Bron van stikstof en fosfor in zeekleigebieden niet altijd duidelijk

Thema:
Duurzame ondergrond
Stikstof
25 maart 2024

Het is niet altijd duidelijk of fosfor en stikstof (nutriënten) in het oppervlakte- en grondwater een natuurlijke oorzaak (achtergrondbelasting) hebben of door externe bronnen als landbouw en afvalwaterzuivering worden veroorzaakt. TNO bundelt nu in een nieuwe notitie bestaande inzichten in de achtergrondbelasting van deze nutriënten.

De notitie geeft ook inzicht in het verschijnsel nutriëntrijke kwel in zeekleipolders. Maar vooral voor zeekleigebieden is nog niet nauwkeurig bekend waarom concentraties fosfor en stikstof sterk verschillen per gebied en of het om verontreiniging door menselijk handelen gaat of dat er natuurlijke oorzaken in het spel zijn. Met de aangescherpte landelijke regelgeving rond de belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor zijn geactualiseerde gegevens gewenst van de bronnen die hieraan bijdragen.

Notitie

'Inzicht in achtergrondbelasting, stikstof en fosfor op waterkwaliteit kleipolders'

Hoge concentraties

De waterkwaliteit in Nederland kan door de aanwezigheid van te hoge concentraties stikstof en fosfor aangetast worden. Te veel van deze nutriënten in het oppervlaktewater kan bijvoorbeeld leiden tot overmatige algenbloei. Volgens het CBS wordt die belasting landelijk voor bijna 50 procent veroorzaakt door landbouw en 20 tot 30 procent komt voor rekening van rioolwaterzuiveringsinstallaties. De rest heeft ten dele natuurlijke oorzaken. Dit is bijvoorbeeld het geval als nutriëntrijk grondwater uit de diepe ondergrond het oppervlaktewater van een polder weet te bereiken via zogenoemde kwel. Maar voor met name zeekleipolders ontbreekt het aan gedetailleerde kennis over deze achtergrondbelasting.

Voor zandgronden en veengebieden is de aanwezigheid en het gedrag van stikstof en fosfor goed gemodelleerd en beschreven. Voor de polders met zeeklei ligt dat anders. Inmiddels is uit diverse onderzoeken vast komen te staan dat door kwel de concentraties van fosfaat en ammonium (een vorm van stikstof) in grondwater hoog zijn in bijvoorbeeld de zeekleipolders Haarlemmermeer, de Beemster en op Goeree-Overflakkee. In zandgebieden is die achtergrondbelasting niet zo groot. In de zeekleipolders varieert die van gebied tot gebied van nagenoeg nul tot hoogstwaarschijnlijk tientallen procenten.

Complex proces

Het berekenen van de nutriëntbelasting van het oppervlaktewater door kwel van grondwater is complex. De aanwezigheid van andere bronnen zoals landbouw en rioolwaterzuiveringsinstallaties maakt het nog complexer. En de waterhuishouding van zeekleipolders zelf is al gecompliceerd. Uit onderzoek van TNO bleek dat in de Schermerpolder de aanwezigheid van nutriëntrijke kwel flink varieerde binnen de polder. Eerder onderzoek door TNO toonde al aan dat in Noord- en Zuid-Holland zeer hoge concentraties van fosfaat en ammonium in grondwater voorkomen, die een natuurlijk oorzaak hebben.

Achtergrondbelasting meten en modelleren

Met de aangescherpte landelijke regelgeving rond de belasting van het oppervlaktewater door stikstof en fosfor zijn geactualiseerde analyses gewenst van de bronnen die hieraan bijdragen. TNO doet dan ook de aanbeveling om de bijdrage van nutriëntrijke kwel, een natuurlijke bron, nauwkeurig vast te stellen door een combinatie van veldgegevens en hydrologische modellen. Op basis daarvan kan het nodig zijn geldende waterkwaliteitsnormen voor bepaalde gebieden aan te scherpen of juist te versoepelen.

Doel notitie

Met de notitie beoogt TNO algemeen inzicht te geven in het verschijnsel van nutriëntrijke kwel in zeekleipolders en het belang hiervan bij het opstellen van nutriëntenbalansen voor dit type polders. De notitie is opgesteld naar aanleiding van recent onderzoek in de Schermerpolder gericht op nutriëntrijke kwel. Ook andere literatuur over hydrologische processen in bodems met (zee)klei, en biogeochemische processen van stikstof en fosfaat in de ondiepe ondergrond is verwerkt. De notitie vat daarmee onderzoek samen dat in de afgelopen dertig jaar is uitgevoerd door TNO en andere (kennis)instellingen.

kleipolder

Infographic

'Negatieve invloed stikstof & fosfor op waterkwaliteit kleipolder'

Laat je verder inspireren

7 resultaten, getoond 1 t/m 5

Biodiversiteit in kaart brengen met fijnstoffilters

Informatietype:
Insight
22 mei 2024
Fijnstoffilters zijn niet alleen geschikt om fijnstof te meten. Ook zogenaamd environmental DNA is met deze filters te meten.

Emissies voorspellen van boerenbedrijven op basis van mobiele metingen

Informatietype:
Insight
2 april 2024

Intensief stikstofonderzoek in en rond het Liefstinghsbroek

Informatietype:
Nieuws
10 maart 2023

Onderzoek naar mogelijkheden van satellieten voor modellering stikstofdepositie

Informatietype:
Nieuws
23 december 2022

Sturen op emissies biedt uitweg uit stikstofproblematiek

Informatietype:
Nieuws
13 september 2022