Ons werk

BRO: één loket voor gegevens van de ondergrond

Veilig tunnels kunnen graven, nieuwe wijken bouwen, boren naar olie en gas of aardwarmte in de bodem vergt gedetailleerde kennis van de ondergrond. Alle informatie van de Nederlandse bodem en ondergrond komt samen in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, is operationeel verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer van de Landelijke Voorziening BRO. De BRO wordt stapsgewijs per gegevenssoort gerealiseerd. Burgers, bedrijven en overheden kunnen uiteindelijk op verschillende manieren data opvragen.

De BRO is een van de bij wet geregelde basisregistraties die voor het land belangrijke gegevens bevatten. Andere voorbeelden zijn basisregistraties voor topografie, voertuigen en het Kadaster. De BRO verschaft alle openbare informatie van de Nederlandse bodem en ondergrond. Vanaf 1 januari 2018 betreft dit drie gegevensobjecten: geotechnische sonderingen, grondwatermonitoringputten en de bodemkundige boormonsterbeschrijvingen. Geïnteresseerden hoeven niet langer bij verschillende ‘loketten’ langs voor informatie. Alle gegevens zijn gestandaardiseerd op één plek opgeslagen en toegankelijk. Zogeheten bronhouders (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) of bedrijven die informatie hebben vergaard over de ondergrond, bijvoorbeeld door boringen of sonderingen, zijn verplicht deze informatie aan de BRO te leveren. Meer informatie daarover is te vinden op de site van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Meer over BRO:www.basisregistratieondergrond.nl.

Domeinen

De gegevens in de BRO zijn ondergebracht in zes domeinen.

  • 1. In bodem- en grondonderzoek komt informatie die veelal afkomstig is van bedrijven actief in grond-, weg- en waterbouw.
  • 2. Bodemkwaliteit bevat de gegevens die worden verzameld door de meetnetten van het RIVM, de provincies en Alterra.
  • 3. Het domein grondwatermonitoring wordt gevoed door de informatie uit het netwerk van putten in ons land die samenstelling, kwaliteit en kwantiteit van het grondwater doorlopend meten.
  • 4. Grondwatergebruik bevat gegevens over het onttrekken van grondwater door bijvoorbeeld bedrijven, die daar een vergunning volgens de Waterwet moeten aanvragen.
  • 5. Het domein Mijnbouwwet bevat gegevens die bedrijven hebben vergaard door boringen voor het opsporen, winnen en opslaan van delfstoffen en aardwarmte. Deze zijn via NLOG op te vragen.
  • 6. In Modellen zijn de Bodemkaart van Nederland (schaal 1:50 000), de Geomorfologische kaart (schaal 1:50 000), GeoTOP en REGIS opgenomen.

Kijk voor verdere informatie op de site van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Meer over BRO: www.basisregistratieondergrond.nl.

Download
Artikel: Een schat aan vrij beschikbare data

Contact

Drs. Mirjam Bartels-de Ruiter

  • Geo Data & ICT
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.