De industriële energietransitie haalbaar en betaalbaar

De transformatie naar een CO2-emissievrije en circulaire industrie in 2050 is bij de juiste keuzes haalbaar en betaalbaar. Er zijn echter zoveel keuzerichtingen dat de complexiteit de besluitvorming dreigt te vertragen. TNO benadert industriële transformatie vanuit systeemperspectief. Daarmee ondersteunen we de grootverbruikers als de staalindustrie, petrochemie en raffinaderijen bij hun strategische besluitvorming door de gevolgen van keuzes door te rekenen. Terwijl overheden gefundeerde beslissingen kunnen nemen om de industriële energietransitie te versnellen en de energie- en grondstoffenvoorziening voor de toekomst schoon, beschikbaar en betaalbaar te houden.

Meer informatie over industriële transformatie en hoe we dit samen bereiken?

Neem contact op met Martijn de Graaf

Contact opnemen

De industriele energietransitie versnellen

De doelen van de Rijksoverheid en de Europese Unie zijn duidelijk: 55 procent CO2-emissiereductie (ten opzichte van ijkjaar 1990) in 2030 en nul CO2-emissies in 2050. Dat betekent een zeer steile emissiedaling de komende acht jaar en de twintig jaar daarop zullen zelfs negatieve emissies nodig zijn. Hoewel deze transitie alle sectoren raakt, heeft de industrie als grootste uitstoter (32 procent) de grootste uitdaging. Daarnaast zijn er ook nog doelstellingen op het gebied van circulariteit.

Groene energiedragers

Gelukkig kunnen industriële grootverbruikers voor hun industriële transformatie kiezen uit een groot scala aan emissie-reducerende mogelijkheden bijvoorbeeld energie afvang, opslag en conversie. Zo is nog veel energiebesparing mogelijk binnen bestaande processen, maar bedrijven kunnen ook investeren in geheel nieuwe, efficiëntere processen.

De industrie kan ook zijn uitstoot terugdringen door fossiele grondstoffen te vervangen door biologische varianten. Een andere belangrijke stap naar decarbonisatie is het inzetten van duurzame energiedragers zoals groene elektriciteit, groene waterstof en ammoniak.

Blauwe waterstof

Waar de hernieuwbare bronnen niet volstaan, is het ook nog mogelijk fossiel schoner in te zetten. Door de koolstofdioxide in aardgas van tevoren blauwe waterstof of na verbranden af te vangen en ondergronds op te slaan, voorkomt men de grote emissies naar de atmosfeer. Als die CO2 uit biogene grondstoffen wordt onttrokken, kunnen zelfs in combinatie met ondergrondse opslag negatieve emissies ontstaan.

Circulaire Grondstoffen

En dan staat de industrie ook nog aan het begin van de transitie naar circulaire grondstoffen zoals afval (recyclaat), biogrondstoffen of CO2. Het is dan met behulp van hernieuwbare elektriciteit zelfs mogelijk om koolstofdioxide als grondstof te gebruiken voor hoogwaardige chemische producten, voor de versterking van beton of bijvoorbeeld als transportbrandstof.

Industrieketen onderling afhankelijk

De grootste uitdaging voor de industrie is dat ze de gevolgen van zijn keuzes nauwelijks kan overzien. Veel industrietakken zijn al verknoopt met toeleveranciers en afnemers en die ketens zullen in de energietransitie ook nog eens gaan veranderen. Het gevolg van die onderlinge afhankelijkheid is dat iedere beslissing niet alleen gevolgen heeft voor de eigen bedrijfsvoering, maar ook voor de keten en uiteindelijk het gehele energie- en grondstoffensysteem. Voor een duurzaam, betrouwbaar en betaalbare industrie is samenwerking dan ook essentieel.

Maatschappelijk belang

Om de verschillende transitiepaden in banen te leiden en de industrietransitie te orkestreren is een onafhankelijke organisatie nodig die alle schakels kan verbinden. TNO is als non-profit organisatie de aangewezen partij om het maatschappelijk belang van de energietransitie te vertegenwoordigen. De onafhankelijke wetenschappers van TNO bieden niet alleen de technische competentie om de industriële transformatie vorm te geven, maar ook inzicht in wet- en regelgeving, open innovatie en transitiemodellering.

Missiegedreven onderzoek naar industriële transformatie

Bedrijven willen weten op welk moment in de tijd ze het beste kunnen investeren in duurzame technologie. Overheden hebben de maatschappelijke taak om industriële productie schoon, betrouwbaar en betaalbaar te houden. Terwijl burgers zich zorgen maken over de gevolgen van klimaatverandering, hoge energieprijzen en leefbaarheid.

Gelukkig laten de modellen zien dat de kostprijs van staal, plastics of bijvoorbeeld meststoffen niet significant hoger worden bij emissievrije productie. Maar dan moeten de bedrijven en overheden wel de juiste keuzes maken, samenwerken, lasten delen en de transitie goed plannen. Daar kan TNO, met missie-gedreven onderzoek, een sterke, onafhankelijke partner bij zijn.

Roadmap

CO2-neutrale industrie

De Nederlandse industrie is verantwoordelijk voor ruwweg een derde van de CO2-uitstoot in ons land. Op weg naar een CO2-neutrale industrie in 2050 is het doel dat deze schadelijke emissies met de helft... Lees verder
Kennis

Van grijze en blauwe naar groene waterstof

Productie uit water via elektrolyse met duurzame elektriciteit van zon en wind is een CO2-vrij alternatief. Maar voor het maken van die groene waterstof zijn er nog technologische drempels te slechten.... Lees verder
Kennis

Duurzame energie, chemie en materialen uit biomassa via thermochemische conversie

Biomassa heeft een prominente rol in de transitie naar duurzaam. Bij voorkeur wordt biomassa ingezet daar waar duurzame alternatieven niet of beperkt voorhanden zijn: als hoogwaardige grondstof voor de... Lees verder
Kennis

CO2-uitstoot terugdringen door afvang, gebruik en opslag

De industrie staat voor een grote opgave om de CO₂-uitstoot drastisch te verminderen. Vooral sectoren als staal, cement, afvalverwerking, raffinage en petrochemie produceren voorlopig nog grote hoeveelheden... Lees verder

CO2-neutrale industrie
Contact

Martijn de Graaff

  • chemie
  • formulering
  • scheiding
  • proces
  • modulair