Minder opleidingen en cursussen gevolgd voor werk

Thema:
Werk en gezondheid
20 december 2022

Het aandeel werknemers dat een opleiding of cursus volgt voor werk neemt af. Dit blijkt uit de Monitor Leercultuur, een onderzoek van de SER en TNO waarin de leercultuur in Nederland in kaart wordt gebracht. Zowel werkgevers als werknemers geven aan de mogelijkheden voor scholing en ontwikkeling belangrijk te vinden. Desondanks blijft de drempel voor werknemers om een opleiding of cursus te volgen hoog. Vooral onder de groeiende groep flexwerkers. Investeren in informeel leren biedt voor deze groep extra kansen.

Afname scholing coronapandemie

In de Monitor Leercultuur is de leercultuur in Nederland aan de hand van drie thema’s onderzocht: leergedrag, gevoelde urgentie en stimulerende factoren. Het aandeel werknemers dat een opleiding of cursus volgt neemt al jarenlang af. In 2012 had 54 procent van de werknemers de afgelopen 2 jaar een opleiding of cursus gevolgd. In 2021 was dat 49 procent. Werknemers geven ook aan minder behoefte aan scholing te hebben.

Waar in 2012 bijna de helft (49%) van de werknemers behoefte had aan een cursus, is dit in 2021 gedaald naar 42 procent. Een mogelijke verklaring hiervoor is de coronapandemie. In het eerste jaar van de pandemie (2020) nam zowel de behoefte (-4 procentpunten) als de deelname aan cursussen relatief sterk af (-2 procentpunten). In het tweede jaar van de pandemie (2021) stabiliseerde het aandeel gevolgde opleidingen en cursussen en nam de behoefte weer iets toe (+1 procentpunt).

Flexiblisering en vergrijzing arbeidsmarkt

Ook de veranderende samenstelling van de beroepsbevolking, met een toename van flexwerkers en 55-plussers, heeft impact op de leercultuur. Flexwerkers volgen minder opleidingen en cursussen en hebben hier steeds minder behoefte aan. Deze afname is groter dan bij vaste contracten. Zo nam de behoefte aan scholing bij tijdelijke contracten de afgelopen jaren met 18 procentpunten af, bij oproepkrachten met 12 procentpunten en bij uitzendkrachten met 8 procentpunten. Bij vaste contracten was dit 6 procentpunten.

Naast formeel leren, kan ook informeel leren worden gestimuleerd. Mensen met flexcontracten geven aan relatief makkelijk nieuwe dingen te leren, zijn minder tevreden met de leermogelijkheden die het werk biedt en leren ook minder van hun taken en collega’s dan mensen vaste contracten. Hier is dus nog winst te behalen.

Kim Putters, voorzitter SER: “De dalende trend staat in schril contrast met de noodzaak voor een sterke leercultuur. We hebben te maken met grote maatschappelijke opgaven die een beroep doen op onze flexibiliteit. De groeiende groep flexkrachten en 55-plussers vraagt om extra aandacht. Het stimuleren van informeel leren en beter zichtbaar maken en waarderen van vaardigheden en competenties die mensen opdoen tijdens het werk is daarbij nodig. Scholing alleen is dus niet voldoende. Sociale partners zetten zich daarvoor in door afspraken te maken in cao’s en door gezamenlijke initiatieven op te starten. De overheid heeft echter ook een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om het ondersteunen van kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen en de flexkrachten. De ervaringen in regio’s en sectoren laten zien dat er nog te vaak sprake is van versnippering van beleid en dat een landelijke strategie nodig is.”

Steun leidinggevenden

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in leven lang ontwikkelen. De scholingsmogelijkheden bij werkgevers zijn sinds 2016 gelijk gebleven en de steun van de leidinggevende is zelfs iets toegenomen tot 78 procent. Mensen met flexcontracten ervaren minder steun van leidinggevenden voor leren en ontwikkelen dan mensen met een vast contract. De uitzendbranche heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op extra scholing en ontwikkeling en de ervaren steun neemt in de jaren wel toe bij uitzendkrachten (+7 procentpunten) en oproepkrachten (+4 procentpunten).

Over de Monitor Leercultuur

De Monitor Leercultuur van de SER en TNO brengt de leercultuur van werkenden in Nederland in kaart en maakt ontwikkelingen in de tijd en verschillen tussen groepen inzichtelijk. Leercultuur is een breed en complex begrip dat niet in één getal (indicator) te vatten is. Daarom is het van belang niet alleen te kijken naar hoeveel opleidingen en cursussen er worden gevolgd (formeel en non-formeel leren), maar ook hoeveel er van het werk zelf geleerd wordt (informeel leren). De indicatoren van leercultuur zijn in de monitor geclusterd naar drie groepen: het daadwerkelijke leergedrag (formeel, non-formeel en informeel leren), de gevoelde urgentie (behoefte aan scholing en aansluiting van competenties op het werk) en stimulerende factoren (werkkenmerken en HR-beleid). De data heeft betrekking op de periode 2012-2021.

De Monitor Leercultuur is gebaseerd op data uit bestaande enquêtes: de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van TNO en CBS en de Werkgever Enquête Arbeid (WEA) van TNO zijn de onderliggende bronnen. De data over informeel leren is mede gebaseerd op onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Laat je verder inspireren

52 resultaten, getoond 1 t/m 5

Werkgevers laten mogelijkheden onbenut om gelijke kansen in loopbaanontwikkeling te bevorderen

Informatietype:
Nieuws
17 mei 2023

TNO onderzocht, op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, wat organisaties concreet doen om behoud en loopbaanontwikkeling van medewerkers met een migratieachtergrond te bevorderen en in hoeverre dit aansluit bij wat experts zeggen dat effectief is.

1 op de 10 werknemers voelde zich in 2022 gediscrimineerd op werk

Informatietype:
Nieuws
18 april 2023

In 2022 voelde 10 procent van alle werknemers zich in de voorafgaande twaalf maanden gediscrimineerd op het werk. Ervaringen met discriminatie vanwege afkomst, huidskleur of nationaliteit en vanwege leeftijd of geslacht komen op de werkvloer het meest voor. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO, die in het laatste kwartaal van 2022 is uitgevoerd onder 61.000 werknemers.

Nachtwerkers hebben meer kans op een slechte werk-privébalans

Informatietype:
Nieuws
16 maart 2023

Mensen die in de nacht werken, hebben meer dan 2,5 keer zoveel kans op een slechte werk-privébalans. Zij vinden het lastiger om werk en privé te combineren dan mensen die alleen overdag werken. Dat is een van de resultaten van het onderzoek van TNO en RIVM.

Innovatie en ondernemerschap in lage- en middeninkomenslanden

Informatietype:
Podcast
1 maart 2023
1 aflevering

Afrika ontwikkelt zich heel snel en er zijn volop kansen voor succesvol ondernemerschap. Belangrijk is de kwetsbare groepen mee te nemen in deze ontwikkeling en grote transities te realiseren. Want er is nog veel te doen. Het programma Innovation for Development (I4D) van TNO innoveert samen met Nederlandse en lokale partners in lage en midden inkomenslanden.

Meer flexcontracten met zekerheid, maar ook meer zzp’ers

Informatietype:
Nieuws
14 februari 2023

Op basis van de nieuwste gegevens over flexibele arbeid melden TNO en het CBS in een gezamelijke analyse, dat zowel het aantal flexcontracten als het aantal zzp'ers is toegenomen in het vierde kwartaal van 2022.