Voor de ondiepe ondergrond (tot 500 meter diepte) heeft de Geologische Dienst Nederland (GDN) vier modellen ontwikkeld. Uitgangspunt voor deze modellen zijn de honderdduizenden boringen en sonderingen in de DINO-database. Daarnaast ontwikkelt de GDN ook modellen voor de diepe ondergrond tot een diepte van 4 à 5 duizend meter.
GeoTOP-model with boreholes

Ondergrondmodellen gebruiken alle beschikbare kennis om een zo waarheidsgetrouwe weergave te maken van die ondergrond. Ze voorspellen de opbouw en eigenschappen van de lagen, inclusief de daarin aanwezige gassen en vloeistoffen.

De modellen vormen de geïntegreerde geologische basisinformatie. Door ze te koppelen aan andere databases, kunnen ze gebruikt worden om specifieke vragen te beantwoorden, zoals risico's van ingrepen in de ondergrond, de aanleg van boven- en ondergrondse infrastructuur, de winning van grind, zand, klei, kalksteen en grondwater, het voorspellen van bodemdaling of het toepassen van Warmte-Koude-Opslag (WKO).

Uit de modellen kunnen voor specifieke doeleinden uitsneden worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld de zandhoudende geulsystemen van Rijn en Maas in de Holocene deklaag van Zuid-Holland. Het model toont dan waar op verschillende diepten door klei- en veenpakketten omgeven doorlopende zandpakketten ('zandbanen') voorkomen en geeft tegelijkertijd informatie over de korrelgroottesamenstelling van het zand.
De ondergrondmodellen zijn voor iedereen vrij beschikbaar via internet: www.dinoloket.nl

DGM en REGIS

In het Digitaal Geologisch Model (DGM) is de ondergrond van Nederland opgebouwd door de lithostratigrafische eenheden in de ondergrond van een diepte van 500 meter tot aan het maaiveld digitaal op elkaar te stapelen.

Het DGM geeft door middel van dikte- en dieptevlakken inzicht in de laag-opeenvolging, waarbij de ruimtelijke samenhang van de eenheden op regionale schaal wordt verduidelijkt in kaartbeelden en profielen.
REGIS-II (REgionaal Geohydrologisch InformatieSysteem) is de hydrogeologische verfijning van het DGM waarbij elke geologische eenheid (formatie) is onderverdeeld in goed doorlatende (zandige) en slecht doorlatende (kleiige) lagen. Deze lagen hebben gemiddelde geohydrologische parameters toegekend gekregen voor toepassingen in grondwaterstudies.

GeoTOP en NL3D

GeoTOP geeft een gedetailleerd driedimensionaal beeld van de ondergrond tot een diepte van 30 meter onder maaiveld, het door de mens meest intensief benutte deel van de ondergrond. Het is een verfijning van de bovenkant van DGM en REGIS-II. In dit model is de ondergrond in miljoenen voxels (blokjes) van 100 x 100 x 0,5 m opgedeeld. Iedere voxel bevat informatie over de grondsoort en daarmee samenhangende fysische en chemische eigenschappen. Het vierde model is NL3D, een lage resolutie variant van GeoTOP met voxels van 250 x 250 x 1 m. NL3D geeft voor heel Nederland informatie over de bodemopbouw tot een diepte van 50 m.

Contact

Dr. Michiel van der Meulen