Natuurlijke omgeving

Hoe ziet het terrein er nu uit?

Het gebied van 37 ha bestaat uit bomen (voornamelijk gewone esdoorn, gewone es, zomereik, gewone populier, zwarte els en ruwe berk), een flinke waterpartij, enkele sloten, bebouwing en verharding. Overigens is het terrein niet voor het publiek toegankelijk.

Wat gaat er volgens de plannen veranderen?

Voor de uitbreiding moeten bomen worden gekapt en vegetatie verwijderd. Ook wordt er water verlegd, maar de totale hoeveelheid water blijft gelijk. Het bosachtige terrein verandert niet van karakter en vanuit de wijk en vanaf de straat blijft de aanblik hetzelfde. Na afronding van de bouw zullen bovendien nieuwe bomen worden geplant. 

Welke dieren komen er voor?

Uit de inventarisatie van het onafhankelijke ecologisch onderzoekbureau blijkt dat in dit afgesloten leefgebied maar een beperkt aantal diersoorten voorkomen. Door bomen, planten en water is het gebied in beginsel geschikt als leefgebied voor diersoorten zoals vleermuizen, broedvogels, vissen, boommarters, eekhoorns en waterspitsmuizen. Deze komen hier echter niet of nauwelijks voor. Uit het onderzoek is gebleken dat vleermuizen in beperkte mate van het gebied gebruik maken voor het zoeken naar voedsel, maar niet als verblijfplaats. Voor de werkzaamheden is het Vleermuisprotocol uit 2013 van toepassing. In het gebied van de geplande werkzaamheden zijn kleine modderkruipers (een kartelachtige zoetwatervis) aangetroffen en een nest waar één paartje sperwers gebruik van maakt. Voor deze aangetroffen beschermde diersoorten heeft TNO ontheffing aangevraagd en gekregen en de benodigde maatregelen inmiddels genomen.

Wat gebeurt er met de reeën op het terrein?

In de natuurtoets uit 2013 is door een deskundig en onafhankelijk ecologisch adviesbureau aangegeven dat de aanwezigheid van reeën geen beletsel is in het kader van de Flora en Fauna wet ten aanzien van de voorgenomen bouwactiviteiten / uitbreiding en modernisatie van TNO op Ypenburg. De ree is een algemeen beschermde diersoort. Voor deze soorten geldt in heel Nederland een vrijstelling van de plicht om een ontheffing aan te vragen in het kader van de Flora- en Faunawet.

De populatie reeën is de afgelopen jaren gegroeid door de aantrekkelijke leefomgeving die het terrein biedt. Uit extern onderzoek dat TNO heeft laten uitvoeren is gebleken dat het huidige gebied te klein is voor de populatie van reëen die zich er bevindt. De reëen zullen daarom, in nauwe betrokkenheid met deskundigen op dit gebied, voorafgaand aan de bouw naar elders worden verplaatst. Het afschieten van reeën is niet aan de orde omdat het terrein volgens het Jachtbesluit te klein is om in te mogen schieten. In het verleden is dit vanwege overbevolking van de populatie overigens abusievelijk wel gebeurd; hierdoor kan een misverstand zijn ontstaan in gesprekken met de bewonersvereniging.

Voldoen de plannen aan de Flora- en faunawet?

Uiteraard opereert TNO volgens alle wetten en regels die gelden bij een dergelijke uitbreiding. Daarom is al in 2013 een natuurtoets door een onafhankelijk ecologisch adviesbureau gedaan om te inventariseren of er beschermde diersoorten voorkomen. De enige aangetroffen beschermde soorten zijn de vissoort kleine modderkruiper en de twee sperwers met hun nest. TNO heeft hiervoor ontheffingen aangevraagd en gekregen bij het ministerie van EZ en heeft inmiddels de benodigde maatregelen genomen. 

De overige aanwezige dieren worden volgens de ingeschakelde deskundigen niet bedreigd door de aanpassingen op het terrein en hebben in de directe omgeving voldoende ruimte en voedsel om te leven. Beschermde planten zijn tijdens het onderzoek niet aangetroffen zodat voor die flora geen aanpassingen noodzakelijk zijn.

Wanneer gaat TNO beginnen met de bomenkap?

TNO zal vanaf 15 februari (voorafgaand aan de kap) beginnen met uitdunnen, snoeienen en rooien van bomen voor zover dat niet onder de kapvergunning valt. Het daadwerkelijke kappen van de bomen zal vanaf vrijdag 4 maart plaatsvinden. Daarna zullen de boomstronken verwijderd worden. Het afvoeren van de gekapte bomen zal vanaf medio maart plaatsvinden.

Waar komen de bomen die TNO gaat planten?

Om het traject van bomenkap en herplant te begeleiden is een “bomencommissie” ingesteld met onder andere vertegenwoordigers vanuit Gemeente, TNO en bewoners.

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.