Het inkopen van producten en diensten bij TNO

Inkoop levert een essentiële bijdrage aan een effectief en innovatiegericht TNO. Flexibiliteit, Partnership en Innovatie zijn leidend bij Sourcing en Contract- en Leveranciersmanagement, waarmee door effectieve inzet van de inkoopfunctie en inkoopprocessen meer toegevoegde waarde wordt gecreëerd.

Wet- en regelgeving

Bij de inkoop van producten, werken en diensten wordt door TNO rekening gehouden met de eisen die vanuit Europese en nationale wet- en regelgeving aan het inkopen (aanbesteden) voor publiekrechtelijke organisaties worden gesteld. TNO streeft een gezonde balans tussen rechtmatigheid en doelmatigheid na. De Aanbestedingswet en de Gids proportionaliteit zijn daarbij leidend.

Innovatie

Binnen Inkoop is innovatie een belangrijk ontwikkelgebied voor de komende jaren. Inkoop streeft naar continu verbeteren en innoveren van methoden en processen, zowel in- als extern. Bijvoorbeeld door het doelgericht zoeken naar innovatieve oplossingen of het ruimte bieden aan marktpartijen om een innovatieve oplossing te ontwikkelen en/of aan te bieden tijdens inkopen aanbestedingstrajecten. Maar ook door vernieuwingen in het aanbestedingsproces door te voeren.

Duurzaam

Duurzaam inkopen levert een belangrijke bijdrage aan het MVO beleid waarbij met het inkopen van producten en diensten rekening wordt gehouden met de lange termijn maatschappelijke gevolgen van deze inkopen op het gebied van:

  • Milieuaspecten (planet)
  • Sociale aspecten (people)
  • Economische aspecten (profit)

Voorwaarden

Bij het opstellen van inkoopopdrachten en –overeenkomsten wordt uitgegaan van de Algemene Inkoopvoorwaarden TNO (AIV TNO), welke zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Den Haag en de Kamer van Koophandel Den Haag. In de AIV TNO zijn naast een aantal algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden beschreven voor de levering van zaken en software, het verlenen van diensten, het uitbesteden van werk en (onder)aanneming en ter beschikkingstelling van arbeidskrachten.

Gedragscode

In de TNO code staat verwoord hoe TNO verwacht dat haar mensen omgaan met elkaar en de buitenwereld. Er wordt o.a. ingegaan op de kernwaarden van de organisatie, omgang met Wet en regelgeving, Wetenschap en onderzoek, Zaken doen, Ethiek en maatschappij en Mensen en organisatie.

In de Code staat beschreven op welke wijze deze code onder de aandacht wordt gebracht van de TNO-medewerker en hoe de integriteitorganisatie functioneert. Van de TNO-medewerkers wordt verwacht dat zij de code kennen op de voor hun relevante aspecten.

Contact

Brieven, verzoekschriften en klachten dienen schriftelijk te worden gericht aan:
TNO
t.a.v. de afdeling Corporate Procurement
Postbus 96800
2509 JE Den Haag

Bij vragen, specifieke verzoeken en opmerkingen met betrekking tot TNO inkoopgerelateerde zaken kunt u naast schriftelijk ook telefonisch contact opnemen met de afdeling Procurement via 088 86 60555 of per e-mail aan [email protected].