Het Policy Lab: datagedreven beleidsontwikkeling

Het gebruik van nieuwe databronnen en technologische ontwikkelingen als Kunstmatige Intelligentie biedt kansen voor beleidsmakers om nieuwe inzichten op te doen en beter in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. TNO heeft een methodiek ontwikkeld die gebruikt kan worden voor het experimenteren van deze nieuwe manier van beleid maken: het Policy Lab.

Experimenten staan centraal

Het Policy Lab is een methodiek voor het uitvoeren van gecontroleerde experimenten met nieuwe databronnen en nieuwe technologieën voor het maken van data-gedreven beleid. Beleidsmakers experimenteren met nieuw beleid in een veilige omgeving en schalen successen vervolgens op.

De Policy Lab benadering heeft een paar uitgangspunten:

  • Gebruik van nieuwe databronnen als sensordata en nieuwe technologische ontwikkelingen voor het ontwikkelen van beleid
  • Multidisciplinaire benadering: o.a. data science, juridisch, domeingericht
  • Betrekken van burgers en andere stakeholders (‘co-creatie’) en het zorgvuldig afwegen van verschillend waarden

Gefaseerde aanpak

De verschillende fases worden in samenhang of afzonderlijk doorlopen.

De Policy Lab benadering kent drie fasen:
(1) Verkennen van nieuwe databronnen en technologieën en hun impact op beleid,
(2) Gezamenlijk opzetten van experimenten en het betrekken van verschillende stakeholders, en
(3) Implementatie, opschaling en monitoring van data-gedreven beleid.
Deze benadering kan toegepast worden op vraagstukken door alle drie de fasen te doorlopen of door juist een van deze fases uit te diepen.

Pilot Jeugdbeleid Rotterdam

Op dit moment wordt een pilot uitgevoerd in samenwerking met de Gemeente Rotterdam en het Ministerie van BZK. Doel van het experiment is om te komen tot een beter beleidsmodel gericht op de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden en het voorkomen dat jongeren zonder opleiding of werk komen te zitten. Hiervoor worden verschillende databronnen (van het Centrum voor Jeugd en Gezin, CBS en de Gemeente Rotterdam) gekoppeld en wordt met een combinatie van statistische methodes en Machine Learning verkend welke factoren bepalend zijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. Het Ministerie van BZK ondersteunt het experiment met als doel de ontwikkeling van een nieuwe methodiek voor data-gedreven beleid.

Kennis

Digital Policy: Data gedreven en toekomstbestendige beleidsontwikkeling

De maatschappij digitaliseert, dit heeft effect op de overheid en onder meer consequenties voor beleid. TNO helpt de overheid met haar kennis van digital policy met het verkennen van strategieën en onderzoeken... Lees verder
Expertise

Strategy & Policy

Smart glasses, duurzame energievoorziening, slimme verstedelijking, Big Data, robotisering, circulaire economie – onze wereld verandert snel. Om daar goed mee om te gaan is wendbaarheid nodig: bij burgers... Lees verder
Nieuws

TNO op Conferentie Nederland Digitaal met AI en big data

13 maart 2019
Het overkoepelende thema van de Conferentie Nederland Digitaal is kunstmatige intelligentie (AI). Aan de hand van sprekende voorbeelden delen TNO’ers de nieuwste inzichten rondom AI met ondernemers, onderzoekers... Lees verder

Thema

Artificiële intelligentie - van onderzoek tot toepassing

Kunstmatige intelligentie oftewel artificial intelligence (AI) betreft het vermogen van machines om intelligent gedrag te vertonen. AI zal de manier veranderen waarop we leven, werken en reizen. Het zal... Lees verder
Kennis

Datagedreven besluitvorming

Elke dag staan beleidsmakers en ambtenaren voor complexe uitdagingen. Bijvoorbeeld het bestrijden van langdurige werkloosheid, het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen en het anticiperen op technologische... Lees verder
Strategy & Policy
Contact

Dr. ir. Anne Fleur van Veenstra

  • Policy Lab
  • Data-driven policy
  • Digital governance
  • Public sector innovation

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.