Expertisegroep Human Behaviour & Organisational Innovation

Wij ontwikkelen en passen kennis toe op het gebied van sociale innovatie. De focus ligt enerzijds op interventies voor gedragsverandering, om acceptatie van 'nieuw' gedrag door klanten en burgers te versnellen. Anderzijds houden we ons bezig met (online) manieren voor samenwerking in coalities. We richten ons op onderzoek naar succes- en faalfactoren, evenals het ontwerp van sturing en control in cross organisationele samenwerkingsverbanden.

CORE - Control Organisation Research Environment

Human Behaviour & Organisational Innovation helpt organisaties om effectiever te worden in haar samenwerking op het niveau van de gebruiker, organisatie en keten. We richten ons op twee speerpunten:

  • Human Behaviour & Organisational Innovation ontwikkelt en optimaliseert beïnvloedingsstrategieën voor het nemen van maatregelen en beslissingen voor gewenst gedrag bij doelgroepen. Welke interventies zorgen voor adoptie van duurzaam gedrag bij consumenten of zelfredzaamheid bij burgers? Hoe houden we de overhand over menigten in situaties die uit de hand dreigen te lopen, ook tijdens militaire missies in het buitenland?
  • Human Behaviour & Organisational Innovation ontwerpt en faciliteert samenwerkingsprocessen tussen bedrijven, overheden, burgers en consumenten. Vanuit een wetenschappelijk vertrekpunt gaan we na hoe samenwerking en besluitvorming tot stand komt en op welke manier een genetwerkte samenwerking optimaal functioneert. De mogelijkheden van future internet-technologie zoals social media zetten we in om mensen te betrekken en adoptie te verhogen.

Human Behaviour

Wij richten ons op het beïnvloeden van menselijk gedrag met behulp van technologie. Daarbij realiseren we ons dat:

  • gedrag veelal onbewust is en gevangen in gewoontes. Dat maakt interventies ingewikkeld(er).
  • gedrag voor een groot deel sociaal bepaald is. Naast individuele ervaringen, normen, motivatoren enz. worden mensen zeer sterk gedreven door hun sociale context.

Wij houden ons bezig met de invloed van technologie op gedragsverandering: online omgevingen kunnen grote sociale krachten losmaken, zoals tijdens de Arabische Lente. Nieuwe platforms ontstaan om sociale ervaringen verder vorm te geven en de opinie te beïnvloeden. Gewapend met deze kennis hebben we een sterk instrument voor (of tegen!) gedragsverandering in handen. Voorbeelden van onze tools zijn:

  • Customer Experience Model: verklaring voor retentie, churn en klantgedrag
  • User Experience Framework: meting en sturing op klantwaarde en –verleiding
  • Gedragsmodellen: gedragsinterventies, gebruikmakend van de mogelijkheden van ICT

Organisational Innovation

Maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bijv. energie, mobiliteit en veiligheid zijn zo complex dat overheden, bedrijven, burgers en consumenten met elkaar moeten samenwerken om ze op te lossen. Onze expertise is het faciliteren van genetwerkte, cross organisationele samenwerkingsverbanden waar draagvlak voor (online) samenwerking, sturing & control nodig is. Denk aan crisismanagement, netwerksturing van infrastructuur zoals (water)wegen en rail, transsectorale samenwerkingsverbanden in het oplossen van bijv. een duurzame energievoorziening. Adviezen richten zich op het organiseren van (online) samenwerking door het faciliteren van draagvlak en inrichten van het proces.
Voorbeelden van onze methodes zijn:

  • Het Nieuwe Werken als integrale benadering: ICT, organisatie, werkplek en cultuur
  • Online co-creatie: samenwerken op grote schaal, plaats- en tijdsonafhankelijk
  • Integrale Commando Omgeving: besluitvorming, adaptieve teams, interfaces en werkbelasting
Expertisegroepen
Contact