Naar een CO2-neutrale industrie

TNO ontwikkelt oplossingen om de energiehuishouding van de industrie te verduurzamen door gebruik van onder meer warmtepompen, afvang van CO2 en ultra-diepe geothermie. Daarnaast werken we aan nieuwe energiebesparende productieprocessen die veel minder CO2 uitstoten.

4 manieren om de industrie CO2 neutraal te maken

Bekijk ze hier

Om ons energiesysteem in 2050 nagenoeg klimaatneutraal te maken zijn innovaties in de industrie broodnodig. Industriële processen veroorzaken ongeveer een derde van de CO2-uitstoot in ons land, terwijl ze nog altijd vrijwel helemaal afhankelijk zijn van fossiele brand- en grondstoffen. TNO ontwikkelt oplossingen om de energiehuishouding van de industrie te verduurzamen en werkt aan energiebesparende productieprocessen die veel minder CO2 uitstoten.

vijftig procent minder CO2-uitstoot in 2030

We richten ons daarbij op het terugdringen van het energiegebruik door de industrie, de inzet van elektriciteit in plaats van fossiele brandstoffen voor productieprocessen en het afvangen en nuttig hergebruik van CO2. Daardoor helpen we de energietransitie in een hogere versnelling, bevorderen we innovaties en versterken de positie van ons bedrijfsleven. Door als toegepaste wetenschap, proces- en maakindustrie en politiek hier de handen ineen te slaan moet het lukken op weg naar 2050 de CO2-uitstoot door de industrie al in 2030 te hebben gehalveerd.

Vier routes naar een cO2-neutrale industrie

Op weg naar een duurzame, circulaire, innovatieve en robuuste industrie heeft TNO vier routes gedefinieerd die we als samenleving moeten afleggen. Daarbij is samenwerking met het bedrijfsleven cruciaal. Bij elke toepassing die we ontwikkelen voor een sector gaan we na of die ook in een andere toepasbaar is.

• Meer informatie: Elektrificatie productieprocessen

De fossiele brandstoffen in de industrie moeten straks volledig zijn vervangen door duurzaam opgewekte elektriciteit. Elektrificatie van productieprocessen is onontkoombaar om de industrie netto CO2-neutraal te maken. Dat vergt nieuwe technologieën, onder meer om het sterk fluctuerende aanbod van hernieuwbare elektriciteit in te passen in het industriële proces.

We werken samen met het bedrijfsleven aan baanbrekende technologieën als elektrolysers, omzetting van duurzame waterstof in brandstoffen en chemicaliën (Power2Hydrogen), omzetting van elektriciteit in warmte (Power2Heat) en directe elektrochemische conversie naar chemicaliën (Power2Chemicals) in het VoltaChem-programma.

• Meer informatie: Verduurzaming warmtehuishouding

Voor het realiseren van duurzame productieprocessen zijn warmtepompen, hergebruik van restwarmte, geothermie en combinaties daarvan essentieel. Dubbele winst is er als de industriële warmtepomp is aangedreven door duurzaam opgewekte elektriciteit. De industrie slaat dan twee vliegen in één klap: bijdragen bij aan verduurzaming van de warmtehuishouding en tegelijk energie en geld besparen. Verder ontwikkelen we concepten om tijdens het industriële proces te kunnen schakelen tussen gas en elektriciteit uit zonne- en windenergie.

In de whitepaper over industriële warmte beschrijft TNO  de status van de technologie en de stappen zijn beschreven die nodig zijn om het CO2 emissiereductie potentieel te realiseren.

• Meer informatie: Afvang, hergebruik en opslag van CO2

Zolang energie-intensieve sectoren als staal, raffinage en chemie nog afhankelijk zijn van fossiele grond- en brandstoffen is het zaak de CO2 die vrijkomt af te vangen en te hergebruiken. Wat niet bruikbaar is slaan we op een veilige manier op in bijvoorbeeld uitgeputte aardgasvelden op de Noordzee. We werken voor en met industriële partijen en wetenschappelijke instellingen aan een verbetering en brede uitrol van technieken die binnen afzienbare tijd op de markt kunnen komen. Onze industriële partners en hun toeleveranciers spelen hierbij een belangrijke rol.

• Meer informatie: Efficiency en circulariteit

Veel industriële processen zijn vanuit milieu oogpunt ondoelmatig. Door industriële processen efficiënt en circulair te maken hebben ze minder energie en grondstoffen nodig en komen er minder emissies en afvalstoffen vrij. TNO werkt aan conversie- en scheidingstechnologieën voor een hoge omzetting van grondstoffen in een product met minimaal energieverlies.

We ontwikkelen methodes waarbij reactie en scheiding worden gecombineerd in één reactor waardoor het proces veel compacter wordt en aanzienlijk minder energie nodig heeft. Het gaat hier om een potentieel van 40% energie-efficiëntie en een 10% stijging van de productopbrengst. Onze technologieën dragen bij aan verduurzaming van de energie-intensieve industrie én bieden kansen voor nieuwkomers die duurzaam willen produceren.

Contact

Dr.ir. Jaap Vente

  • Sustainable Process Technology

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.