Het komend decennium zijn drie grote windparken in het noordwestelijke deel van de Noordzee gepland: Hollandse Kust west, IJmuiden Ver en Ten Noorden van de Waddeneilanden. Vanwege deze verwachte ontwikkelingen heeft Port of Den Helder samen met acht stakeholders aan TNO gevraagd onderzoek te doen naar de kansen die dit biedt voor de haven van Den Helder en de omliggende regio.

Download het rapport

‘Innovations for Port of Den Helder; Infrastructure following Offshore wind developments’

Download

Uit dit onderzoek is gebleken dat de voorziene groei van offshore wind op de Noordzee veel kansen biedt aan de haven van Den Helder. De landelijke trend is dat de olie- en gaswinning geleidelijk zal afnemen, maar daar staat tegenover dat de ontwikkeling van offshore windenergie parken sterk zal toenemen. In 2030 zal het geïnstalleerd vermogen op het Nederlandse deel van de Noordzee al 11,5 gigawatt zijn en tot 2050 komt daar nog eens ~ 2 GW per jaar bij.

In het rapport worden de geografische ligging van de haven, de goede infrastructuur en de nabijheid van een vliegveld genoemd als belangrijke elementen die Den Helder tot een ideale locatie maken voor nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. Gelegen tussen de andere havens  Amsterdam (IJmuiden) en Eemshaven heeft Den Helder goede papieren. Den Helder kan hierdoor een prachtige een rol spelen in de ontwikkeling van de geplande windparken ook in de overige landen die in het zuidelijke deel van de Noordzee windparken ontwikkelen.

Onderhoud optimaliseren

Voor het onderzoek maakte TNO gebruik van modellen voor operations & maintenance (O&M) van windparken die in eerdere projecten zijn ontwikkeld. Hierin is alles vastgelegd dat voor onderhoud van de windturbines en windpark infrastructuur van belang is. Daarnaast zijn locatie van toekomstige windparken en hun afstand tot de haven van Den Helder van belang. Op basis van een aantal O&M strategieën zijn simulaties uitgevoerd, waarin weersomstandigheden, windkracht en windrichting, golven, stroming variëren om de optimale O&M strategie te bepalen. Op basis van die analyse is bepaald welke O&M strategie  het best is en hoeveel haven capaciteit, technici en support activiteit er voor nodig zijn.

Voorbereid op de toekomst

Omdat de offshore windparken in de toekomst, na 2030, tijdelijk meer energie kunnen produceren dan het Nederlands electriciteitsnetwerk nodig heeft, is er ook onderzocht of de Port of Den Helder in de oplossing daarvan een rol kan spelen. Bijvoorbeeld door de productie van groene waterstof. Groene waterstof wordt geproduceerd door elektrolyse van water met de elektriciteit opgewekt door de offshore windparken. Ook hier heeft Den Helder goede uitgangspositie, gezien de aanwezige infrastructuur, zoals drie belangrijke gaspijpleidingen voor het transport van, nu nog aardgas vanaf de Noordzee.

Waterstof

Deze pijpleidingen zijn, met aanpassingen, ook te gebruiken voor transport van waterstof. Daarnaast  wordt de haalbaarheid onderzocht om een fabriek te bouwen voor de productie van blauwe waterstof uit aardgas, waarbij de CO2 wordt afgevangen en via dezelfde leidingen is terug te pompen naar lege gasvelden. Om actief deel te nemen aan de energietransitie heeft Den Helder de ambitie om een waterstof tank systeem aan te leggen in de haven zodat schepen die de haven van Den Helder aandoen, waterstof kunnen tanken in plaats van olie. Zowel de Nederlandse Kustwacht als de Koninklijke Marine hebben aangegeven voor een deel van hun vloot waterstof als brandstof te willen gaan gebruiken.

In de regio zijn ook faciliteiten te realiseren voor teelt en opslag van offshore biomassa producten zoals zeewier.

Toenemende activiteiten

Een sterk voordeel voor de Port of Den  Helder is de aanwezigheid van Den Helder Airport. Dat geeft de mogelijkheid om onderhoudspersoneel snel naar windparken te brengen ook onder weerscondities die met schepen niet mogelijk zijn.

Het is voorzien dat de activiteiten in de Port of Den Helder substantieel zullen toenemen daar de windenergie activiteiten sneller opstarten dan dat de olie & gas activiteiten zullen afnemen. In het rapport is een schatting gemaakt van de toename van de te verwachten werkgelegenheid. Het rapport onderschrijft dan ook de voorbereidingen die de Port of Den Helder dient te treffen om te voorzien in de faciliteiten die nodig zijn voor de verdere ontwikkelingen op zee. Uitbreiding van de infrastructuur is essentieel om goed en tijdig voorbereid te zijn en de sterke positie te behouden en versterken.

Kennis

Minder productie per windturbine, toch grotere opbrengst

TNO doet onderzoek om windenergie goedkoper te kunnen produceren en transporteren. Onder andere door innovatieve elektrische infrastructuur en een geïntegreerd ontwerp, installatie en regeling van middelgrote... Lees verder
Roadmap

Naar grootschalige opwekking van windenergie

De Nederlandse overheid heeft met de energiesector afgesproken dat al in de nabije toekomst een substantieel deel van alle energie uit duurzame bronnen zal worden opgewekt. Windenergie zal voor Nederland... Lees verder
Kennis

Van grijze en blauwe naar groene waterstof

Productie uit water via elektrolyse met duurzame elektriciteit van zon en wind is een CO2-vrij alternatief. Maar voor het maken van die groene waterstof zijn er nog technologische drempels te slechten.... Lees verder
Contact

Ir. Bernard Bulder

  • Wind Energy Technology
  • integral wind farm design
  • optimisation and cost modelling