Duurzame landbouw is de toekomst. Ons huidige landbouwsysteem biedt de Nederlander een breed palet aan voedsel: van zoveel mogelijk eten voor zo weinig mogelijk geld tot biologisch en fairtrade voedsel. De uitstoot die daarmee gepaard gaat heeft grote impact op het klimaat en de aarde. Door anders te produceren kunnen we die schade beperken. Maar hoe zorgen we dat iedereen – van ondernemer tot consument – daar ook de vruchten van plukt?

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met Evert van den Akker op om te bekijken wat digitalisering voor jouw onderneming kan betekenen

Contact opnemen

Digitalisering voor duurzame landbouw

Bij TNO houden we ons al jaren bezig met het verduurzamen van de landbouw door middel van digitalisering. Duurzame landbouw wordt in de praktijk pas echt een succes als de hele productieketen daaraan meewerkt: van boer tot inkoper tot retailer tot consument. Met data en technologie valt er voor iedereen wat te winnen. Ook op de korte termijn.  

Door zoveel mogelijk data over alle schakels te verzamelen krijg je goed inzicht in de landbouwproductieketen. Wanneer de tuinbouwer meet hoe het klimaat in zijn kassen zich ontwikkelt kan hij zijn teeltstrategie aanpassen. Soms zelfs op plantniveau. Met real-time sensor data kunnen we koeien monitoren en daarmee zorgen dat de koe langer gezond en productief blijft.

Hoe gedetailleerder de data, hoe gerichter we planten kunnen verzorgen, hoe beter we dierenwelzijn kunnen waarborgen en hoe beter we uitstoot en verspilling tegen kunnen gaan. Maar we leren zo ook hoe we efficiënter kunnen werken en waar we geld kunnen besparen en mogelijkheden hebben om extra geld te verdienen. Zo kan de agrosector blijven voldoen aan de strenger wordende eisen, zonder dat een gezonde bedrijfsvoering in het gedrang komt.

Smart dairy farming: data voor een duurzame melkveesector

Hoe langer een koe gezond en productief blijft, hoe beter dat is voor de koe, de boer en de zuivelketen als geheel. Boeren hebben daarom behoefte aan advies over de verzorging van individuele koeien en daarvoor moeten alle factoren die meespelen tegen elkaar worden afgewogen. Het project Smart Dairy Farming (SDF) laat zien hoe real-time sensordata in een complexe keten de duurzaamheid verhoogt. Maar bedrijven kunnen er ook beter mee sturen op rendement.

Samenwerking in de keten voor duurzame landbouw

In de melkveesector verzamelt men al jarenlang zeer gedetailleerde informatie over de koe en de bedrijfsprocessen op een melkveehouderij. Deze data biedt inzicht in de melkproductie, de gezondheid van de dieren en hun voortplanting.

Op basis daarvan worden werkinstructies opgesteld die met name bedoeld zijn om de levensverwachting van een koe te verlengen en bedrijfsprocessen te optimaliseren. Deze systemen leidden al tot verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn, maar de informatie werd slechts op kuddeniveau verzameld en analyse vergde veel tijd. Daardoor was het soms lastig om snel in te grijpen.

TNO werkte samen met Wageningen University  en zuivelproducenten CRV, Agrifirm en Friesland Campina om dat te verbeteren. Zo ontstond het Smart Dairy Farming-project. Uitgangspunt was om een overkoepelend systeem te bouwen waarin niet alleen meer informatie werd verzameld, maar ook op een manier die door de verschillende partijen in de productieketen werd geaccepteerd.

En dat gebeurt nu in real-time, dus direct als het in de stal plaatsvindt. Op die manier kan de boer bijvoorbeeld zelfs tot het uur nauwkeurig bepalen wanneer een koe het beste kan worden geïnsemineerd.

Precisielandbouw

Hoe gedetailleerder je de gesteldheid van de gewassen in kaart kunt brengen, hoe beter en gerichter je de gewassen kunt verzorgen en hoe minder voedings- en bestrijdingsmiddelen er nodig zijn. Op basis van verschillende datasets die worden verzameld op de akker, werkte TNO aan slimme algoritmes, waarmee de optimale verzorging tot op plantniveau wordt bepaald. Bijvoorbeeld door mest en bestrijdingsmiddelen alleen daar toe te passen waar dat noodzakelijk is.

TNO en Kvernerland experimenteerden met een gewassproeier die alleen bestrijdingsmiddelen sproeit waar dat noodzakelijk is. Als de gewassen nog klein zijn worden de akkers met behulp van drones in kaart gebracht om het onkruid goed zichtbaar te maken. Deze informatie wordt gebruikt voor het ontwikkelen van een onkruidherkenningsmodel.  

Toekomst van de akkerbouw

Met de komst van het 5G netwerk kan het proces van monitoring, de interpretatie van de datasets en het aansturen van landbouwwerktuigen steeds meer geautomatiseerd worden en met behulp van de cloud plaatsvinden. Met deze nieuwe technologieën transformeren agrarische ondernemingen langzamerhand in technologische hoogstandjes, waar hoogst efficiënte en duurzame productie zelfs op afstand gerealiseerd kan worden. In het 5G Fieldlab in Noord Groningen test TNO samen met partners alle mogelijke toepassingen van dit snelle draadloze internet in de akkerbouw. 

Digitalisering in de glastuinbouw

Recent sloeg TNO de handen ineen met ICT-experts en kassenbouwers voor de ontwikkeling van een centrale datahub: Data Driven Integrated Growing Systems (DDINGS). Datadeling speelt hier een cruciale rol. In de glastuinbouw meten en verzamelen systemen alle details over bijvoorbeeld arbeid, klimaatomstandigheden en watertoevoer.

Via de datahub kan deze informatie worden benaderd en verrijkt. Op basis daarvan kan de teler direct aflezen wat hem te doen staat om zijn bedrijf optimaal te laten functioneren. Uiteindelijk kan de computer ook zelfstandig de kassen aansturen. Door direct op kleine veranderingen in te spelen kunnen de ideale teeltcondities voor de plant worden bereikt en kan duurzame teelt worden gegarandeerd. 

Binnen de Stichting Hortivation werkt TNO samen met een groot aantal kassenbouwers, installateurs en ICT-bedrijven aan diepgaand onderzoek naar de optimale teeltstrategie. Dat doen we door onder andere te kijken naar hoe gewassen groeien in verschillende werelddelen.

Dankzij zelfsturende teeltsystemen is het namelijk mogelijk om meerdere kassen wereldwijd op afstand te beheren. Door gewassenteelt en slimme techniek samen te voegen kunnen we niet alleen duurzamer produceren, maar kan Nederland ook zijn koppositie in de internationale tuinbouw behouden. 

Datasharing in de keten

Het delen van data biedt bedrijven kansen. TNO helpt partners in uiteenlopende sectoren op een efficiënte en veilige manier gebruik te maken van elkaars data. Dat doen we met bijvoorbeeld blockchain technologie IDS en Multi Party Computation (MPC). Hiermee kunnen we processen en producten in de voedingsmiddelenindustrie transparant maken.

Bedrijfsgevoelige informatie wordt in ons systeem wel gekoppeld om relevante data analyses op te doen, maar zonder deze informatie zelf openbaar te maken. De data wordt namelijk versleuteld. In toenemende mate gaat dat zelfs automatisch.

Samenwerken aan duurzame landbouw?

Neem vrijblijvend contact met Evert van den Akker op om te bekijken wat digitalisering voor jouw onderneming kan betekenen

Contact opnemen
Ons werk

Data Driven Integrated Growing Systems: van slim kasontwerp tot intelligent telen

TNO houdt zich al jaren bezig met kringlooplandbouw. We beschikken over een schat aan innovatieve technieken waarmee bedrijven hun voordeel kunnen doen. Op die manier stimuleren we duurzaamheid – maar... Lees verder

Contact

Ing. Evert van den Akker MBA

  • Service development
  • business case new service
  • ICT innovation