Industriële transformatie

Thema:
Industriële transformatie

De transformatie naar een CO2-emissievrije en circulaire industrie in 2050 is bij de juiste keuzes haalbaar en betaalbaar. Maar de vele keuzerichtingen dreigen de besluitvorming te vertragen. Daarom benaderen wij de industriële transformatie vanuit systeemperspectief. Ontdek hoe we dit doen.

We ondersteunen de grootverbruikers als de staalindustrie, petrochemie en raffinaderijen bij hun strategische besluitvorming door de gevolgen van keuzes door te rekenen. Terwijl overheden gefundeerde beslissingen kunnen nemen om de industriële energietransitie te versnellen. En om de energie- en grondstoffenvoorziening voor de toekomst schoon, beschikbaar en betaalbaar te houden.

De industriële energietransitie versnellen

De doelen van de Rijksoverheid en de Europese Unie zijn duidelijk: 55 procent CO2-emissiereductie (ten opzichte van 1990) in 2030 en 0 CO2-emissies in 2050. Dat betekent een zeer steile emissiedaling de komende 8 jaar. En de 20 jaar daarop zullen zelfs negatieve emissies nodig zijn. Daarnaast zijn er ook nog doelstellingen op het gebied van circulariteit. Hoewel deze transitie alle sectoren raakt, heeft de industrie als grootste uitstoter (32 procent) de grootste uitdaging.

Emissie-reducerende mogelijkheden

Gelukkig hebben industriële grootverbruikers voor hun industriële transformatie de keuze uit veel emissie-reducerende mogelijkheden, bijvoorbeeld energie-afvang, -opslag en -conversie. Zo is nog veel energiebesparing mogelijk binnen bestaande processen. Maar bedrijven kunnen ook investeren in geheel nieuwe, efficiëntere processen.

Groene energiedragers

De industrie kan zijn uitstoot ook terugdringen door fossiele grondstoffen te vervangen door biologische varianten. Een andere belangrijke stap naar decarbonisatie is het inzetten van duurzame energiedragers zoals groene elektriciteit, groene waterstof en ammoniak.

Blauwe waterstof

Waar de hernieuwbare bronnen niet volstaan, is het ook mogelijk fossiel schoner in te zetten. Door de koolstofdioxide in aardgas van tevoren om te zetten blauwe waterstof of na verbranden af te vangen en ondergronds op te slaan, voorkom je de grote emissies naar de atmosfeer. Als die CO2 uit biogene grondstoffen wordt onttrokken, ontstaan in combinatie met ondergrondse opslag zelfs negatieve emissies.

Circulaire grondstoffen

En dan staat de industrie ook nog aan het begin van de transitie naar circulaire grondstoffen zoals afval (recyclaat), biogrondstoffen of CO2. Het is dan met hernieuwbare elektriciteit zelfs mogelijk om koolstofdioxide als grondstof te gebruiken voor hoogwaardige chemische producten, voor de versterking van beton of bijvoorbeeld als transportbrandstof.

Industrieketen onderling afhankelijk

De grootste uitdaging voor de industrie is dat de gevolgen van keuzes nauwelijks te overzien zijn. Veel industrietakken zijn al verknoopt met toeleveranciers en afnemers en die ketens zullen in de energietransitie ook nog eens gaan veranderen. Het gevolg van die onderlinge afhankelijkheid is dat iedere beslissing niet alleen gevolgen heeft voor de eigen bedrijfsvoering. Maar ook voor de keten en uiteindelijk het gehele energie- en grondstoffensysteem. Voor een duurzaam, betrouwbaar en betaalbare industrie is samenwerking dan ook essentieel.

Maatschappelijk belang

Om de verschillende transitiepaden in banen te leiden en de industrietransitie te orkestreren is een onafhankelijke organisatie nodig die alle schakels verbindt. Als non-profitorganisatie zijn wij de aangewezen partij om het maatschappelijk belang van de energietransitie te vertegenwoordigen. Onze onafhankelijke wetenschappers bieden niet alleen de technische competentie om de industriële transformatie vorm te geven, maar ook inzicht in wet- en regelgeving, open innovatie en transitiemodellering.

Missie-gedreven onderzoek naar industriële transformatie

Bedrijven willen weten op welk moment in de tijd ze het beste kunnen investeren in duurzame technologie. Overheden hebben de maatschappelijke taak om industriële productie schoon, betrouwbaar en betaalbaar te houden. Terwijl burgers zich zorgen maken over de gevolgen van klimaatverandering, hoge energieprijzen en leefbaarheid.

Gelukkig laten de modellen zien dat de kostprijs van staal, plastics of bijvoorbeeld meststoffen niet significant hoger worden bij emissievrije productie. Maar dan moeten de bedrijven en overheden wel de juiste keuzes maken, samenwerken, lasten delen en de transitie goed plannen. Daar zijn wij, met missie-gedreven onderzoek, een sterke, onafhankelijke partner bij.

Volg de laatste ontwikkelingen

34 resultaten, getoond 1 t/m 5

Met strategische aanpak klimaatdoelstellingen haalbaar

Informatietype:
Nieuws
14 november 2022

Wereldwijd, maar ook in Nederland lopen we achter ten opzichte van de doelstellingen van Parijs. Maar het is zowel urgent als mogelijk om de doelen te halen. TNO pleit voor een integrale systeemaanpak en laat zien hoe we kunnen versnellen.

Doorbraak ontwikkeling elektrolysers: 200 keer minder iridium gebruikt

Informatietype:
Nieuws
24 oktober 2022

Groene waterstof, geproduceerd via elektrolyse met elektriciteit uit zon en wind, speelt een cruciale rol in de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie. Iridium is een schaars materiaal dat op dit moment nog onmisbaar is in elektrolysers die werken met de veel gebruikte PEM (Proton Exchange Membrane)-technologie.

TNO Green Print Duurzame Circulaire Industrie

Informatietype:
Podcast
1 september 2022
3 afleveringen

In deze podcastreeks samen met NRC bespreken we wat de overheid kan doen om de Nederlandse industrie CO₂-neutraal te laten draaien.

Onderzoek TNO en EBN: Waterstofopslag op zee lijkt haalbaar

Informatietype:
Nieuws
11 juli 2022
Ondergrondse opslag van waterstof op zee lijkt technisch gezien een haalbare en relevante optie om te betrekken bij de planning en aanleg van het toekomstige energiesysteem. Dat is de belangrijkste bevinding van een studie van Energie Beheer Nederland (EBN) en TNO naar de haalbaarheid van ondergrondse opslag van waterstof op zee, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voor de realisatie van de opslag moet wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan en is nader onderzoek vereist.

Industriële energietransitie: energie én grondstoffen duurzaam maken

Informatietype:
Insight
4 juli 2022

Voor het halen van de klimaatdoelen in 2050 is een grote rol weggelegd voor de industrie. Om die volledig duurzaam te maken zijn twee zaken onlosmakelijk met elkaar verbonden: gebruik van duurzame energie en hergebruik van grondstoffen. Met name de procesindustrie en de chemie staan voor de opgave in de toekomst nuttige producten te blijven maken maar dan volledig duurzaam. TNO staat hen daarin bij met expertise van onder meer technologieën, circulariteit, businessmodellen en wet- en regelgeving in de vorm van een op maat gemaakte TNO Green Print.