Informatietype:
Project
Thema:
Geo-energy research
Unit:
Energy & Materials Transition

Betaalbare en duurzame warmte

De gebouwde omgeving moet aardgasvrij worden gemaakt, als onderdeel van het Klimaatakkoord. Warmtenetten zijn daarbij een van de oplossingen. Uitdaging daarbij is om in de bestaande bouw duurzame warmte te leveren op een kosteneffectieve en voor bewoners aantrekkelijke manier. Verder is een versnelling van het realisatietempo nodig, gezien de grote opgave waar Nederland voor staat.

Met achtendertig deelnemers ontwikkelt het collectief WarmingUP toepasbare kennis, zodat collectieve warmtesystemen betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar zijn voor de warmtetransitie. Collectieve warmtesystemen in combinatie met duurzame bronnen vormen een belangrijke schakel in de oplossing om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen en de CO2-emissies te reduceren.

Systeem- en procesinnovaties zijn nodig voor een efficiënter ontwerp, aanleg en beheer, en een goed samenspel tussen de partijen. WarmingUP wil deze innovaties in samenhang en in hoger tempo ontwikkelen. Versnelling, opschaling en samenwerking vanuit de hele warmteketen is nodig om de warmtetransitie te realiseren.

Kennisontwikkeling

Met nieuwe kennis kunnen duurzame warmtebronnen met verschillende niveaus van temperatuur en volumes slim gecombineerd worden. Ook is kennisontwikkeling voor het realiseren van grootschalige warmteopslagsystemen en het integreren daarvan in warmtenetten een beoogd resultaat. Onderzocht wordt bijvoorbeeld hoeveel, waar en tegen welke kosten warmte gewonnen kan worden via aquathermie of geothermie. Daarnaast richt het collectief zich op de ontwikkeling van nieuwe samenwerkings- en financieringsvormen én nieuwe werkwijzen om maatschappelijk draagvlak te realiseren.

De uitdagingen

  • Opschalen van warmtevraag met collectieve warmtesystemen van 340.000 woningen in 2018 naar 1,1 miljoen in 2030
  • Verduurzamen warmtesystemen met inzet van geothermie en aquathermie, en warmteopslag: 70% CO2-reductie in 2030 t.o.v. gemiddelde CV-ketel in 2018
  • Systeem- en procesinnovaties om warmtevoorziening kostenefficiënt en in samenhang te ontwerpen, aan te leggen en te beheren: 1,5% efficiencywinst per jaar

Innovatieprogramma

In zes thema’s zijn meer dan 25 programma’s ondergebracht.

  1. Warmtenetten en systeemintegratie
  2. Grootschalige en kosteneffectieve aanleg warmtenetten
  3. Aquathermie
  4. GEOthermie in de Gebouwde omgeving
  5. Ondergrondse warmteopslag
  6. Ontwikkelen van sociale innovaties voor duurzame, collectieve warmtenetten.

Laat je verder inspireren

9 resultaten, getoond 1 t/m 5

Open toegang tot onderzoekslabs en gegevens Nederlandse ondergrond

Informatietype:
Nieuws
11 december 2023
Het onderzoeksproject EPOS-eNLarge stelt de eigen wetenschappelijke laboratoria en grootschalige geofysische faciliteiten open voor de buitenwereld om zo waardevolle inzichten te verkrijgen in de dynamiek van de ondergrond.

Binnenlandse gasproductie blijft achter

Informatietype:
Nieuws
7 september 2023

Energiesystemen in ondergrond oplossing voor kleinschalige warmtenetten

Informatietype:
Nieuws
2 mei 2023

Collectieve duurzame warmtesystemen technisch haalbaar en maatschappelijk aanvaardbaar

Informatietype:
Nieuws
23 maart 2023

TNO en EBN: Ondergrondse energieopslag essentieel voor toekomstig energiesysteem

Informatietype:
Nieuws
13 oktober 2021