Duurzame en veilige stedelijke mobiliteit

Thema:
Sustainable mobility
Urban mobility and environment

We ontwikkelen en onderzoeken slimme innovatieve maatregelen en integrale oplossingen voor de domeinen mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid. Dat doen we met de inzet van multidisciplinaire kennis en nieuwe (ICT-)technologie.

Druk op mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid

Het merendeel van de wereldbevolking woont in verstedelijkte gebieden. Hier komen veel verschillende activiteiten bij elkaar. Denk aan wonen, werken en recreëren. Daar hangt de behoefte aan verplaatsingen mee samen. Het combineren van deze activiteiten legt een grotere druk op de duurzame mobiliteit, veiligheid en leefbaarheid van de steden en hun omgeving.

Dit leidt tot complexe problemen. Onder andere dat Nederland vast komt te staan en steden onbereikbaar worden. De roep om meer investeringen in spoor en wegen wordt luider en aandacht voor maatregelen en integrale oplossingen neemt toe.

Duurzame stedelijke mobiliteit en veiligheid

Onze expertisegroep heeft de ambitie om (inter)nationale overheden en het bedrijfsleven te ondersteunen met:

  • het ontwerp
  • de implementatie
  • monitoring en evaluatie
  • het tijdig bijsturen en opschalen van slimme innovatieve maatregelen in de fysieke (leef)omgeving

Doel hierbij is de optimale balans te vinden tussen enerzijds de behoeften van gebruikers (werkenden, bewoners, reizigers, recreanten, ondernemers, veiligheidsdiensten) en anderzijds de kwaliteit van de leefomgeving.

We werken veel samen met andere TNO-afdelingen en sluiten daarmee goed aan bij de TNO-strategie. Bij de expertisegroep staat kennis aan de basis. Deze kennis passen we toe met data en modellen voor kwantitatieve analyses. Uit de data en modellen halen we beslisinformatie die we weergeven met goede visualisaties gegenereerd door tools. Hiermee laten we bijvoorbeeld de effecten van mobiliteitsmaatregelen op leefbaarheid zien. Zo bieden we beslissingsondersteunende informatie aan overheden en het bedrijfsleven (met name de industrie).

In onze tools ontsluiten we onze kennis op een transparante, snelle en visueel aantrekkelijke manier. Een prominent voorbeeld van onze tools is het Urban Strategy platform voor integrale stedelijke planvorming.

Laat je verder inspireren

Er zijn geen resultaten voor deze selectie.