaarheid van vrachtwagens, vliegtuigen, treinen en schepen te combineren en te verrijken, kunnen we het transport veel efficiënter inrichten en logistieke ketens optimaal laten functioneren.

Ook kan het bijdragen aan het robuust maken van de logistieke sector tegen steeds snellere veranderingen. Dat laten we zien in demonstrator projecten op corridor niveau, maar ook op het niveau van bedrijfsvoering van individuele logistieke partijen.

Transitie naar CO2-neutrale logistiek

We bieden bedrijven en overheden inzicht en daarmee handelingsperspectief voor het verlagen van de CO2-uitstoot in de logistieke keten met een haalbare businesscase. Om de Parijsdoelstelling te realiseren is een combinatie van maatregelen noodzakelijk. Alleen met technologische maatregelen komen we er niet. We ontwikkelen en versnellen innovatieve logistieke oplossingen, die vaak alleen te realiseren zijn als de keten van logistieke partijen gaat samenwerken.

Bijvoorbeeld het voor verhoging van de beladingsgraad door ketensamenwerking en synchromodaal plannen, reductie van voertuigkilometers door de introductie van bouwlogistieke innovaties zoals een hub aan de rand van de stad in combinatie met de inzet van nul-emissievoertuigen in stedelijke logistiek.

Duurzame mobiliteit

Het team Duurzame Mobiliteit voert projecten uit op het gebied van schone en zuinige wegvoertuigen. Onze projecten rondom schone en zuinige voertuigen bestaan uit meetprojecten waarin we emissies meten van voertuigen en uit adviesprojecten waarin we allerlei overheden adviseren over het schoner en zuiniger maken van de voertuigvloot.

Het hart van ons werk bestaat uit het vergaren, koppelen, verrijken en interpreteren van voertuigdata (emissies en gedrag). De kennis die we hiermee opdoen borgen we in onze modellen. Op basis van deze kennis en modellen adviseren we onze klanten. Onze focus ligt op de volgende drie onderwerpen:

Praktijkemissies van voertuigen en vaartuigen

TNO is in Nederland en Europa toonaangevende kennispartij op het gebied van praktijkemissies van verkeer en vervoer. We meten al jaren de emissies door motorvoertuigen op de weg onder reële omstandigheden. Daaruit blijkt dat er nog vaak een gat gaapt tussen de wettelijke normen en de daadwerkelijke uitstoot.

De resultaten van deze onderzoeken helpen overheden om betere wetgeving te maken voor schone en zuinige auto’s en om deze te kunnen handhaven. Met onze geavanceerde meet- en analysemethoden helpen we ook fabrikanten om met “real-world” data hun voertuigen optimaal schoon en zuinig te maken.

Transitie naar CO2-neutrale mobiliteit

Mobiliteit heeft een groot aandeel in onze CO2 footprint. Om de klimaatdoelstellingen van het Parijsakkoord te halen is een drastische verandering nodig van ons mobiliteitssysteem. Deze transitie vraagt om slimme inzet van een combinatie van maatregelen en vele duurzame technologieën. Sommige technologieën zullen een tijdelijke bijdrage leveren aan de ‘decarbonisatie’ van mobiliteit, andere moeten nog ontwikkeld.

Met onze diepgaande kennis van het mobiliteitssysteem en onze modellen die rekening houden met de samenhang tussen de effecten van verschillende maatregelen, adviseren we overheden en bedrijven hoe ze de transitie naar CO2 neutrale mobiliteit kunnen versnellen.

Schone en zuinige mobiliteit in steden

Met onze kennis van praktijkemissies en de transitie naar CO2 neutrale mobiliteit helpen wij steden met het vinden van maatregelen om hun mobiliteitssysteem te verduurzamen. Op basis van wagenparkscans kunnen we een uitspraak doen over de huidige emissies van het verkeer in de stad en aangeven welke maatregelen in het verkeer of aan het wagenpark welk resultaat hebben. We bieden steden tools, inzicht en stappenplannen voor de transitie naar schone en CO2 neutrale mobiliteit.

Laat je verder inspireren

Er zijn geen resultaten voor deze selectie.