Minder productie per windturbine, toch grotere opbrengst

TNO doet onderzoek om windenergie goedkoper te kunnen produceren en transporteren. Onder andere door innovatieve elektrische infrastructuur en een geïntegreerd ontwerp, installatie en regeling van middelgrote en grote windparken op zee kunnen de kosten voor productie en transport naar verwachting behoorlijk worden teruggebracht.

Meer weten over grootschalige toepassing van windenergie?

Lees meer

Nederland bouwt in de nabije toekomst diverse middelgrote en grote windturbineparken in het Nederlandse deel van de Noordzee. Grote uitdagingen hierbij zijn de aansluiting van deze windparken en de inpassing van deze variërende elektriciteitsproductie op het landelijke elektriciteitsnet. Een ander belangrijk oogmerk is om de elektriciteitsproductie en het transport ervan goedkoper te maken.

Multifunctioneel gebruik offshore infrastructuur

De kosten voor elektriciteitstransport kunnen onder meer worden gereduceerd door offshore windparken via Interconnectoren aan te sluiten. Met deze zware elektrische infrastructuur kan opgewekte energie in het ene land over zee naar het andere land kan worden geleid. Een innovatie is om windparken in de toekomst direct aan deze Interconnectoren te koppelen, zodat de elektriciteit kan worden geleverd aan het land met de hoogste momentane marktprijs. Daarbij kan dezelfde infrastructuur efficiënt worden benut voor zowel transport van windenergie als voor internationale handel tussen de aangesloten landen in periodes van lagere windproductie. Netbeheerders als TenneT, Energienet.dk en ook offshore wind ontwikkelaars werken actief mee aan deze ontwikkelingen.

Active Wake Control

De onderzoekers van TNO houden zich daarnaast bezig met kostenreductie in de productie van windenergie door andersoortige technische innovaties en slimme combinatie van technologieën. Het potentieel van windenergie kan beter worden benut door schaalvergroting. Ze onderzoeken in pilots wat het beste layout voor een windpark is, zodat het beste kostenplaatje wordt bereikt. Dat doen ze door verschillende disciplines bij elkaar te brengen. Active Wake Control is daar een voorbeeld van.In Active Wake Control wordt de productie van de windturbines in een windpark nauwkeurig op elkaar afgestemd. Meestal gebeurt dat door windturbines vooraan in het windpark een lagere productie te laten draaien, zodat er meer wind is achter in het windpark. De totale opbrengst is – ondanks de lagere productie van de eerste windturbines – daardoor groter.

Achter de windturbines is de windsnelheid lager. Doel is om die zogenoemde zogverliezen zo klein mogelijk te houden. Dat kan door een actieve regeling van alle individuele windturbines in een park, al naar gelang de windrichting en windsnelheid. Vooral in offshore windparken is zo veel winst te behalen.

Roadmap

Naar grootschalige opwekking van windenergie

De Nederlandse overheid heeft met de energiesector afgesproken dat al in de nabije toekomst een substantieel deel van alle energie uit duurzame bronnen zal worden opgewekt. Windenergie zal voor Nederland... Lees verder
Thema

Artificiële intelligentie - van onderzoek tot toepassing

Kunstmatige intelligentie oftewel artificial intelligence (AI) is het vermogen van machines om intelligent gedrag te vertonen. AI zal de manier veranderen waarop we leven, werken en reizen. Het zal ons... Lees verder
Kennis

Predictive maintenance en slimme bediening

Veel sectoren streven naar een betrouwbaar en veilig gebruik van apparatuur, machines en andere infrastructuren. Hoe kan een windpark op een veilige manier maximale energie opwekken tegen minimale kosten?... Lees verder
Grootschalige opwekking van windenergie
Contact

Ir Harald van der Mijle Meijer