Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt: Veranderingen in taken en gevraagde vaardigheden

Thema:
Werk en gezondheid
23 juni 2022

TNO en CBS presenteerden op donderdag 23 juni de zesde editie van Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt (DNA VI). In deze publicatie worden veranderingen in takenpakketten en in gevraagde vaardigheden van werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt in beeld gebracht. Ook wordt in beeld gebracht welke gevolgen deze ontwikkelingen kunnen hebben voor werkenden en organisaties. DNA VI is een publicatie van TNO en CBS met bijdragen van onderzoekers van ROA (Universiteit Maastricht), Open Universiteit, Centerdata en SEO Economisch Onderzoek.

Veranderingen in taken en gevolgen voor werkenden

De zesde editie van DNA-VI laat zien dat de taken die werkenden uitvoeren en de vaardigheden die hiervoor nodig zijn, de afgelopen jaren zijn veranderd; en die veranderingen zetten zich, mogelijk versneld door de COVID-19-crisis naar verwachting de komende jaren voort. Een concreet voorbeeld is het werk van monteurs. In DNA VI is specifiek gekeken naar de invloed van technologische ontwikkelingen op veranderingen in het werk van monteurs in de agrifood- en netbeheer-sector. De resultaten laten zien dat monteurs in de toekomst steeds meer data moeten invoeren en gebruiken bij onderhoud en reparatiewerkzaamheden en meer moeten samenwerken met andere vakgebieden zoals leveranciers. De skills die de monteurs nu al nodig hebben blijven van belang, maar daarbij hebben monteurs meer (basale) digitale, analytische en communicatieve skills nodig.

De waarde van een arbeidsmarkt georganiseerd rond taken en vaardigheden

Uit het onderzoek in DNA VI is op te maken dat een focus op taken en vaardigheden waardevolle inzichten biedt. Meer inzicht in veranderingen in het takenpakket maakt het makkelijker om de gevolgen voor de benodigde kennis en vaardigheden van werkenden in kaart te brengen. Door uit te gaan van taken en skills in plaats van beroepen en opleidingen kunnen matches op de arbeidsmarkt makkelijker gemaakt worden. Werkzoekenden en werkgevers kunnen hiervan profiteren, zeker op een krappe arbeidsmarkt. Zij die niet over de juiste diploma’s beschikken maar wel over de juiste vaardigheden, hebben meer kans om passend werk te vinden bij een focus op vaardigheden in plaats van op diploma’s. Werkgevers kunnen door een focus op de taken die moeten worden uitgevoerd en de daarvoor benodigde vaardigheden gemakkelijker geschikte kandidaten vinden dan wanneer ze alleen uitgaan van behaalde diploma’s. Zowel het onderwijs als werkgevers, werknemers en werkzoekenden hebben in theorie baat bij een focus op vaardigheden en taken.

Animo voor skills-paspoort hangt samen met ervaren mismatch tussen gevraagde en beschikbare vaardigheden

Informatie over de gevolgde opleiding is niet altijd voldoende om te bepalen of iemand over de juiste vaardigheden beschikt, met name als werkenden hun opleiding lang geleden hebben afgerond. Daarnaast worden vaardigheden niet alleen tijdens de opleiding opgedaan maar ook daarna, door het volgen van trainingen en cursussen naast het werk en door ervaringsleren in het werk zelf. Een skills-paspoort is een instrument om de beschikbare vaardigheden van werkenden vast te leggen. In DNA VI is gekeken naar de behoefte aan een skills-paspoort onder werkgevers en werkenden. Zowel werkgevers als werkenden is gevraagd of ze een skills-paspoort een goed idee vinden en of ze er gebruik van zouden willen maken. Met name werkenden die zelf een mismatch ervaren tussen hun eigen skills en de skills die nodig zijn voor het werk blijken positief over zo’n paspoort. Werkgevers zijn enthousiaster over dit idee als er sprake is van een mismatch van skills bij het huidige personeel.

DNA VI is een stap voorwaarts in het beter begrijpen van de rol van taken en vaardigheden als succesfactor op de arbeidsmarkt. In het symposium van 28 juni (Sociëteit de Vereeniging, Den Haag) wordt het gesprek over dit belangrijke onderwerp voortgezet met sprekers als Peter Hein van Mulligen (hoofdeconoom CBS), Lodewijk Asscher (oud minister SZW) en de bij DNA VI betrokken onderzoekers.

De publicatie is te vinden in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken: Volume 38, Issue 2 | Amsterdam University Press Journals Online (aup-online.com)

Laat je verder inspireren

21 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO-onderzoek: Burn-outklachten onder jongeren een groeiend probleem

Informatietype:
Nieuws
5 september 2023

In 2022 gaf 1 op de 4 werknemers in de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar aan burn-outklachten te ervaren. Uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en  het CBS blijkt bovendien dat de ernst van ervaren burn-outklachten onder jonge werkenden, die veel klachten hebben, toeneemt.

1 op de 10 werknemers voelde zich in 2022 gediscrimineerd op werk

Informatietype:
Nieuws
18 april 2023

In 2022 voelde 10 procent van alle werknemers zich in de voorafgaande twaalf maanden gediscrimineerd op het werk. Ervaringen met discriminatie vanwege afkomst, huidskleur of nationaliteit en vanwege leeftijd of geslacht komen op de werkvloer het meest voor. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO, die in het laatste kwartaal van 2022 is uitgevoerd onder 61.000 werknemers.

Vier op de tien werkgevers vindt werkdruk een van de belangrijkste arbeidsrisico’s

Informatietype:
Nieuws
14 november 2022

In 2021 gaf 40% van de werkgevers aan dat werkdruk tot één van de belangrijkste risico’s binnen het bedrijf hoort. Om dit aan te pakken zetten ze vooral in op het verhogen van de autonomie, instellen van een aanspreekpunt en het aanpassen van het werk. Dit blijkt uit de TNO factsheet ‘Werkstress’.

Monitoring arbeidssituatie

Informatietype:
Artikel

Om kennis over werkend Nederland toegankelijker te maken en het gebruik van monitordata te stimuleren, hebben we een speciale website ontwikkeld.

Werkgevers hebben minder aandacht voor mentaal welzijn werknemers

Informatietype:
Nieuws
2 juni 2022
Uit de Werkgevers Enquête Arbeid 2021 blijkt o.a. dat werkgevers in 2021 minder regelingen troffen tegen psychosociale belasting werknemers.