De SamenStarten App is een softwareapplicatie die bijdraagt aan de ondersteuning van het gezin en professionals in de jeugdgezondheidzorg, zoals verpleegkundigen en artsen. De app draait op een tablet en kan eenvoudig worden ingezet tijdens contactmomenten tussen professionals en ouders, die een vraag hebben rondom de ontwikkeling van het kind. TNO onderzoekt en ontwikkelt de app met praktijkpartners voor continue verbetering.
De ouder houdt regie over het gesprek en de invulling van de hulpverlening

Van professionals zoals verpleegkundigen en artsen, in de jeugdgezondheidzorg (JGZ) verwachten we dat zij snel en effectief communiceren met elke ouder. We verwachten ook dat zij direct tot de kern komen van wat er speelt binnen een gezin en de daarbij gewenste ondersteuning bieden.

Om tot de kern van een probleem te komen, is er veelvuldig contact tussen ouders en professionals zoals  huisbezoeken, voordat duidelijk is wat er speelt binnen het gezin. Hoe het gaat met de ontwikkeling van het kind en waar de hulpvraag ligt. Voor een professional is het lastig om het overzicht te houden en het hulpaanbod precies op de vraag van de ouder aan te laten sluiten.

TNO ontwikkelt en onderzoekt de SamenStarten App om gezinnen vanuit de JGZ te helpen. Dit gebeurt onder andere met GGD Amsterdam, GGD Hollands Noorden, Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheidzorg (NCJ), EagleScience en Pharos. Ook zijn representanten van ouders betrokken. De app is enthousiast ontvangen door professionals en ouders die er al gebruik van maken. Door de app continue te monitoren, verbeteren we de app, stemmen we het beter af op de gebruikers en blijft de app actueel. De SamenStarten App sluit bijvoorbeeld aan bij de ontwikkelingen rondom de nieuwe jeugdwet en de transitie.

De app helpt op drie manieren

1. Om sneller tot de kern te komen van wat er speelt binnen een gezin en om de communicatie tussen professional en ouders gemakkelijker te laten verlopen, kunnen ouders iconen kiezen en aangeven welke onderwerpen rondom hun kind en gezin nu vooral aandacht vragen. Ouders geven aan welke gewenste situatie zij graag zien en hoe sterk bepaalde emoties zijn die ze ervaren rondom dit onderwerp (negatief én positief).
2. Als de hulpvraag en de gewenste situatie duidelijk zijn, helpt de app de professional en ouders naar de juiste ondersteuning in de sociale kaart. Of het nu gaat om voorlichting, cursussen of specialistische hulp, alle aanbieders in de betreffende wijk zijn terug te vinden in de app. Deze hulp kiezen de ouders samen met de professional. Er is dus sprake van een gezamenlijke besluitvorming, hetgeen de motivatie van ouders versterkt.
3. Door tijdens het huisbezoek een gespreksverslag bij te houden in de app heeft de professional altijd een archief bij zich. Dit gespreksverslag kan de hulpverlener meteen een mail aan de ouders sturen, zodat zij verder kunnen. De ouders hebben een persoonlijke ouder-app tot hun beschikking.

Ervaringen

Er zijn verschillende organisaties die ervaring hebben met de SamenStarten App,
waaronder GGD’s van Amsterdam, Hollands Noorden en Zaanstreek-Waterland, Icare en Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG). Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidzorg (NCJ) en Pharos zijn inhoudelijk betrokken bij de app. Uit ervaringen die zijn opgedaan met de app, blijkt dat:

  • Het positieve effect van de app werkt bij zowel hoog- als laagopgeleide ouders.
  • Ouders de huisbezoeken een betere waardering geven wanneer de jeugdverpleegkundige de app gebruikt.
  • De jeugdverpleegkundige minder sturend hoeft op te treden en de ouders meer bepalen waar het gesprek over gaat. De ouders houden dus meer de regie.

Reacties van verpleegkundigen op de app:

“Ik kan door de app beter communiceren met de ouder.”
“Door de app voelen de ouders zich meer bekwaam de hulpvraag zelf aan te pakken.”

Reacties van ouders op de app:

“De verpleegkundige begrijpt beter waar wij het over willen hebben.”
“De verpleegkundige luistert aandachtiger. En ze geeft ook nog een duidelijker antwoord!”
“Ik kan mijn vragen goed kwijt bij de verpleegkundige.”

SamenStarten App, direct tot de kern

De samenstarten app voor u

In een open gesprek verkennen we graag hoe de app binnen uw organisatie is in te zetten en wat u daarmee kunt bereiken. TNO adviseert wat u daarvoor nodig heeft, bijvoorbeeld training en wat de mogelijkheden daartoe zijn. We hebben ruime ervaring met trajecten waarin beleid, praktijk, onderzoek en ICT samenkomen.

Expertise

Expertisegroep Child Health

Binnen het expertisegebied Child Health ligt de focus op de volgende onderwerpen: Preventieve zorg voor kinderen vanuit het gehele kind benaderd; d.w.z. met oog voor de samenhang tussen fysieke, sociale... Lees verder
Ons werk

Gezond opvoeden zorgt voor een gezonde en weerbare jeugd

Een gezonde opvoeding geeft kinderen de mogelijkheid om zich, vanuit een veilige thuishaven, op school en daarbuiten, breed te ontwikkelen. De keten van instellingen voor jeugd(gezondheids)zorg ondersteunt... Lees verder

Contact

Dr. Olivier Blanson Henkemans

  • zelfmanangement
  • gezondheid
  • gedrag
  • robot
  • diabetes