Afdeling Strategy & Policy

Smart glasses, duurzame energievoorziening, slimme verstedelijking, Big Data, robotisering, circulaire economie – onze wereld verandert snel. Om daar goed mee om te gaan is wendbaarheid nodig: bij burgers (bijvoorbeeld nieuw gedrag), bedrijven (zoals nieuwe verdienmodellen) en de overheid (bijvoorbeeld nieuw beleid). De afdeling Strategy & Policy helpt bij deze veranderingen. Goede anticipatie is immers cruciaal voor succesvolle innovatie.

Drie teams dragen hier aan bij: Environmental Planning, Innovation Intelligence en Digital Society.

Environmental Planning

Dit team richt zich op het versterken van strategische besluitvorming rond duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling, op basis van onderzoek naar de interactie tussen kennis, mensen en omgeving. Zij kijken naar (kennis)overdracht en implementatie van nieuwe technische oplossingen voor verduurzaming van de energievoorziening, mobiliteitsgeleiding, verstedelijking, en verankering en verantwoording van de technologische aanpak van nieuwe maatschappelijke problemen zoals aardbevingen en klimaatadaptatie. Een voorbeeld is het Europese FosterREG project, waarin wordt gekeken hoe de gebouwde omgeving energiezuinig gemaakt kan worden. Het gaat hierbij niet om technische maatregelen, maar om hoe dit het best georganiseerd kan worden.

Innovation Intelligence

Dit team (iTeam) analyseert de impact van innovatie en technologie op economie en maatschappij, en andersom: hoe kunnen we innovatie optimaal inzetten voor het bereiken van maatschappelijke doelen? Momenteel werkt het team aan projecten voortkomend uit de Smart Industry Agenda, die een bijdrage levert aan de digitalisering van de industrie. Een voorbeeld zijn “Fieldlabs”, praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren, en waarin mensen leren deze oplossingen toe te passen. Het team analyseert tegen welke problemen dergelijke Fieldlabs aanlopen. Een van deze Fieldlabs is “Dutch Optics Centre”. Het iTeam is zeer actief in Europa, zoals bij de digitalisering van de industrie via Horizon2020 projecten.

Digital Society

Dit team evalueert en intervenieert bij vraagstukken rond digitalisering. Voorbeelden zijn de impact en waarde van data, privacyvraagstukken, valorisatie, (sociale) media, Big Data en disruptieve ICT innovaties als Blockchain Technology. Het  team werkt aan een Privacy Roadweb, waarin onderzocht wordt hoe organisaties zich kunnen ontwikkelen als privacy respecting en gebruikers centraal. In navolging hiervan is een zogeheten “Privacy Dashboard” ontwikkeld: een platform om gebruikers controle te geven over dataverwerking en privacy.

S&P

Wij zijn niet bezig met de technische (ontwerp)kant van innovatie, maar richten vanuit een hecht team met verschillende achtergronden op strategische beleidsvraagstukken aan het begin en einde van de innovatiecyclus. Samen werken onze experts en teams aan verschillende aspecten van de beleidscyclus voor innovatie –verkennen, agenderen, interveniëren, monitoren en evalueren. Klanten van S&P zijn de Europese Commissie, het Ministerie van Economische Zaken, gemeentes en provincies.

Door de verscheidenheid aan achtergronden en klanten beperkt ons werk zich niet tot één aspect. Bij onze analyses kijken we naar economische, ecologische, juridische, culturele, en politieke aspecten. Zo komen we tot een gedegen resultaat met impact op de maatschappij.

Expertisegroepen
Contact

Drs. Jasper Lindenberg

  • e-coach
  • waarneming
  • cognitie
  • ondersteuning
  • ontwerp