In het Parijsakkoord hebben 195 landen afgesproken te streven naar onafhankelijke verificatie van hun emissies en emissiereducties.​ Maar het nauwkeurig meten van broeikasgassen staat nog in de kinderschoenen. TNO werkt samen met partners aan het modelleren van de atmosfeer om zo de effecten van emissies op luchtverontreiniging en klimaatverandering beter te begrijpen. Er wordt tevens gewerkt aan een Europees verificatiesysteem voor broeikasgassen.

Wil je meer weten over ons werk op het gebied van broeikasgassen?

Neem dan contact met ons op

Neem contact op

Monitoring van emissies vindt nu vooral plaats op basis van statistieken, die op veel plekken onbetrouwbaar, onvolledig of onvoldoende gedetailleerd zijn. ​Tegelijkertijd wordt het voor steden en individuele sectoren steeds belangrijker om de eigen vooruitgang te kunnen meten. ​Er is dus op behoefte aan een beter beeld van broeikasgasemissies en het effect op luchtverontreiniging.

Broeikasgassen meten

Om dat te ondersteunen werkt TNO aan manieren om de uitstoot van methaan, CO2 en andere broeikasgassen met behulp van metingen in kaart te brengen. Meet- en satellietdata moeten van concentraties worden teruggerekend naar emissies en hun verschillende bronnen. Van het meten van emissies met behulp van satellieten wordt op termijn veel verwacht.

Binnen het Ruisdael Observatorium – onderdeel van NWO’s Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur – werkt TNO samen met partners aan het modelleren en begrijpen van atmosferische processen. Dit begrip is nodig om gemeten concentraties te kunnen relateren aan (menselijke) bronnen van emissies. Als eerste stap werkt TNO aan een pilot met metingen in het Rijnmond-gebied. Daarnaast kwantificeren we methaanemissies in de olie-, gas- en afvalindustrie.

Europees verificatiesysteem

TNO werkt met internationale partners samen in de projecten VERIFY en CHE aan een Europees verificatiesysteem voor broeikasgassen. ​In eerste instantie zal verificatie vooral hiaten in de emissie-inventarisaties identificeren, zodat deze verbeterd kunnen worden. Uiteindelijk kan verificatie ingezet worden tijdens de vijfjaarlijkse 'stock takings' van het Parijsakkoord waarbij de voortgang in het behalen van de doelstellingen wordt bekeken. Hierdoor komt er meer duidelijkheid over de werkelijke emissiereductie.

Ondersteuning bij beleidskeuzes

Op termijn kan informatie uit metingen en verificatiesystemen aantonen waar en in welke sectoren vooruitgang geboekt wordt. En kunnen op basis daarvan aanvullende maatregelen op de meest doeltreffende plaatsen genomen worden. Deze projecten kunnen dus een goede bijdrage leveren aan het maken van beleidskeuzes.

Contact

Dr. Ir. Gerard van der Laan

  • Research Manager Climate Air
  • Sustainability
  • Klimaat
  • Emissies
  • Luchtkwaliteit