Portfolioanalyse: kansrijke innovatieopgaven voor Nederland

In het toekomstige innovatiebeleid is het voor Nederland belangrijk om keuzes te maken over de inzet van schaarse middelen (zowel publiek als privaat) op sectoren, technologieën, innovatiegebieden en clusters. TNO heeft in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken een “beleidsarme” portfolioanalyse uitgevoerd, waarin kansrijke innovatieopgaven voor Nederland worden verkend.

Dit onderzoek is mede gedreven door het besef dat de maatschappelijke uitdagingen van Nederland een extra aanjager kunnen zijn om het innovatiebeleid verder aan te scherpen. Ook speelt mee dat globalisering scherpere keuzes in het innovatiebeleid noodzakelijk maakt om sterke internationaal onderscheidende posities in het bedrijfsleven en de kennisinfrastructuur te creëren.

Middels deze portfolioanalyse wordt er een fundament gelegd voor het maken van keuzes over de inzet van schaarse middelen. Hierin staat de verbinding van sterke kennisvelden, bedrijfstakken en technologieën centraal. Door de bundeling van krachten in innovatieopgaven kan Nederland inspelen op maatschappelijke uitdagingen, zoals het omgaan met nieuwe technologie en het duurzaam gebruik van hulpbronnen. Opkomende technologieën kunnen in de toekomst een bijdrage leveren aan de innovatieopgaven. Daarnaast wordt op basis van de recente ontwikkeling van bedrijfstakken kansen voor de toekomst verkend.

Innovatie- en vernieuwingsopgaven

In deze analyse heeft TNO innovatieopgaven  gedefinieerd als concrete vragen van maatschappelijke spelers (bedrijven, overheden en burgers) die een kennisdoorbraak, een nieuwe technologie of een gedragsverandering vragen. Een vernieuwingsopgave is een bundeling van innovatieopgaven. TNO heeft de volgende tien vernieuwingsopgaven vastgesteld:

  • Slimme steden (Smart cities)
  • Gezondheid en zorg (Smart health)
  • Energie (Smart energy)
  • Klimaat (Smart climate solutions)
  • Hulpbronnen en water (Smart resources)
  • Landbouw en voeding (Smart agriculture, Smart food)
  • Mobiliteit (Smart mobility)
  • Productie-infrastructuur en systemen (Smart production)
  • Veilige samenleving (Smart security)
  • Veerkrachtige samenleving (Smart society)

Deze vernieuwingsopgaven komen aan bod in de portfolioanalyse. De portfolioanalyse velt geen oordeel over de vraag welke innovatieopgaven wenselijk zijn of niet. De studie vergroot vooral het inzicht in de afweging tussen de verschillende opgaven.

In de download hieronder vindt u het rapport “Portfolioanalyse: kansrijke innovatieopgaven voor Nederland”.

Portfolioanalyse: kansrijke innovatieopgaven voor Nederland

Fundament voor het maken van keuzes

download PDF

“De  Portfolioanalyse is mede gebaseerd op twee eerdere studies van TNO naar groeisectoren in internationaal perspectief.”

Afdeling Strategy & Policy
Contact