Energietransitie Studies

In 2015 is in Parijs een klimaatakkoord gesloten waarin is afgesproken de temperatuurstijging als gevolg van broeikasgasemissies te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. Dit vereist een vergaande reductie van de CO2-uitstoot en een transitie naar een vrijwel CO2 neutrale energiehuishouding in 2050.

Stel je vraag!

Heb je een vraag over onze energietransitie onderzoeken? Neem contact op met Manuela Loos

Contact opnemen

De Europese landen hebben met elkaar afgesproken om in 2030 de emissies van broeikasgassen met 40% te reduceren. De Nederlandse regering is ambitieuzer en roept de Europese lidstaten op dit reductiedoel te verhogen naar 55%. Nederland streeft naar een 49% reductie in 2030 en heeft een doelstelling van 95% CO2 reductie in 2050 vastgelegd in de Klimaatwet.

Energietransitie

Voor een vergaande reductie van broeikasgasemissies is een CO2-arme energiehuishouding nodig. In de komende 30 jaar zal een transitie plaatsvinden van een fossiele naar een duurzame energiehuishouding.  Hiervoor zal niet alleen op grote schaal nieuwe duurzame technologie worden toegepast,  maar zullen ook sociale en institutionele innovaties plaatsvinden en nieuwe verdienmodellen worden gebruikt. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben behoefte aan een kwalitatief en kwantitatief ingevulde visie op de tussen- en einddoelen met bijbehorende transitiepaden.

Energietransitie Studies ontwikkelt niet-technologische kennis (techno-economisch, socio-economisch, sociaal wetenschappelijk), methoden en tools waarmee overheden, bedrijven en organisaties worden ondersteund bij het implementeren van de technologische, economische en sociale innovaties die er voor gaan zorgen dat de energietransitie plaatsvindt.


Een kijkje acher de schermen bij expertisegroep Energietransitie Studies

Kennis over de energietransitie

Kennis over de energietransitie wordt opgebouwd volgens wetenschappelijke methoden en feiten. Energietransitie Studies maakt analyses die duiding geven, belemmeringen signaleren en belangrijke thema’s agenderen voor de energietransitie. De opgebouwde kennis kan worden toegepast bij zeer verschillende energietransitie vraagstukken (i.e. technologiekeuzen, verduurzaming energiegebruik in verschillende sectoren, energietransitie op verschillende schaalniveaus, etc.). Bij de kennisopbouw wordt samengewerkt met universiteiten en andere kennisorganisaties en met verschillende TNO units en expertise groepen.

Bij energietransitie kennis gaat het onder meer om:

  • Kwantitatieve en technologische kennis van energiesystemen en hoe die zich als gevolg van technologische en sociale innovaties kunnen ontwikkelen tot duurzame energiesystemen op verschillende schaalniveaus en tijdschalen.
  • Kennis van sociaal economische vraagstukken in relatie tot energiehuishouding en de energietransitie, en interacties tussen energie en klimaat, milieu, economie, werkgelegenheid, etc.
  • Kennis van de mechanismen en effecten van autonome ontwikkelingen en ontwikkelingen onder invloed van beleidsmaatregelen op de energiehuishouding en de energietransitie, inclusief barrières die hierbij kunnen optreden.
  • Kennis over sociale aspecten van de energietransitie, zoals inzicht in publieke percepties over energietechnologieën, methoden om maatschappelijke betrokkenheid bij energietransitie te vergroten, inzicht in besluitvormingsprocessen van bedrijven en consumenten en inzicht in implicaties van de energietransitie op de samenleving.
  • Kennis van methoden om ontwikkelingen in de energiehuishouding kwantitatief te monitoren.

Energietransitie Studies gebruikt en ontwikkelt kwantitatieve methoden en modellen waarmee analyses worden ondersteund. Energietransitie Studies beschikt onder meer over integrale energiemodellen op verschillende geografische schalen (wereld, Europa, Nederland) en modellen voor verschillende sectoren (industrie, elektriciteit, gebouwde omgeving, transport).

Energietransitie Kennisplatform

De nieuwe kennis en inzichten op het gebied van de energietransitie worden via kennistransfer activiteiten toegankelijk voor professionals in de energietransitie, van universiteit tot consultant, van ministerie tot gemeente en van brancheorganisatie tot NGO. Energietransitie Studies streeft er naar een Energietransitie Kennisplatform te zijn.

Kennistoepassing

Vanuit de opgebouwde kennis worden publieke en private partijen die de energietransitie realiseren ondersteund. Praktische tools en methoden worden ontwikkeld en er wordt bijgedragen aan capacity building. Hierbij wordt samengewerkt met private kennisaanbieders. Activiteiten in dit domein dragen bij aan feed-back vanuit de praktijk naar het onderzoek.

Expertisegroepen
Contact