In de transitie van een fossiele naar een duurzame energievoorziening is grootschalige opslag van energie nodig. De warmtevraag in Nederland is erg afhankelijk van het seizoen: hoge vraag in de winter en lagere vraag in de zomer. De uitdaging is om de vraag naar warmte en het aanbod ervan met klimaatvriendelijke warmtebronnen optimaal te laten aansluiten zonder dat de kosten van het energiesysteem te hoog worden.

Seizoensopslag van warmte in de ondergrond kan hierbij een belangrijke rol spelen. TNO ondersteunt innovatie die grootschalige toepassing van klimaatvriendelijke warmtebronnen met warmteopslag in slimme netten mogelijk maakt en zo een belangrijke bijdrage levert aan een kosteneffectieve warmtetransitie.

Veilig en betrouwbaar

Opslag van warmte wordt al veelvuldig toegepast in huishoudens (bijvoorbeeld boilers), maar ook in warmtenetten die woningen, gebouwen en bedrijven van warmte voorzien. Zo zijn er in warmtenetten veelal bovengrondse buffers voor warmteopslag. Die kunnen dan voor enkele uren de warmte opslaan. Seizoensopslag van warmte in warmtenetten is een technologie die nog niet breed wordt toegepast. Het komt er nu op aan warmte grootschalig op te slaan op een manier die veilig, grootschalig en betaalbaar is. Doorbraak innovatie op het gebied van warmteopslag: warmtebatterij voor de opslag van energie. Lees hier meer over de warmtebatterij.

Ideaal samenspel

Warmteopslag wordt nog effectiever in combinatie met de verdere ontwikkeling van duurzame warmtebronnen en de aanleg van slimme warmtenetten. Die worden dan niet langer door gasgestookte warmte gevoed, maar door klimaatvriendelijke warmtebronnen zoals aardwarmte, zonnewarmte, industriële restwarmte en warmtepompen. Dan vormen duurzame opwekking van energie, slimme gebruikers, infrastructuur en seizoensopslag een ideaal samenspel in de energietransitie.

Op grote schaal toepasbaar

We werken in Europese en nationale projecten aan warmte-opslagsystemen die niet alleen seizoenen kunnen overbruggen maar ook op grote schaal toepasbaar zijn: tot duizenden huishoudens of hectaren tuinbouw die in de wintermaanden hun warmte krijgen vanuit de opslag. Om ondergrondse warmteopslag grootschalig mogelijk te maken hoeft geen bijzonder complexe techniek te worden toegepast.

Locaties en kansen bepalen

Het is vooral belangrijk nauwkeurig vast te stellen waar de ondergrond precies geschikt is voor opslag van warmte en waar die het beste is te combineren met de bovengrondse infrastructuur. De koppeling van bestaande technologieën en kennis lijkt al veel op te leveren. TNO beschikt over unieke kennis van de ondergrond en wil dit verder brengen door nog nauwkeuriger aan te tonen op welke plekken de ondergrondse lagen voldoende geschikt zijn om grootschalige opslag mogelijk te maken. Daarnaast heeft TNO belangrijke expertise op het gebied van relevante warmtebronnen zoals geothermie, warmtepompen en warmtenetten. Zo kunnen we goed inschatten waar en hoe seizoensopslag het beste in warmte-infrastructuur kan worden ingepast.

Contact

Drs. ing. Maurice Hanegraaf