Forse energiebesparing dankzij subsidies voor verduurzaming koopwoningen

Thema:
Sociale innovatie
18 juli 2023

In 2022 werden via de diverse financieringsregelingen circa 190.000 energiebesparende maatregelen genomen. Dak- en vloerisolatie en warmtepompen bleken de populairste maatregelen te zijn. De gemiddelde gerealiseerde energiebesparing ligt tussen de 16% en 47% per woning.

Effecten subsidies onderzocht

De rijksoverheid stimuleert huiseigenaren, individueel en via verenigingen van eigenaren, energiebesparende maatregelen te nemen met drie financiële regelingen:

  • Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)
  • Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE)
  • Leningen uit het Nationaal Warmtefonds (NWF).

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzocht TNO de effecten van deze instrumenten.

Samenwerking met CBS en RVO

TNO deed het onderzoek in samenwerking met het CBS en de RVO. De monitor over 2021 en 2022 zet de resultaten van verschillende financieringsmogelijkheden voor verduurzaming van koopwoningen op een rij.

Onderzocht werd voor welke energielabels en bouwjaren de regelingen worden gebruikt, door welke categorieën inkomens er een beroep op wordt gedaan en hoeveel energie ermee wordt bespaard. Kortom, wat zijn de effecten van de drie financieringsinstrumenten voor de koopsector?

Download per subsidieregeling de monitor:

Dak- en vloerisolatie, warmtepompen populair

Uit de monitor blijkt dakisolatie de populairste maatregel te zijn bij de SEEH en het Nationaal Warmtefonds. Bij de ISDE is dat vloerisolatie. De gemiddelde energiebesparing is bij de ISDE 40-47% per woning, terwijl dat bij de SEEH 16% is.

Opmerkelijk is dat er relatief gezien minder aanvragen voor subsidie of een lening zijn gedaan door huishoudens in de lagere inkomensklassen. Bijna een vijfde van de huishoudens die een lening hebben bij het Nationaal Warmtefonds, hebben ook subsidie aangevraagd bij de ISDE of SEEH.

Maatregelen ISDE
Maatregelen ISDE

Aanzienlijke reductie energiegebruik door ISDE

In 2021 maakten bijna 35.000 individuele woningeigenaren gebruik van de ISDE. In 2022 werd voor ruim 80.000 woningen aanvragen goedgekeurd. Daarmee zijn in 2021 ruim 70.000 energiebesparende maatregelen genomen en in 2022 zo’n 160.000 (gemiddeld 2 per aanvraag).

Vloerisolatie wordt het vaakst toegepast, gevolgd door spouwmuurisolatie (2021) en warmtepompen (2022). Hierdoor is het energiegebruik aanzienlijk teruggedrongen.

Het gemiddelde energiegebruik van een woning die in 2021 een aanvraag heeft gedaan is van 55 gigajoule aan gas, elektriciteit en warmte gereduceerd tot 33 GJ. In 2022 is het gemiddelde energiegebruik van de huishoudens die een aanvraag hebben gedaan vrijwel gehalveerd van bijna 60 GJ per jaar tot ruim 30 GJ.

Energiegebruik per woning voor en na maatregelen (2021)

Nationaal Warmtefonds

Individuele eigenaren hebben in 2021 voor 3.700 woningen een goedkope lening toegekend gekregen bij het Nationaal Warmtefonds. In 2022 verdrievoudigde dit aantal tot ruim 10.000 woningen. Dat leidde tot ruim 11.000 maatregelen in 2021 (gemiddeld 3 per aanvraag) en in 2022 tot 28.000 maatregelen.

SEEH

Tot 2023 konden VvE’s gebruik maken van de SEEH. Vanaf januari 2023 wordt de SEEH met de ISDE voor VvE’s ondergebracht in de Subsidie Verduurzamen voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). In 2021 hebben VvE’s met de subsidie van de SEEH 2.450 maatregelen genomen (gemiddeld 2,9 per woning) en in 2022 1.535 maatregelen. In 2021 is met deze maatregelen jaarlijks per woning gemiddeld 5,5 GJ bespaard, in 2022 was dat 6,9 GJ per jaar.

Energiegebruik 2022

“De data en modellen van zowel CBS als TNO worden steeds verfijnder. Daardoor kunnen we veel gedetailleerder inzichtelijk maken welk effect de maatregelen sorteren.”

Vera Rovers

Onderzoeker, TNO

Datasets koppelen

Voor het samenstellen van de monitor gebruikte TNO data van het CBS. RVO en het Warmtefonds leveren datasets van de aanvragen van de drie instrumenten aan het CBS, die deze op adres koppelt met microdata over huishoud- en woningkenmerken. TNO verwerkt deze gegevens in eigen modellen en berekent vervolgens de energie- en CO2-besparing van de drie instrumenten. Zo is zichtbaar gemaakt hoe de subsidie is verdeeld over woningeigenaren naar energielabel, bouwjaar, monumentenstatus en inkomensgroepen.

Nog beter inzicht

“In de naaste toekomst gaan we veel meer data verzamelen over de gebouwde omgeving om het beleid van de overheid voor verduurzaming van woningen en gebouwen te ondersteunen. Zo hebben we recent met het Planbureau voor de Leefomgeving het simulatiemodel Hestia ontwikkeld dat we hebben gebruikt voor het berekenen van de energiebesparing. Het model bevat de energetische staat van alle woningen in ons land en kan beleidsmaatregelen doorrekenen op de effecten daarvan”, vertellen TNO-onderzoekers Vera Rovers en Casper Tigchelaar.

Laat je verder inspireren

23 resultaten, getoond 1 t/m 5

Waarom kiezen mensen (niet) voor een elektrische auto?

Informatietype:
Nieuws
14 september 2023

Om de klimaatdoelstellingen te halen stimuleert de overheid elektrisch vervoer met gericht beleid. TNO deed in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek naar wat consumenten beweegt of afremt elektrisch te gaan rijden.

TNO-onderzoek geeft inzicht in levens van huishoudens met energiearmoede

Informatietype:
Nieuws
4 september 2023

TNO deed onderzoek naar de levens van mensen die te maken hebben met energiearmoede. Door interviews kreeg TNO een gedetailleerd en diepgaand inzicht in welke problematiek de huishoudens ervaren, hoe ze hier mee omgaan en waar ze vanuit hun eigen perspectief mee geholpen zouden zijn.

Verschillen in kwetsbaarheid voor hoge energieprijzen vraagt om gericht beleid

Informatietype:
Nieuws
31 juli 2023

Een nieuwe TNO-studie geeft inzicht in de financiële kwetsbaarheid van huishoudens op de langere termijn als gevolg van hoge energieprijzen. Het onderzoek laat zien dat de mate waarin verschillende huishoudens kwetsbaar zijn voor hogere energieprijzen, sterk afhankelijk is van hun inkomen, woningkwaliteit en eigendomssituatie.

Steunmaatregelen energiearmoede hebben positieve effecten

Informatietype:
Nieuws
4 juli 2023

Uit ons onderzoek blijkt dat de steunmaatregelen positieve effecten hebben gehad op de portemonnee, de woning en de fysieke, mentale en sociale gesteldheid van de bewoners.

De duurzame toekomst van de Nederlandse woningvoorraad in beeld

Informatietype:
Insight
15 juni 2023

PBL en TNO hebben samen het open source model Hestia ontwikkeld. Het bevat de energetische staat van alle woningen in ons land en kan maatregelen door zowel eigenaren als overheid doorrekenen op de effecten daarvan.