Fieldlab als katalysator voor ICT ontwikkelingen

ICT developments in Smart Industry Fieldlabs 2017

Een onderzoek door TNO naar ICT ontwikkeling binnen de eerste 10 fieldlabs toont aan, dat een fieldlab een goede katalysator is om ICT ontwikkeling te bevorderen en om kennis en risico’s te delen. Samenwerking tussen deze 10 fieldlabs is echter nog beperkt door de verschillen ten aanzien van de technologieën en sectoren waar ze zich op richten. Workshops en projecten over data delen kunnen samenwerking op overlappende onderwerpen bevorderen.

De eerste 10 fieldlabs zijn zeer actief en adresseren veel business level innovaties, die van belang zijn voor de ontwikkeling van Smart Industry, zoals het verbeteren van de kwaliteit, flexibilisering, value chain participatie, customer intimacy en high value information. Bovendien toont dit onderzoek dat de fieldlabs zich sterk richten op de ICT toepassing op hoog TRL niveau. Financiering en commercialisering worden vaak genoemd als bottlenecks. Extra financiering en advies over opschaling naar de markt kan hier een belangrijke bijdrage leveren.

Een beperkt aantal onderzochte fieldlabs ontwikkelt ook ICT technologieën op medium TRL niveau en worden meestal ondersteund met publieke financieringsinstrumenten, met een sterke R&D focus zoals de topsectoren.

In het onderzoek zijn verschillende ICT technologieën geïdentificeerd die belangrijk zijn voor het realiseren van de overkoepelende Smart Industry toepassingen. Zaken die vaak terugkomen in fieldlabs zijn:

 1. Distributed Data Infrastructures
 2. Secure en trusted connectivity
 3. Semantic Interoperability
 4. Visualization en human machine interaction
 5. Digital designs en product data

Er zijn echter ook onderwerpen die momenteel nog minder aandacht krijgen, maar die wel belangrijk zijn voor het lange termijn succes van Smart Industry:

 1. Nieuwe generatie productie-automatiseringssoftware
 2. Industrial Internet of Things wireless communication technologies
 3.  Big data analytics

Onderbelichte onderwerpen worden voor een deel afgedekt door nieuwe fieldlabs, die echter nog niet in dit onderzoek zijn meegenomen. Daarnaast is portfoliomanagement van belang bij de selectie van nieuwe fieldlabs om onderbelichte ICT technologieën en onderzoek op medium TRL niveau (zoals blockchain in distributed datainfrastructures) aan te jagen.

Het onderzoek toont ook dat standaardisatie activiteiten zich voor veel fieldlabs buiten de huidige scope bevinden. Dit kan bevorderd worden door meer awareness te creëren en use cases van fieldlabs in te brengen bij internationale platfora, zoals het Industrial Internet Consortium.

Dat neemt niet weg dat een fieldlab een goede katalysator is voor ICT ontwikkelingen.

Het gebruik van fieldlabs om Smart Industry ontwikkelingen te blijven stimuleren wordt in dit onderzoek dan ook aanbevolen.

Lees het rapport

download
Afdeling Strategy & Policy
Contact

Dr. Claire Stolwijk

 • Innovation policy
 • public-private partnerships
 • Smart Industry
 • Key Enabling Technologies