Samen sterker voor gezonde lucht

Thema:
Klimaat en luchtkwaliteit

In Zuidoost-Brabant wordt op een unieke manier samengewerkt tussen overheden, burgers en kennisinstellingen om de regionale luchtkwaliteit in kaart te brengen. Met de aanleg van het Innovatief Luchtmeetnet 2.0 (ILM2), waarbij de meetinfrastructuur wordt verzorgd door TNO, wordt de luchtkwaliteit in de regio Zuidoost-Brabant gemeten op ongeveer 50 meetlocaties.

Met het Innovatief Luchtmeetnet 2.0 (ILM2) wordt fijnstof, stikstofdioxide en (op een aantal locaties) ultrafijnstof gemeten via sensoren. De aandachtsgebieden zijn het stedelijk gebied, het gebied rond de luchthaven en het buitengebied met veel veehouderij.

Slimme combinatie van data

Alle data zijn daarbij openbaar beschikbaar, zoals via Dustmonitor en Samen Meten. Zo kunnen inwoners zelf zien hoe het staat met de luchtkwaliteit in hun omgeving. Het ILM2 is door het consortium geïnitieerd ter ondersteuning van beleid voor een gezondere samenleving.

Gebruik makend van de informatie van het ILM2 onderzoekt TNO hoe combinaties van meetgegevens met modellering kunnen bijdragen aan het optimaliseren van de monitoring van luchtkwaliteit.

Daarnaast wordt binnen Eindhoven Engine, samen met Zicht op Data en Fontys, onderzoek gedaan naar het inzichtelijk maken van blootstelling aan fijnstof rekening houdend met hoe de inwoners zich gedurende de dag door de stad bewegen.

Rik Thijs

“Het regionaal meetnetwerk dat ontwikkeld is door TNO en partners is zo ingericht dat een goed beeld ontstaat van de luchtkwaliteit in heel de regio Zuidoost-Brabant.”

Rik Thijs

Wethouder klimaat & energie Eindhoven

Meten is weten

Bekijk hoe we real-time luchtkwaliteit meten met behulp van sensornetwerken en luchtkwaliteitsmodellen

Het consortium

Het consortium ILM2 bestaat uit AiREAS, gemeente Eindhoven, Provincie Noord-Brabant, GGD Brabant-Zuidoost, RIVM, TNO, het IRAS instituut van de Universiteit Utrecht (UU-IRAS) en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Meer informatie over het project is te vinden om de website van de Omgevingsdienst.

Welke maatregelen kun je nemen voor gezonde lucht?

Op welke onderdelen gemeenten maatregelen nemen is uiteindelijk aan de gemeenten zelf. Maar dat er maatregelen genomen moeten worden om de doelstelling te halen, staat buiten kijf.

In agrarisch gebied spelen andere opgaven dan in steden, zoals vuile lucht door wegverkeer, de industrie of scheepvaart. Kortom er zijn accentverschillen, maar we hebben er allemaal mee te maken. De lucht moet schoner en daarvoor hebben we elkaar nodig: overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers.

Het heeft weinig effect als iedere gemeente solistisch te werk gaat. Zaken als luchtkwaliteit zijn immers niet gebonden aan gemeentegrenzen. Door samen te werken bereiken we de beste resultaten. Bij TNO helpen we je graag verder met onze gezonde lucht aanpak.

Laat je verder inspireren

30 resultaten, getoond 6 t/m 10

KEV 2023: energiebesparing vraagt extra inzet; aandeel hernieuwbare energie stijgt flink

Informatietype:
Nieuws
31 oktober 2023
Nederland ligt nog niet op koers om in 2030 alle eerder dit jaar aangescherpte Europese doelen voor energiebesparing te halen.

Nederlandse gemeenten overschrijden fijnstof advieswaarde tot wel 90 dagen/jaar

Informatietype:
Nieuws
5 oktober 2023

De 3 logische startpunten voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in jouw gemeente

Informatietype:
Insight
5 oktober 2023

Zonder extra beleid dreigt overlast houtrook door kachels te gaan stijgen

Informatietype:
Insight
20 maart 2023

Intensief stikstofonderzoek in en rond het Liefstinghsbroek

Informatietype:
Nieuws
10 maart 2023