Monitoring en controlediensten

Monitoring and control services komt met IT-oplossingen voor complexe monitoring- en control-opgaven in diverse domeinen. Denk aan duurzame energie, industrie en infrastructuur en defensie.

Wat monitoring en control complex kan maken

De complexiteit van de opgaven kan zitten in verschillende factoren:

 • Grote hoeveelheden real-time sensordata, zoals we voor de NAM deden in het kader van het aardbevingsdossier in Groningen.
 • Data combineren met meerdere stakeholders, zoals we in de veeteeltsector doen om de melkproductie te optimaliseren. Zo kunnen stakeholders betere eigen keuzes maken en beter samenwerken.
 • Matchen van vraag en aanbod in een slecht voorspelbare markt, zoals we doen met Powermatcher en Heatmatcher in de energiesector om de inpassing van duurzame energie te faciliteren.

Onze expertise

De expertisegroep Monitoring and control services bestaat uit ongeveer 50 professionals in Den Haag en Groningen. We houden ons bezig met 4 kernexpertises.

We weten hoe we waardevolle informatie uit grootschalige (sensor)infrastructuren halen.

We hebben kennis op het gebied van:

 • gedistribueerde (open source) dataprocessing- en opslagplatformen
 • informatie-architecturen
 • data-driven analyse van (sensor)data

Ook hebben we tools en producten ontwikkeld. Een voorbeeld is AnySense, gericht op de verzameling, opslag en distributie van grote hoeveelheden sensordata.

We weten hoe we centrale en gedistribueerde controle van hybride energiesystemen kunnen maken met inachtneming van de lokale situatie.

Onze kennisgebieden zijn:

 • stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk
 • matchen van vraag en aanbod van elektriciteit en warmte
 • elektrisch vervoer
 • systeemintegratie vanuit een hybride energiesysteem perspectief

Ook hebben we tools en producten ontwikkeld. De Powermatcher Suite helpt om vraag en aanbod van elektriciteit te balanceren op basis van een prijsmechanisme. Daarbij maakt de tool gebruik van een generiek door ons ontwikkelde interface naar apparaten (EF-PI). Een andere tool van ons, Heatmatcher, is gericht op het balanceren van warmte.

We weten hoe we meerdere organisaties bij elkaar brengen om gezamenlijk waarde te creëren uit het delen van data. Wij hebben kennis op het gebied van open innovatie in een waardeketen. En het afstemmen van IT op business doelstellingen en processen.

We ondersteunen samenwerking binnen de keten en interactieve beslisondersteuning door het ontwikkelen van informatieplatformen.

Hierbij hebben we kennis op het gebied van:

 • datavisualisatie en -interactie
 • schaalbare informatie platformen voor streaming data
 • flexibele computing infrastructuren.

Ook hier hebben we tools en producten ontwikkeld zoals CommonSense. Dit is een visualisatie-framework voor het ontsluiten van informatie voor verschillende stakeholders. Dit werkt op onder andere multi-touch-tafels, laptops en mobiele devices. Maar ook in Transient Apps, een software platform voor automatisch gepushte apps op smartphones die volledige context afhankelijke zijn.

Samenwerken aan Monitoring and control services?

Wil je met ons samenwerken aan Monitoring and control services? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Grip op de energietransitie met ESDL

Om goede beleidsbeslissingen te kunnen nemen voor de energietransitie werken gemeenten vaak scenario’s uit. Daarbij maken ze gebruik van allerlei rekenmodellen. Doorgaans dekken die slechts een deel van de problematiek af. Daarom hebben we de Energy system description language (ESDL) ontwikkeld, een taal waarmee alle relevante aspecten van het energiesysteem op een uniforme manier zijn te beschrijven.

De energietransitie is één van de grootste maatschappelijke uitdagingen van dit moment, met zowel economisch, sociale, ruimtelijke als technische aspecten. Deze overgang naar het gebruik van duurzame energie raakt alle sectoren, van grootschalige industrie, tuinbouw, vervoer tot iedere bewoner in de gebouwde omgeving.

Er zijn vele modellen om te rekenen aan energietransitiescenario’s die allemaal maar een deel van de probleemruimte afdekken. Het is dus noodzakelijk om verschillende modellen te combineren om zo het gehele probleem in al z’n aspecten te adresseren. Om het mogelijk te maken dat modellen met elkaar communiceren, hebben we een taal ontwikkeld die het energiesysteem en alle relevante aspecten voor de energietransitie op een uniforme manier beschrijft. Dat levert een compleet en transparant inzicht om beleid te onderbouwen.

De rekenmodellen die gebruikt worden voor de energietransitie verschillen op diverse assen:

 • Geografisch: van internationale schaal tot op niveau gebouw.
 • Proces: van de fase van visievorming in de gebiedsontwikkeling tot die van gebruik en beheer van de infrastructuur.
 • Bronnen: veel modellen kijken naar de secundaire energiedragers, zoals warmte, elektriciteit of beiden; andere beschouwen ook de primaire energiedragers zoals kolen, gas, houtpellets of uranium.
 • Inhoudelijk: energetisch, financieel, ruimtelijk of beleidsmatig.

Er is een grote behoefte aan synergie tussen verschillende modellen. Zo zijn warmte en elektriciteit nauw verbonden en moeten ruimtelijke schaalniveaus en fases van gebiedsontwikkeling goed op elkaar aansluiten. Ook verdient de lokale energietransitie een integrale benadering. Verder gebruiken modellen verschillende kosten- en batenposten, waardoor de uitkomsten voor gemeenten niet zijn uit te drukken in de provinciale en nationale energieopgaven.

De ESDL-taal zorgt ervoor dat verschillende modellen over hetzelfde energiesysteem redeneren en uiteenlopende data en kentallen op een uniforme manier benaderen. De bouwers van de rekenmodellen moeten daarvoor ESDL implementeren. We leveren met EDSL het woordenboek en de grammatica; de modelbouwers moeten de taal leren spreken. Partijen die data publiceren, bijvoorbeeld netbeheerders, kunnen ESDL gebruiken als formaat.

ESDL is inzetbaar van woning- tot nationaal niveau en alles daartussen. Met behulp van de taal is bijvoorbeeld een energiesysteem van een stad eenduidig te beschrijven. Verschillende modellen kunnen vervolgens bewerkingen doen op deze configuratie. De plaatsing van elektrische warmtepompen in het ene model kan dan als startpunt dienen voor andere modellen die daarna bijvoorbeeld de netbelasting doorrekenen. Door afspraken te maken over te gebruiken data, kengetallen en input/output formaten zijn de uitkomsten van verschillende modellen goed te vergelijken en op te tellen.

In de doorontwikkeling en verdere toepassing van de ESDL zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen, zoals modelbouwers en -gebruikers, maar ook andere belanghebbenden bij harmonisatie van energietransitie-rekenmodellen, zoals overheden. We gaan graag met je in gesprek.

Laat je verder inspireren

31 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO lanceert open source tool voor geautomatiseerde cybersecurity

Informatietype:
Nieuws
19 maart 2024
Automatisering van cyberbeveiliging is cruciaal vanwege groeiende aanvallen; TNO lanceert een open source tool voor geavanceerde bescherming en herstel.

HERACLES legt basis voor veilige datadeling in zorg

Informatietype:
Insight
6 februari 2024

Quantum Application Lab ontvangt subsidie voor ontwikkeling quantum computing toepassingen

Informatietype:
Nieuws
24 november 2023

Succesvol demonstratiesysteem voor geautomatiseerde cybersecurity in de zorg

Informatietype:
Nieuws
20 oktober 2023

Toekomst cybersecurity: autonoom systeem van systemen

Informatietype:
Insight
12 oktober 2023