TNO is leidend geweest in het creëren van een nieuwe capaciteit voor de Nederlandse krijgsmacht, namelijk operationeel analisten. Deze analisten hebben als taak om met wetenschappelijke kennis, kunde, modellen, methoden, tools en technieken militaire missies efficiënter en effectiever te maken. Deze capaciteit bestaat uit reserve officieren die wanneer nodig worden ingebed in en uitgezonden met een militaire eenheid. Deze specialisten zijn onder meer ingezet bij de ISAF-missie in Afghanistan.

Sinds 1954 heeft TNO een afdeling die zich bezighoudt met militaire operationele research. De activiteiten van deze afdeling zijn in de loop van de jaren meegegroeid met de veranderingen in de krijgsmacht. Nu er continu Nederlandse militairen in crisisgebieden aanwezig zijn, is het vanzelfsprekend dat het werk van deze TNO-afdeling ook gericht is op de ondersteuning van deze missies. Andere landen hadden al ervaring opgebouwd met het inzetten van wetenschappers ter ondersteuning van uitgezonden militaire eenheden. TNO heeft dankzij zijn internationale relaties de wereldwijde ontwikkelingen met betrekking tot de inzet van operationeel analisten kunnen volgen en onderkende daardoor de mogelijkheden voor de Nederlandse krijgsmacht. Door in NAVO-verband samen te werken heeft TNO een aantal van de eigen medewerkers kunnen opleiden tot inzetbare reservisten Operationele Analyse.

Daadwerkelijke inzet

In 2003 werden bij de ISAF-missie in Kabul voor het eerst Nederlandse operationeel analisten door de Nederlandse krijgsmacht ingezet. De succesvolle bijdrage van deze TNO medewerkers aan die missie leidde tot het creëren van een groep reserve officieren die werkzaam waren bij TNO en gedegen kennis hadden van het militaire optreden. Zij werden ingebed bij het hoofdkwartier van het eerste Duits/Nederlandse Legerkorps om hen te ondersteunen tijdens operaties en oefeningen. Toen Nederland in 2005 besloot een leidende rol te gaan spelen in de Afghaanse provincie Uruzgan, werd er een beroep gedaan op deze reserve officieren. De analisten kregen daarbij als hoofdtaak om te bepalen welke effecten er binnen de missie moesten worden bereikt, de voortgang daarvan te meten en te adviseren over (bij)sturing van de operatie.

Kennisoverdracht aan defensie

De behoefte aan operationeel analisten was groter dan TNO kon bieden, daarom is de groep reservisten uitgebreid met specialisten die niet werkzaam zijn bij TNO. Door de jaren heen hebben de operationeel analisten hun meerwaarde bewezen. Tegenwoordig vormt operationele analyse een essentiële capaciteit bij elke oefening van het eerste Duits/Nederlandse Legerkorps en de gevechtsbrigades van de Nederlandse Landmacht en Marine en bij uitzendingen waarbij Nederland een aansturende rol heeft.
Elke reservist operationele analyse wordt daarom minstens enkele weken per jaar ingezet. De kennis die hij of zij daarbij opdoet, draagt bij aan het beter kunnen uitvoeren van het onderzoek voor Defensie. TNO zal de operationele analisten van Defensie daarom ook in de toekomst blijven steunen. Zij zal daartoe geschikte modellen en tools blijven ontwikkelen en haar medewerkers ruimte blijven geven om als reservist operationele analyse te functioneren.

Contact

Drs. Rudi Gouweleeuw

  • Military Operations
  • Cyber Security
  • Operational Analysis