Nieuwe onderzoeksagenda ElectroChemische Conversie en Materialen overhandigd aan Topsectoren en ministerie EZK

Thema:
Duurzame chemische industrie
7 december 2021

Vandaag heeft commissie ElectroChemische Conversie en Materialen (ECCM) haar nieuwe onderzoeksagenda aangeboden aan Directeur Generaal Focco Vijselaar van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Topsector Energie boegbeelden Marc Hendrikse (HTSM), Peter Molengraaf (opvolger Energie) en Jacqueline Vaessen (Chemie). Als deelnemer in de commissie onderschrijft TNO de aanbevelingen in deze agenda en pleit voor versnelling op het gebied van onderzoek, innovatie en opschaling om de klimaatdoelen te halen.

Benieuwd naar het advies?

Download de ECCM National agenda

De rol van TNO

Om in 2050 CO2-neutraal te kunnen zijn, is voor de komende jaren een aanzienlijke opschaling van technologie en intensivering van onderzoek en innovatie nodig op het gebied van waterstof en groene chemie.

TNO speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van technologieontwikkeling op dit gebied en in het inpassen daarvan in de industrie. Vanwege deze rol nam Paul de Krom, CEO van TNO, deel aan de nationale rondetafel “waterstof en groene chemie” met bedrijven, kennisinstellingen en overheid.

Tijdens deze rondetafel werd stilgestaan bij de lancering in 2022 van het recent goedgekeurde groeifondsvoorstel GroenvermogenNL, waarna aansluitend de onderzoeksagenda werd aangeboden aan het ministerie EZK en de topsectoren.

Commissie adviseert overheid

De landelijke adviescommissie voor ElektroChemische Conversie & Materialen, ECCM, adviseert de overheid op het gebied van Research, Development en Innovatie om de transitie naar een CO2-neutrale industrie te bewerkstelligen, op basis van opwek, opslag en conversie van hernieuwbare energie en elektriciteit.

Belangrijke onderwerpen zijn groene waterstof, innovatieve elektrochemische conversie en systeemintegratie.

TNO is betrokken in deze commissie door deelname van Earl Goetheer, principal scientist proces technologie, en daarnaast door ene bijdrage aan het secretariaat.

Transitie naar een CO2 neutrale industrie

De laatste vier jaar is het de ECCM-commissie gelukt om het thema Electrochemische Conversie en Materialen in samenhang en cross-sectoraal op de kaart te zetten. De commissie heeft de nodige lange-termijn publiek en private investeringen weten te mobiliseren en krijgt veel waardering voor de centrale coördinerende rol die ze heeft opgepakt.

“Sinds publicatie van het ECCM-adviesrapport uit 2017 ziet het innovatielandschap voor ECCM er behoorlijk anders uit”, stelt commissievoorzitter Van De Sanden. “De urgentie van ECCM wordt nu ondersteund door ambitieuze klimaatplannen, de kennisbasis in Nederland is aanzienlijk versterkt, er is een goed kennisnetwerk ontstaan en significante investeringen van overheid en bedrijfsleven zijn op komst”.

Daarom heeft de commissie een nieuw advies uitgebracht dat als handreiking kan dienen richting nieuwe grootschalige R&D&I-programma’s die de komende jaren van start gaan. Waarmee ook direct inhoudelijk een vliegende start kan worden gegeven aan het recent gehonoreerde groeifondsvoorstel GroenvermogenNL.

Online overhandiging adviesrapport ECCM met boegbeelden Marc Hendrikse (HTSM), Peter Molengraaf (opvolger Energie) en Jacqueline Vaessen (Chemie)
Online overhandiging adviesrapport ECCM aan Topsector Energie boegbeelden Marc Hendrikse (HTSM), Peter Molengraaf (opvolger Energie) en Jacqueline Vaessen (Chemie)

Vier actielijnen

De nieuwe ECCM National Agenda is gestoeld op een integrale visie van maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen voor Nederland richting 2030 en 2050.

De commissie structureert haar aanbevelingen in de ECCM National Agenda langs vier sterk verweven actielijnen:

  1. Demonstratieprojecten voor groene waterstof – om de 2030 doelstellingen te halen
  2. Volgende generatie elektroconversie – om de 2050 doelstellingen te halen
  3. Samenwerking met de maakindustrie – om een groene Nederlandse economie op te bouwen.
  4. Ontwikkeling van een ECCM human capital – om de implementatie van innovatie te versnellen en benadrukt dat alle vier actielijnen nu van start moeten gaan om de ambities te halen.

Industrie bloeiend houden

Nederland heeft een hoge concentratie aan energie-intensieve industrieclusters, en is dus een uitstekende kandidaat om nieuwe klimaat-neutrale technologieën te ontwikkelen.

Directeur-Generaal Vijselaar van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat : “Om onze industrie bloeiend te houden moeten we economische kansen verbinden met een toekomstige CO2-neutrale maatschappij. Hiervoor moeten we de huidige industrie omvormen en een nieuwe industrie opbouwen.”

Daarnaast heeft Nederland een grote hoeveelheid high-tech toeleveranciers en veel ervaring met de ontwikkeling van complexe technologie en materialen.

Commissielid Goetheer: “Door nu in te zetten op projecten met zowel bedrijven uit de zware procesindustrie als ambitieuze innovatieve high-tech toeleveranciers kan een internationale positie worden verworven in de nieuwe CO2-neutrale economie.”

Over ECCM

De nationale adviescommissie ElektroChemische Conversie & Materialen (ECCM) coördineert sinds 2017 in opdracht van de overheid de R&D-inspanningen van bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van korte termijn waterstof- en systeemintegratie en langere termijn elektrochemische conversie.

Sindsdien is een portfolio van onderzoeksprogramma’s en pilot- en demoprojecten (TRL 1 t/m 8) opgebouwd. De ECCM-adviescommissie is ingesteld door de topsectoren Energie, HTSM en Chemie en werkt samen met de ministeries van EZK en OCW, de topsectoren en missieteams en de kennissector, NWO en TNO.

Zie ook: www.co2neutraalin2050.nl.

Laat je verder inspireren

9 resultaten, getoond 1 t/m 5

Slim raam met groot energiebesparingspotentieel levert veelbelovende resultaten in eerste pilot-praktijktest

Informatietype:
Nieuws
29 juni 2022
Het ‘slimme raam’ dat TNO en partners hebben ontwikkeld in het kader van het Interreg-project Sunovate, levert goede prestaties onder realistische praktijkomstandigheden, zo blijkt uit de resultaten van een eerste pilot. Het raam is ontworpen om automatisch te schakelen tussen zonnewarmte blokkeren en doorlaten. Het is geoptimaliseerd om het energieverbruik te beperken in een gematigd klimaat met koude winters en warme zomers, zoals in Nederland.

Onderzoeksprogramma energieopslag en -conversie

Informatietype:
Artikel
TNO werkt samen met universiteiten en industriepartners aan de ontwikkeling van nieuwe concepten voor het omzetten van zonlicht in chemische energie.

Biorizon verduurzaamt chemische industrie met bio-aromaten

Informatietype:
Artikel
De chemische industrie wil de CO2-voetafdruk verminderen. Daarom ontwikkelt Biorizon bio-aromaten als alternatief voor fossiele grondstoffen. Ontdek meer.

Samen naar een duurzame chemische industrie

Informatietype:
Artikel
Wij maken ons sterk voor een duurzame chemische industrie, waarbij we grondstoffen omzetten met duurzame energie. Wil je hier ook aan bijdragen?

Brightlands Materials Center voor nieuwe duurzame materialen

Informatietype:
Artikel
In onderzoekscentrum Brightlands Materials Center werken we aan nieuwe, duurzame technologieën voor kunststoffen, zoals additive manufacturing. Ontdek meer.