Privacyverklaring

Zodra u deze website bezoekt stelt u TNO in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen, zowel direct (via de op ons verzoek door u verstrekte persoonsgegevens) als indirect, door het plaatsen van cookies bij het bezoek aan de website bijvoorbeeld. TNO acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

TNO zal daarom deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze privacy verklaring omschreven doeleinden en de overige omschreven wijzen van gegevensverwerking.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO, gevestigd aan het Anna van Buerenplein 1 te Den Haag.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Alle door u ingevoerde gegevens en door u verstrekte gegevens in de door u bijgevoegde bijlagen.
TNO verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie zoals gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven onthullen.

GRONDSLAG EN DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERWERKING

TNO gebruikt uw persoonsgegevens om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. De grondslag voor de verwerking van deze gegevens is gelegen in het gerechtvaardigd belang van TNO om potentiële kandidaten voor vacatures te werven en te selecteren. Daarnaast heeft u als potentiële kandidaat een gerechtvaardigd belang om ten behoeve van een sollicitatie op vacatures uw persoonsgegevens middels een cv aan TNO ter beschikking te stellen. Uw belangen bij bescherming van de persoonsgegevens die u aan TNO beschikbaar stelt, zijn voldoende geborgd omdat TNO passende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om de gegevens te beschermen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals verlies, diefstal, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of verstrekking.

TNO verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uit zowel open sollicitaties als sollicitaties naar bestaande vacatures. TNO verwerkt de persoonsgegevens alleen voor wervingsdoeleinden. De wervingsdoeleinden van TNO zijn: het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de huidige vacatures, de communicatie van de wervings- en selectieprocedures, contact opnemen met sollicitanten om sollicitatie- gesprekken te plannen, het testen van sollicitanten en het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures. Met “verwerken” wordt bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen, aanpassen, wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken, bekend maken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen van wervingsinformatie.

BEWAARTERMIJNEN TNO

TNO bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure bewaart TNO de gegevens van sollicitanten gedurende 1 jaar. TNO bewaart persoonsgegevens indien er een “zakelijke behoefte” bestaat aan het behoud van de deze gegevens, bijv. door het cv van een sollicitant te bewaren voor het geval er een geschikte vacature ontstaat. De wetgeving inzake het bewaren van gegevens wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd. Een maand voorafgaand aan de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, wordt een verzoek gestuurd om het bewaren van de gegevens met een jaar te verlengen. Indien men niet akkoord gaat, worden deze volledig uit het systeem van TNO verwijderd. In het geval dat een sollicitant in dienst komt bij TNO zal dat deel van de gegevens dat nodig is voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst worden overgenomen in de HR administratie.

HET UPDATEN OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

U kunt op elk moment uw profielgegevens of cv bekijken, corrigeren, updaten of wijzigen. Daarvoor hoeft u alleen in te loggen op uw TNO account en, als u dit wenst, de gegevens, waaronder het cv, te bewerken of te verwijderen.

GEEN GEBRUIK VAN GEGEVENS DOOR DERDEN

Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn zal TNO onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht.

UITZONDERINGEN GEEN GEBRUIK VAN GEGEVENS:

a) in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
b) ter bescherming van de rechten of het eigendom van TNO;
c) ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
d) ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.
e) Ten behoeve van de verwerking van kandidaatgegevens in het recruitmentproces verwerkt leverancier Bullhorn gegevens in het ATS Connexys.
f) In het geval er een assessment plaatsvindt zullen naam en e-mailadres gedeeld worden met de leverancier van de assessmentapplicatie LTP. LTP is zelf verwerkingsverantwoordelijk.

COOKIES

De websites van TNO maken gebruiken van cookies. Een cookie is een bestand dat door de website wordt verzonden en informatie over uw bezoek aan TNO.nl of aan TNOTIME registreert. De websites van TNO maken gebruik van cookies om de website goed te laten werken, bijvoorbeeld om uw voorkeuren te onthouden of om te onthouden of u een enquête al heeft ingevuld. Daarnaast gebruikt TNO cookies om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen, zoals bezoekersaantallen, veelbekeken pagina’s en zoekopdrachten. TNO gebruikt deze informatie om de website te verbeteren.

TNO maakt hiervoor gebruik van Google Analytics. TNO heeft de instellingen van Google Analytics op de website privacyvriendelijk ingesteld conform de Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens. TNO heeft daarvoor: Een bewerkersovereenkomst met Google gesloten; het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd; 'gegevens delen' uitgezet en gezorgd dat geen gebruik wordt gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

TECHNISCHE BEVEILIGING

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of gebruik, wordt binnen TNO steeds de nieuwste beveiligingstechnologie gebruikt.
De toegang tot uw gegevens is beperkt tot personeelsleden van TNO die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten van TNO. Personeelsleden van TNO zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten die de website van TNO bezoeken en om de gegevens van sollicitanten confidentieel te houden.

Ook u heeft zelf een belangrijk aandeel in het veilig te bewaren en bewerken van uw persoonsgegevens. U dient uw password te allen tijde confidentieel te houden en de correcte procedure te volgen voor het in- of uitloggen op de jobsite van TNO.

PRIVACY BELEID VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. TNO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op deze websites.

DATA PROTECTION OFFICER

TNO heeft een Data Protection Officer (DPO), in het Nederlands, functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. De DPO vervult binnen TNO een onafhankelijke toezichthoudende rol ten aanzien van de wijze waarop TNO met persoonsgegevens omgaat. Voor vragen over deze privacy verklaring, de uitoefening van uw privacyrechten of klachten kunt u contact opnemen met de DPO van TNO. Meer informatie over de DPO kunt u vinden in de algemene privacystatement van TNO.

WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring kan door TNO te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

VRAGEN

Voor vragen over deze privacyverklaring, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze website, kunt u contact opnemen via [email protected] of telefonisch: 088 866 00 00.

#WerkenbijTNO: zie jij het voor je?

TNO Job alert